O nas

Zespoły robocze

Zespoły robocze ZPF powoływane są do wybranych istotnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego. Złożone są one z przedstawicieli Członków ZPF i tworzone zawsze wówczas, gdzie potrzebna jest wiedza merytoryczna i doświadczenie rynkowe. Zespoły robocze między innymi współtworzą stanowiska Związku, wspierają w interpretowaniu nowych przepisów, jak również rozwiązują problemy związane z codzienną działalnością podmiotów z danej branży.


Celem Zespołu jest monitorowanie wymogów prawnych odnośnie obowiązków dot. stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów oraz regulacyjnych w przedmiocie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).


Celem Zespołu jest merytoryczna analiza treści przepisów Rozporządzenia DORA (Digital Operational Resilience Act) oraz ewentualne sformułowanie rekomendacji interpretacyjnych ZPF w celu wdrożenia nowych regulacji prawnych w bieżącej działalność Członków.


Celem Zespołu ds. ESG jest wsparcie Związku swoim eksperckim głosem w toczących się procesach legislacyjnych, nadto inicjowanie nowych tematów, którymi Związek mógłby się zajmować, jak i koordynacja tych działań, które w obszarze zjawiska zrównoważonego rozwoju już podejmuje. Zespół ds. ESG ma charakter multisektorowy, z zastrzeżeniem możliwości tworzenia poszczególnych „strumieni” w ramach Zespołu z uwagi na tematy wspólne dla całego rynku finansowego, jak i te tematy, które dotykają wyłącznie dany sektor usług finansowych.


Celem Zespołu jest uczestnictwo w europejskim procesie legislacyjnym „pakietu NPL”, czyli nowego otoczenia regulacyjnego kredytów niepracujących (NPL). Zespół adresuje swoje uwagi do dwóch Dyrektyw: w sprawie podmiotów obsługujących kredyty i nabywców kredytów (tzw. Dyrektywy NPL) oraz w sprawie przyspieszonej egzekucji z zabezpieczenia na drodze pozasądowej do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, jak również współpracuje w zakresie tworzenia stanowisk europejskiego przemysłu kredytowego z EUROFINAS.


Zespół powstał celem stworzenia jednolitego Kodeksu postępowania RODO dla Biur Informacji Gospodarczych w Polsce.

Obecnie trwają prace nad finalnym kształtem Kodeksu, wraz z uwzględnieniem uwag naniesionych w dokumencie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Celem pracy Zespołu jest merytoryczna analiza treści przepisów nowelizujących m.in. ustawę o kredycie konsumenckim (w szczególności pomieszczonych w innych regulacjach, takich jak ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości), w tym ewentualne sformułowanie rekomendacji interpretacyjnych ZPF wdrożenia nowych regulacji prawnych.


Celem Zespołu było optymalne zapewnienie stosowania przepisów RODO w prawie krajowym. Aktualnie Zespół pracuje w podgrupach, skupiając się na zapewnieniu przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, wytycznymi EROD oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wyrokami TSUE czy krajowych sądów administracyjnych.


Celem zespołu jest merytoryczna analiza i dyskusja nad optymalnymi rozwiązaniami prawnymi dla pośrednictwa kredytowego oraz współpraca z organizacjami, w tym ZBP i organami w celu usprawnienia działalności na rynku pośrednictwa kredytowego

Celem zespołu jest bieżący przegląd i dokonywanie stosownych aktualizacji Zasad Dobrych Praktyk ZPF


Forum Zespołu roboczego ds. RODO w ZPF jest miejscem zgłaszania problemów z praktycznym stosowaniem przepisów RODO/ochrony danych osobowych, miejscem dyskusji nad praktyką rynkową w tym obszarze i merytorycznych analiz ewentualnych zagadnień prawnych w tej materii.


Celem Zespołu jest analiza treści przepisów ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, tzw. warzywniak oraz prace nad wystąpieniami do organów czy sformułowaniem rekomendacji interpretacyjnych ZPF w celu wdrożenia nowych regulacji prawnych w bieżącej działalność Członków. Z uwagi na ilość wprowadzanych warzywniakiem zmian i ich skomplikowaną materię – konieczne będzie dokonanie podziału organizacyjnego powołanego Zespołu na trzy gałęzie (streamy):
–stream funduszy inwestycyjnych – związany ze zmianami w ustawie dedykowanej funduszom inwestycyjnym,
– stream kredytowo-płatniczy, obejmujący zmiany związane z kredytem konsumenckim i usługami płatniczymi,
– stream outsourcingu bankowego – powiązany z nowelizacją prawa bankowego, przy czym ten stream będzie realizowany w ramach Zespołu roboczego związanego z pośrednikami kredytowymi.


Forum to miejsce debaty, inicjowania tematów, rozmów i dialogu pomiędzy środowiskiem wierzycieli i komorników sądowych, w tym także przestrzeń do wypracowywania wspólnych stanowisk i rekomendacji.


Budowanie świadomości nowych rozwiązań technologicznych w obszarze finansów, edukacja konsumentów i innych uczestników rynku, promowanie polskich fintechów, praca na rzecz usuwania barier dla spółek z branży innowacji finansowych – to podstawowe cele, które stawia sobie Komisja ds. Fintech Związku Przedsiębiorstw Finansowych.


Celem pracy Komitetu jest przygotowywanie stanowisk ZPF w zakresie proponowanych zmian o charakterze ekonomicznym, które mają wpływ na działalność firm z sektora finansowego. Zadaniem Komitetu jest także konsultowanie aktów prawnych dedykowanych sektorowi finansowemu i systemowi podatkowemu. Komitet zajmuje się również tworzeniem nowych inicjatyw skierowanych do firm z sektora finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności przez Członków ZPF.