Platformy crowdfundingowe z Zasadami Dobrych Praktyk

Platformy crowdfundingowe z Zasadami Dobrych Praktyk

Działający w ramach KPF Zespół ds. Zasad Dobrych Praktyk (ZDP) platform crowdfundingowych przekazał do konsultacji interesariuszom instytucji finansowych, zrzeszonych w KPF, projekt Zasad Dobrych Praktyk Operatorów Platform Crowdfundingowych. To pionierski projekt na rynku polskim, którego efektem ma być ujednolicenie praktyk biznesowych całego rynku finansowania społecznościowego, a także zapewnienie bezpieczeństwa uczestników tego rynku.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) – jako członek Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech), którego funkcjonowanie koordynuje Komisja Nadzoru Finansowego – zaangażowała się w prace m.in. Podgrupy Crowdfundingowej i Pożyczek Społecznościowych. KPF dostarczyła Podgrupie oraz Zespołowi niezbędnej i szczegółowej wiedzy na temat modeli crowdfundingu w świetle obowiązujących w Polsce przepisów prawa, a także barier utrudniających rozwój finansowania społecznościowego w Polsce. Zidentyfikowały je zarówno same platformy, jak i korzystający z ich usług klienci. Opracowania te stanowią część Raportu z prac Zespołu, opublikowanego przez KNF w listopadzie 2017 roku. Zespół uzgodnił wówczas, że w związku z brakiem przejrzystego środowiska regulacyjno–prawnego wśród uczestników tego rynku, istotnym elementem pozaustawowej regulacji platform crowdfundingowych powinny być Zasady Dobrych Praktyk. Ich opracowania podjęła się KPF.

Przedłożony właśnie do konsultacji zewnętrznych projekt Zasad Dobrych Praktyk Operatorów Platform Crowdfundingowych składa się z części ogólnej – podstawowych zasad działania operatorów platform crowdfundingowych, znajdującej zastosowanie do wszystkich modeli finansowania społecznościowego oraz części szczególnej – odnoszącej się do operatorów poszczególnych modeli crowdfundingu, tj. crowdfundingu donacyjnego i opartego o nagrody, pożyczkowego, a także inwestycyjnego.

Ufamy, iż dokument ten przyczyni się do zapewnienia najwyższych standardów obsługi klientów platform crowdfundingowych, poprzez zapewnienie m.in. transparentności działania, zwłaszcza poprzez dostarczanie odpowiednich informacji na etapie przedkontraktowym. Temu służą zaproponowane przez nas formularze informacyjne dla klientów, zasady odpowiedniej weryfikacji tożsamości i wiarygodności klientów, czy jednolite zasady odnośnie zarządzania konfliktem interesów, reklamy, reklamacji – wyjaśnia mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF.

Uwagi przyjmowane będą do 10 sierpnia 2018 r., aby bez zbędnej zwłoki zaprosić do przyjęcia finalnej wersji Zasad możliwie szerokie grono działających na polskim runku platform. Eksperci Departamentu Prawno–Legislacyjnego KPF pozostają do dyspozycji osób zainteresowanych w każdej sprawie, związanej z funkcjonowaniem bądź regulacją prawną branży crowdfundingowej – e-mail: info@zpf.pl.