Najlepsze wskaźniki spłaty zobowiązań konsumenckich od lat

Najlepsze wskaźniki spłaty zobowiązań konsumenckich od lat

Według ostatniego badania Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH po raz kolejny zwiększyła się grupa gospodarstw domowych obsługujących bezproblemowo swoje zobowiązania. Po raz pierwszy w historii badania odsetek respondentów deklarujących bezproblemowy przebieg obsługi zobowiązań lub brak konieczności regulowania jakichkolwiek zobowiązań przekroczył 80%, podczas gdy przez ostatnie 11 lat wynosił średnio 69%.

Jednocześnie spadł udział gospodarstw domowych deklarujących niewielkie problemy z obsługą zobowiązań. Jest ich obecnie 15,6%, co również stanowi historycznie najniższy wynik. W obliczu tych bardzo pozytywnych tendencji jeszcze bardziej cieszy spadek udział gospodarstw, deklarujących duże problemy z obsługą zobowiązań (spadek z 5,8%, do zaledwie 2,9%). We wszystkich obszarach są to wyniki najlepsze od momentu rozpoczęcia badania, co świadczy obecnie o bardzo dobrej kondycji finansowej gospodarstw domowych.

W przypadku obsługi zobowiązań duże znaczenie ma poziom dochodów, a te konsekwentnie w polskim społeczeństwie rosną. Co więcej, to grupa osób o najniższych dochodach ma najczęściej problemy z obsługą, a programy takie jak Rodzina 500 plus w znaczącym stopniu redukują problem ubóstwa – wyjaśnia dr hab. Piotr Białowolski z Uniwersytetu Harvarda, współpracujący z KPF przy realizacji badania.

Sytuacja w obszarze oceny przyszłej obsługi zobowiązań również zmieniła się względem poprzedniego kwartału w bardzo korzystnym kierunku. Wzrósł udział gospodarstw domowych spodziewających się bezproblemowej obsługi swoich zobowiązań lub deklarujących, że problem ten nie będzie ich w ogóle dotyczył. Takie prognozy sformułowało obecnie 68,4% badanych (wobec 60,3% poprzednio). Jest to odsetek zbliżony do najwyższego w historii. Jedynie na przełomie 2016 i 2017 było ich nieznacznie więcej. Pozytywnym sygnałem jest też zmniejszenie skumulowanego odsetka gospodarstw domowych, które spodziewają się w nadchodzących 12 miesiącach dużych problemów z obsługą zobowiązań lub całkowitego zatrzymania spłat (spadek z 6,3% do 4%).

Ogólny obraz tego, jak radzą sobie i jak będą sobie radziły polskie gospodarstwa domowe z długami, jest dobry i nadal poprawia się – aż o około 8 pkt. proc. wzrosła bowiem liczba tych, które zapowiadają, że będą wywiązywać się z zobowiązań bez żadnych problemów. To dobry sygnał dla polskiej gospodarki, w tym dla perspektyw rynku kredytowego – twierdzi Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF – Jednocześnie martwić może nadal względnie duża niepewność co do najbliższej przyszłości w tym względzie. Co szóste gospodarstwo domowe nie wie, czy będzie w stanie wywiązywać się w terminie ze swoich zobowiązań w okresie najbliższych kilkunastu miesięcy. Ponadto wzrosła, choć nieznacznie, liczba osób, które nie będą w stanie obsługiwać żadnego zobowiązania, co może oznaczać dalszy wzrost liczby upadłości konsumenckich w Polsce.