Oświadczenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Oświadczenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

W związku z pojawiającymi się informacjami prasowymi, dotyczącymi praktyk związanych z niewłaściwym wykorzystaniem dostępu i nieuprawnionego wykorzystania danych, zawartych w Rejestrze PESEL, a także w sprawie uzyskania bez uprawnienia dostępu do danych zawartych w Rejestrze PESEL przez osoby nieupoważnione, w imieniu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców (KPF) wskazujemy, iż wszelkie działania lub zaniechania, mające znamiona czynów zabronionych są stanowczo nieakceptowane przez KPF.

KPF wskazuje, iż zgodnie przyjętymi przez Członków KPF Zasadami Dobrych Praktyk, przy wykonywaniu czynności zawodowych zobowiązują się oni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, postanowień Zasad Dobrych Praktyk oraz zasad współżycia społecznego, traktując funkcjonowanie na rynku finansowym jako zobowiązanie do stosowania najwyższych standardów w działalności gospodarczej, tak by swoim postępowaniem w świadomości klientów tworzyć i potwierdzać uznawanie tych przedsiębiorstw za instytucje zaufania publicznego.

Z powyższych względów – nie przesądzając o ostatecznym rozstrzygnięciu postępowań sądowych toczących się w konkretnych sprawach – piętnujemy praktyki niezgodne z przepisami prawa i niespełniające wymogów, zawartych w wewnętrznych regulacjach statuujących funkcjonowanie KPF i zrzeszonych w tej organizacji Członków.

Jednocześnie zapewniamy, iż organ powołany do monitorowania przestrzegania przez Członków KPF Zasad Dobrych Praktyk, tj. Komisja Etyki, wypełniając swoją statutową rolę, analizuje informacje prasowe i dąży do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, przy uwzględnieniu całokształtu gromadzonego materiału dowodowego i wyjaśnień zainteresowanych podmiotów.

Chcąc jeszcze raz podkreślić, iż nadrzędną rolą wypełnianą przez KPF jest dbanie o rozwój kapitału społecznego na rynku finansowym, jesteśmy przekonani, iż rzetelne i wszechstronne wyjaśnienie okoliczności tej sprawy, leży w interesie Członków KPF i jej organów statutowych.

Andrzej Roter – Prezes Zarządu KPF              Artur Nowak–Gocławski – Przewodniczący Rady KPF