Nowy skład Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Nowy skład Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Rada Nadzorcza Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (Komitet Konferencji) dokonała wyboru członków Zarządu tej organizacji na pierwszą kadencję. Prezesem Zarządu został Andrzej Roter, pełniący dotąd funkcję Dyrektora Generalnego KPF. Marcinowi Czuganowi, dotychczasowemu Dyrektorowi Departamentu Prawno-Legislacyjnego, powierzono zaś funkcję Wiceprezesa Zarządu KPF.

W dniu 9 sierpnia Komitet Konferencji, zgodnie z brzmieniem nowego Statutu, uchwalonego podczas tegorocznego XVII Walnego Zebrania Członków KPF, dokonał wyboru pierwszego składu Zarządu tej organizacji na kadencję 2016-2018.

Komitet Konferencji, wybierając pierwszy skład Zarządu, miał niezwykle komfortową sytuację – powiedział Artur Nowak–Gocławski, Przewodniczący Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, uzasadniając wybór składu Zarządu. – Kandydatura Andrzeja Rotera i jego wybór na prezesa Zarządu były naturalną konsekwencją jego dotychczasowej roli jako Dyrektora Generalnego KPF oraz uznaniem dla jego wielkiego zaangażowania i wkładu w budowę jednej z najważniejszych organizacji samorządowych w Polsce. Z radością przyjęliśmy też jako Komitet chęć uczestniczenia w pracach Zarządu przez Marcina Czugana osoby, dzięki której KPF stał się tak ważnym partnerem dla wszystkich organizacji, które kształtują ustrój prawny firm finansowych w Polsce. Komitet miał szansę i przyjemność wyboru świetnego Zarządu dla KPF Zarządu, z którym współpracując członkowie Komitetu mogą śmiało myśleć o wyzwaniach, jakie stoją przed branżą finansową w Polsce i roli, jaką w nich spełni KPF.  

Andrzej Roter od 2004 roku pełnił funkcję Dyrektora Generalnego KPF. Jest współautorem m.in. Zasad Dobrych Praktyk rynku finansowego w Polsce – projektu zainicjowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Autor koncepcji programu etycznego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i formuły samorządowego audytu etycznego oraz zasad funkcjonowania Komisji Etyki KPF. Jest też autorem wielu artykułów na temat rynku kredytowego, w szczególności consumer finance. Inicjator i współorganizator kilku cyklicznych projektów badawczych, dostarczających aktualnej i unikalnej wiedzy na temat kilku sektorów rynku finansowego w Polsce. Pomysłodawca stworzenia Barometru Rynku Consumer Finance i Indeksu Należności Polskich Przedsiębiorstw. Członek Zarządu EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) – europejskiej platformy samorządowej, skupiającej domy finansowe z 17 krajów Unii Europejskiej. W początkach swej kariery zawodowej pracował jako asystent w Instytucie Teorii Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, z zainteresowaniami badawczymi w obszarze jakości i poziomu życia, zjawiska ubóstwa. Doświadczenie finansowe zyskał w pracy dla Kredyt Banku SA, BRE Banku SA oraz BEST SA.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych konsekwentnie i dynamicznie się rozwija, integrując kilka sektorów rynku usług finansowych, a w ostatnich latach stała się organizacją w takim samym stopniu ekspercką, jak i solidną reprezentacją samorządową. Jestem dumny z faktu, iż wspólny merytoryczny mianownik w odniesieniu do usług kredytowych w KPF znalazły takie sektory jak: bankowy, instytucji pożyczkowych, pośrednictwa i doradztwa finansowego, zarządzania wierzytelnościami i informacją służącą ocenie zdolności oraz wiarygodności kredytowej, sektor ubezpieczeniowy, doradztwa strategicznego, a także odwróconej hipoteki. Cieszę się, że pełniąc funkcję Prezesa Zarządu będę mógł kontynuować pracę na rzecz rozwoju rynku finansowego, jaką dla KPF rozpocząłem ponad 12 lat temu – powiedział  Andrzej Roter. – Dla mnie osobiście bardzo istotne jest to, że w kod genetyczny tej organizacji  jest wpisane budowanie kapitału społecznego, tak ważnego dla stabilnego i zrównoważonego rozwoju rynku usług finansowych w Polsce. Jest to również silne spoiwo samorządowe dla przedsiębiorstw zrzeszonych w KPF, reprezentujących aktualnie siedem sektorów rynku finansowego w Polsce.

Marcin Czugan to absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (Prawo i Ekonomia) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (Podyplomowe Studia Prawa Nowych Technologii i Prawa Własności Intelektuaalnej), a obecnie – słuchacz studiów MBA na Politechnice Gdańskiej. Od 2012 roku radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2014 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Prawno–Legislacyjnego KPF. W styczniu 2015 r. wybrany na Przewodniczącego Komitetu Prawno–Politycznego EUROFINAS w Brukseli. Członek Zespołu roboczego ds. kredytu konsumenckiego EBIC (European Banking Industry Committee) i licznych zespołów roboczych tworzonych przez administrację rządową dla celów wspierania procesu implementacji unijnych aktów prawnych do polskiego porządku prawnego. Mecenas Czugan prowadzi także zajęcia z prawa rynku finansowego dla celów szkoleń zawodowych dla Izby Radców Prawnych w Gdańsku oraz Krajowej Izby Radców Prawnych.

Powołanie w skład Zarządu KPF to dla mnie duży zaszczyt, ale i kolejne wyzwanie, które z satysfakcją podejmę. Z mojego punktu widzenia najistotniejszym kierunkiem działania organizacji jest uczestnictwo w procesie legislacyjnym, zarówno na poziomie polskim jak i europejskim. KPF pragnie utrzymać status organizacji eksperckiej, która dostarcza merytorycznej wiedzy i właściwie ocenia wpływ nowych regulacji na praktykę biznesową w obszarze rynku finansowego. Fakt, że jesteśmy również obecni w Brukseli podczas dyskusji nad kształtem europejskich aktów prawnych, pozwala nam pozyskać szczegółową wiedzę, którą dzielimy się następnie z projektodawcami podczas implementacji prawa unijnego do naszego porządku prawnego, dbając o interesy polskiego rynku finansowego – powiedział mec. Marcin Czugan.