Outsourcing: stanowisko UKNF w sprawie wejścia w życie wytycznych EBA ważne również dla instytucji płatniczych

Outsourcing: stanowisko UKNF w sprawie wejścia w życie wytycznych EBA ważne również dla instytucji płatniczych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) opublikował stanowisko dotyczące wybranych zagadnień, związanych z wejściem w życie wytycznych EBA w sprawie outsourcingu i ich uwzględnianiem w działalności banków. Jest ono odpowiedzią na wątpliwości, które pojawiły się w związku z wchodzącymi w życie 30 września 2019 roku wytycznymi EBA w sprawie outsourcingu.

W części ogólnej UKNF swojego Stanowiska Urząd sygnalizuje, że – co prawda – adresuje je bezpośrednio do banków, ale wskazuje jednocześnie, że pożądanym jest, aby instytucje płatnicze również uwzględniły je w zakresie, w którym może ono ich dotyczyć. Oczekuje się, by proces dostosowania się do Wytycznych EBA nastąpił w terminie do 30 czerwca 2020 r. UKNF zwrócił również uwagę, że stanowisko nie odnosi się do kwestii outsourcingu w bankach hipotecznych i zasad dotyczących zatrudnienia, które są przedmiotem odrębnych prac w UKNF.

W dalszej kolejności UKNF określa hierarchię i relację ram prawnych outsourcingu w stosunku do zakresu powierzenia czynności w rozumieniu Prawa bankowego, a także wytycznych EBA w stosunku do krajowych przepisów, dokładnie określając przy tym zasady stosowania wytycznych EBA w okresie przejściowym, tj. po 30 września 2019 r., ale do 30 czerwca 2020 r. bądź 31 grudnia 2021 r. w stosunku do dokumentacji związanej z zawartymi umowami.

UKNF w stanowisku określa również pożądaną treść umów o współpracy, zawieranych między członkami jednej grupy kapitałowej oraz umów outsourcingowych. W punkcie IV stanowiska zostały natomiast dokładnie opisane kwestie, wyłączone z zakresu pojęcia outsourcingu, które dotyczą zarządzania bankiem oraz przeprowadzania audytu wewnętrznego.

UKNF zwraca również uwagę, że „…banki, które nie są dostatecznie przygotowane do sprawowania należytego nadzoru i zarządzania ryzykiem związanym z outsourcingiem, nie powinny podejmować decyzji o powierzaniu wykonywania takich czynności innym podmiotom”. Podkreśla się, że w przypadku outsourcingu cały model biznesowy powinien uwzględniać jego zagrożenia i wpływ na ryzyko operacyjne. Konieczne jest też zachowanie spójności z modelem biznesowym banku, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w procedurach i polityce banku.

UKNF zwraca również uwagę na odpowiedzialność zarządów za nadzorowanie realizacji procesu outsourcingu oraz ochronę tajemnicy bankowej przy zawieraniu tego rodzaju umów. Odrębnie wyjaśniony został outsourcing procesów kredytowych i nabywania wierzytelności, outsourcing procesów, związanych z emisjami instrumentów dłużnych oraz outsourcing procesów finansowo-księgowych.

Zbiorczo również dokonano charakterystyki outsourcingu pozostałych procesów, tj. zarządzanie zasobami ludzkimi, obszaru IT czy kwestii związanych z chmurą obliczeniową.

Istotnym wydaje się podnieść, że UKNF nawiązuje do przedstawionej w Wytycznych EBA „white list”, przypominając jednocześnie o konieczności odpowiedniego stosowania Opinii Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego z dnia 21.12.2004 r. oraz wskazanie przez UKNF na zasadę proporcjonalności, którą w odniesieniu do działalności banków w zakresie outsourcingu procesów lub czynności będzie stosował w praktyce nadzorczej – stwierdził Mecenas Marcin Czugan, Wiceprezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych.