Opublikowano wytyczne EIOPA dotyczące Zasad POG

Opublikowano wytyczne EIOPA dotyczące Zasad POG

Zasady POG (Product Oversight and Governance), dotyczące nadzoru i zarządzania produktem zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych, stanowią część nowych wymogów regulacyjnych UE ustanowionych Dyrektywą z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (zwaną Dyrektywą IDD). Zasady POG mają na celu zapewnienie, by interesy konsumentów były uwzględniane w całym cyklu życia produktu ubezpieczeniowego, tj. od procesu projektowania i wprowadzania na rynek, dostosowywania do potrzeb rynku, po bieżące monitorowanie w toku dystrybucji, tak by maksymalnie zredukować poziom missellingu.

Opublikowane w kwietniu 2016 r. wytyczne EIOPA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) mają pomóc i ułatwić krajowym nadzorcom i uczestnikom rynku wszystkich państw członkowskich spójne wdrożenie wymogów organizacyjnych dotyczących zasad POG, wynikających z dyrektywy IDD.

W toku konsultacji w sprawie projektu wytycznych EIOPA wyciągnęła trzy wnioski. Po pierwsze, nadzór i zarządzanie detalicznym produktem ubezpieczeniowym powinna pozostać przy zakładzie ubezpieczeń – tak jak ma to miejsce w sektorze bankowym. Po drugie, zasady muszą być adekwatne do rodzaju produktu i winny zapewniać elastyczność, pozwalającą na dostosowanie się do liczby i różnorodności podmiotów z sektora. Po trzecie, zasady powinny pozostać zbiorem standardów, które przyczyniałyby się do zapobiegania powstawaniu konfliktu interesów pomiędzy zakładami ubezpieczeń, pośrednikami ubezpieczeniowymi oraz finalnymi odbiorcami ich produktów i usług.

– Stosowanie wytycznych i zasad, stanowiących swoiste ramy dla organizacji systemu zarządzania produktem, w tym identyfikacji, monitorowania i zarządzania ryzykiem powinno przyczynić się do pogłębienia zaufania konsumentów do rynku ubezpieczeń, a przez to pośrednio do całego rynku finansowego. – ocenia Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego KPF, pełniący również funkcję Przewodniczącego Komitetu Prawno – Politycznego EUROFINAS.

WYTYCZNE EIOPA

EIOPA potwierdziła, że przy dystrybucji produktu ubezpieczeniowego za działania zewnętrznych partnerów biznesowych odpowiedzialność ponosi dystrybutor. W jej opinii dystrybutorzy mogą sprzedawać produkty na warunkach odbiegających od standardowych poza rynkiem docelowym, jeżeli spełnione zostaną określone kryteria. W przypadku, gdy dystrybutor może uzasadnić i wykazać, że produkt jest odpowiedni dla danego konsumenta, jest uprawniony do jego dystrybuowania poza rynkiem docelowym – musi jednak sporządzić dokumentację świadczącą o adekwatności produktu.

W celu zapewnienia stosowania zasady proporcjonalności, EIOPA dodała do wytycznych ustęp dla zakładów ubezpieczeń i pośredników, wg którego zasady POG i zasady dotyczące dystrybucji produktów powinny być proporcjonalne do poziomu złożoności i ryzyk związanych z danym produktem oraz do charakteru, skali i złożoności działalności danego podmiotu. Wg EIOPA, nie jest właściwe zwolnienie ze stosowania wytycznych produktów innych niż ubezpieczenia na życie oraz określonych usług (np. innych niż doradcze).

PRZYSZŁE DZIAŁANIA EUROPEJSKIEGO NADZORCY RYNKU UBEZPUECZEŃ

EIOPA opracowuje jednocześnie – na bazie niedawno przyjętej Dyrektywy IDD – standardy techniczne, które zostaną przyjęte przez Komisję Europejską. Konsultacje w tej sprawie rozpoczną się pod koniec czerwca.Urząd podkreśla, że kładzie spory nacisk na zaznaczenie wyraźnej granicy pomiędzy tworzeniem produktu, a działalnością dystrybucyjną. EIOPA informuje też, że dokona rewizji wytycznych, gdy upłynie termin transpozycji przepisów dyrektywy IDD, w celu oceny, w jakim stopniu konieczna jest ich zmiana, w szczególności po przyjęciu przez Komisję Europejską aktów wykonawczych, zgodnie z przepisami dyrektywy.

– Biorąc pod uwagę, iż aktualnie EIOPA podejmuje kilka inicjatyw równolegle, KPF, za pośrednictwem EUROFINAS, zwrócił się do Urzędu z prośbą o stałe weryfikowanie spójności proponowanych rozwiązań dotyczących zasad POG z pozostałymi działaniami w tym obszarze. Jednocześnie stale monitorujemy i konsultujemy w ramach KPF projekty inicjatyw podejmowanych przez nadzorcę europejskiego. Zgodność funkcjonowania krajowych zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych z zasadami POG i innymi standardami technicznymi musi zostać osiągnięta najpóźniej na początku 2018 r.  – zakończył mec. Marcin Czugan.