Warsztaty: Nowa Upadłość Konsumencka

Warsztaty: Nowa Upadłość Konsumencka

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce serdecznie Państwa zaprasza do udziału w warsztatach: NOWA UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA.

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, zmieniająca przepisy dotyczące tzw. upadłości konsumenckiej. Nowe przepisy zakładają bardziej liberalne – niż dotychczas – podejście do kwestii upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Dobre przygotowanie się na praktyczne stosowanie nowych przepisów, to wyzwanie, przed którym stoją dziś wierzyciele ze wszystkich sektorów gospodarki. Warsztaty zostaną poprowadzone nie tylko przez wybitnych profesjonalnych pełnomocników i praktyków rynku, ale przede wszystkim przez osoby, które brały udział w procesie legislacyjnym nowelizacji tej ustawy.

Warsztaty są dedykowane dla firm z sektora bankowego, firm zarządzających wierzytelnościami, firm pożyczkowych, ubezpieczeniowych a przede wszystkim dla wierzycieli pierwotnych i wtórnych.

Serdecznie zapraszamy!

Termin warsztatów: 10 luty 2015 r., godz. 11.00 – 16.00

Miejsce spotkania: Warszawa

Kosz udziału: brak miejsc.

Regulamin

AGENDA SPOTKANIA:
1. Główne przyczyny nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie upadłości konsumenckiej – krótka ocena funkcjonowania dotychczasowych przepisów.
2. Rozszerzenie dostępu do upadłości konsumenckiej; zniesienie barier materialno-prawnych i formalnoprawnych (przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, konstrukcja kosztów, w tym zniesienie wymogu stosowania zasady „ubóstwa masy”).
3. Rola i pozycja wierzyciela w nowej upadłości konsumenckiej,
4. Wybrane najistotniejsze zagadnienia szczegółowe nowej upadłości konsumenckiej:
a) dostęp wierzyciela do informacji o upadłości dłużnika,
b) środki odwoławcze w nowej upadłości konsumenckiej,
c) możliwość zachowania lokalu mieszkalnego przez upadłego,
d) plan spłaty,
e) umorzenie zobowiązań.
5. Pozycja i rola syndyka w nowej upadłości konsumenckiej.

EKSPERCI:

Mirosława Szakun, Doradca Prawny, KPF
Radca prawny, od 2002 r. doradca prawny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i studia podyplomowe prawa gospodarczego na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się zagadnieniami rynku finansowego i prowadzi indywidualną kancelarię wyspecjalizowaną w obsłudze podmiotów z tego rynku, a także zasiada w radach nadzorczych spółek z segmentu finansów, w tym TFI. Od roku 2002 uczestniczy w pracach legislacyjnych w zakresie regulacji rynku finansowego, m.in. prawa bankowego, ustawy o kredycie konsumenckim i ustawy o upadłości konsumenckiej oraz w pracach związanych z implementowaniem prawa UE. Autorka publikacji z zakresu rynku finansowego, współautorka komentarza do ustawy o kredycie konsumenckim. Członek Komitetu Prawnego europejskiej organizacji samorządu rynku finansowego EUROFINAS.

Marcin Czugan, Dyrektor Dep. Prawno-Legislacyjnego, KPF
Magister prawa i ekonomii na Uniwersytecie Szczecińskim. Od października 2012 roku radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W czerwcu 2010 r. rozpoczął współpracę z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, w której odpowiadał za przebieg procesu legislacyjnego na poziomie polskim i europejskim, a od stycznia 2014 r. pełni funkcję Dyrektora Departamentu Prawno – Legislacyjnego. W grudniu 2014 r. wybrany na Przewodniczącego Komitetu Prawno – Politycznego Eurofinas (European Federation of Finance House Associations). Dwuletnią kadencję rozpoczął w dniu 1 stycznia 2015 r. Członek Zespołu roboczego ds. kredytu konsumenckiego EBIC (European Banking Industry Committee) i licznych Zespołów roboczych tworzonych przez administrację rządową dla celów wspierania procesu implementacji unijnych aktów prawnych do polskiego porządku prawnego. Prowadzi zajęcia z Prawa rynku finansowego dla celów szkoleń zawodowych dla radców prawnych Izby gdańskiej.

Radomir Szaraniec, Syndyk i Doradca Podatkowy
Ukończył studia prawnicze w 2004 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2006-2009 kierował Referatem Windykacji w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie. Wpisany na listę doradców podatkowych w lutym 2009 r. pod numerem 11138, prowadzi kancelarię doradcy podatkowego i syndyka. W latach 2011 – 2013 r. dyrektor zarządzający i wiceprezes zarządu MKS Cracovia SSA. W czerwcu 2013 r. uzyskał licencję syndyka nr 708. Posiada także uprawnienia Ministerstwa Skarbu na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Kontakt:

Sandra Smętek
Manager Projektów
tel. 58 302 92 05
email: ssmetek@zpf.pl