Ponad 34 mld zł w portfelach firm windykacyjnych zrzeszonych w KPF

Ponad 34 mld zł w portfelach firm windykacyjnych zrzeszonych w KPF

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce wciąż dynamicznie rośnie. Na koniec 2012 roku firmy zrzeszone w KPF obsługiwały 5,33 mln wierzytelności o łącznej wartości ponad 34 mld zł. Jest to znaczna zmiana w porównaniu do końca III kwartału 2012 roku, kiedy to łączna wartość nie przekraczała poziomu 30 mld zł.

Od 2010 roku rynek rósł przeciętnie o 7,1% kw/kw., a co za tym idzie obligo wierzytelności zarządzanych przez windykatorów na koniec 2012 roku wzrosło w porównaniu do końca 2010 roku prawie dwukrotnie. Tak wynika z raportu, jaki opublikowała w czerwcu Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

– Rosnące obligo wierzytelności powierzanych przez wierzycieli pierwotnych do obsługi przez firmy windykacyjne stanowi pozytywny trend na rynku usług, w tym szczególnie windykacyjnych. Naturalną konsekwencją rosnącego wolumenu wierzytelności ogółem jest towarzyszący im wzrost wierzytelności nieregularnych, zarówno odnotowywany wśród banków, firm pożyczkowych, SKOK-ów czy firm świadczących usługi masowe (telekomunikacja, energia i inne media). Specyfika każdej z działalności, zarówno handlowej, kredytowej, jak i windykacyjnej, uzasadnia dywersyfikację czynności realizowanych przez poszczególne podmioty – mówi Joanna Nowicka-Kempny, Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS, które specjalizuje się w windykacji bankowych wierzytelności gospodarczych.

W strukturze wierzytelności dominują te, zarządzane na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych – na koniec 2012 roku łączna ich wartość przekroczyła 22,5 mld zł. Od początku 2010 roku obserwowany jest też wyraźny wzrost w tym segmencie rynku wierzytelności – w ciągu ostatnich trzech lat łączna wartość portfeli obsługiwanych w imieniu funduszy sekurytyzacyjnych wzrosła ponad 3-krotnie. Wierzytelności kupione i obsługiwane w imieniu własnym spółek stanowią wartościowo stosunkowo mały odsetek w obsługiwanych portfelach. Co więcej, od początku 2010 roku obserwowano spadek udziału wierzytelności kupionych w całkowitej wartości portfeli.

Wśród wierzytelności zleconych (z wyłączeniem obsługiwanych na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych) zdecydowanie dominują obsługiwane na zlecenie banków. Pozostali zleceniodawcy, jak operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług czy towarzystwa ubezpieczeniowe mają bardzo mały, wręcz niezauważalny udział w portfelach zarządzanych przez spółki windykacyjne. Przewagę wierzytelności zleconych przez banki można zauważyć również pod względem jednostkowej wartości obsługiwanych spraw – wartość jednej wierzytelności w tej kategorii wynosiła na koniec 2012 roku prawie 25 tys. zł (podczas gdy wartość jednostkowa niezależnie od kategorii przekraczała nieznacznie 5 tys. zł).

– Wzrostową tendencję odnotowano również w zakresie średniej wartości portfela wierzytelności obsługiwanego przez jedną firmę windykacyjną. Wszystko za sprawą kolejnego zwiększenia się wartości spraw nowo przekazanych do obsługi przez windykatorów.Przeciętna wartość portfela obsługiwanego przez jedną firmę na koniec 2012 roku wynosiła 2,84 mld zł, co stanowi wzrost o niemal 50% w stosunku do końca 2010 roku- dodaje Joanna Nowicka-Kempny.

Aktualna struktura podmiotowa rynku wierzytelności w Polsce charakteryzuje się dwoma cechami. Z jednej strony na dominującej pozycji znajduje się firma – lider, o udziale w rynku (biorąc pod uwagę saldo wartości obsługiwanych wierzytelności) przekraczającym 40%, a z drugiej obserwujemy rosnącą konkurencję pomiędzy firmami, których udziały w przeważającej liczbie nie przekraczają 5%.

Badanie „Wielkość polskiego rynku wierzytelności” prowadzone jest w okresach kwartalnych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych od 2011 roku. Ze względu na członkostwo w KPF dużej grupy największych firm zarządzających wierzytelnościami raport ten pozwala na opisanie rynku i rysujących się na nim tendencji z dużym przybliżeniem.

 

Źródło: KPF.

 

PEŁNA WERSJA RAPORTU DOSTĘPNA W SERWISIE CZŁONKOWSKIM