Pośrednicy finansowi KPF przyjęli Zasady Dobrych Praktyk

Pośrednicy finansowi KPF przyjęli Zasady Dobrych Praktyk

Walne Zebranie KPF, czyli najwyższa instancja decyzyjna w tej organizacji samorządu finansowego, uchwaliła przyjęcie Zasad Dobrych Praktyk Pośrednictwa Finansowego. Ich stosowanie będzie co roku weryfikowane przez audyt etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki KPF.

PRZYJĘTO ZASADY DOBRYCH PRAKTYK POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

Co sprawiło, że postanowiono opracować kolejną, szóstą już księgę Zasad Dobrych Praktyk (ZDP), dedykowaną pośrednikom finansowym? –Od dziesięciu lat praktyki firm członkowskich KPF poddawane są procesowi audytu wewnętrznego, brak było jednak księgi dedykowanej firmom z sektora pośrednictwa finansowego, przez co audyt wobec nich mógł być prowadzony w znacznie ograniczonym zakresie. Obecnie, po przyjęciu księgi ZDP dostosowanej do specyfiki działalności prowadzonej przez pośredników finansowych, będą oni mogli wykazać się postępowaniem zgodnym z wysokimi standardami etycznymi, w pełni monitorowanymi przez Komisję Etyki KPF – mówi dr Krzysztof Grabowski, Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego.

Zasady Dobrych Praktyk Pośrednictwa Finansowego opracował Zespół Roboczy przy Komisji Stałej Sektora Pośrednictwa, funkcjonujący w ramach KPF. Dokument podlegał nie tylko konsultacjom z udziałem firm pośrednictwa, zrzeszonych w KPF. Przed jego uchwaleniem, zapoznali się z nim i wyrazili aprobatę również inni interesariusze rynku, w tym m.in. Komisja Etyki przy Związku Banków Polskich, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Ubezpieczonych oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Opracowanie zawiera katalog wartości podstawowych, które pośrednicy finansowi zobowiązują się wyznawać, a co za tym idzie – stosować w swojej codziennej praktyce gospodarczej. W centrum uwagi stawia się odpowiedzialną komunikację z klientami, wskazując, że sposób, w jaki będzie ona przebiegała, wpływa na decyzje klientów, w związku z czym informacje o oferowanych produktach należy przekazywać w sposób prosty i zrozumiały, a korzyści i ryzyka wiążące się z nabyciem tych produktów przejrzyście objaśniać. Ze względu na częste zmiany otoczenia prawnego i rynkowego oraz szybki rozwój nowych produktów, „Zasady Dobrych Praktyk Pośredników Finansowych” obligują pośredników do nieustannego doskonalenia wiedzy i kompetencji, tak by utrzymywać je na poziomie zapewniającym fachową i rzetelną obsługę klientów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, by nie narażać ich na nadmierne ryzyko.

Wśród podstawowych wartości wymienia się również uczciwą konkurencję, rozumianą jako etyczne postępowanie wobec wszystkich partnerów – nie tylko klientów, lecz także pracowników, konkurentów i dostawców. W tym samym duchu zostały w dokumencie omówione wszystkie najważniejsze aspekty działalności pośredników finansowych.

Zasady Dobrych Praktyk opracowane zostały w oparciu o wieloletnią praktykę licznych firm doradztwa finansowego, dzięki czemu możliwe było ujęcie w tym dokumencie wszystkich najważniejszych zasad etycznego działania w naszym biznesie. Wszystkie one mają uniwersalne, ponadczasowe znaczenie, dlatego wierzymy, że ZDP będą stanowić wzór do działania i naśladowania nie tylko przez firmy zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, ale też przez szereg innych przedsiębiorstw działających na rynku finansów. Ważne przy tym, by etyka i dobre praktyki miały zastosowanie zarówno w stosunku do klientów, jak i w zdrowej konkurencji między poszczególnymi przedsiębiorstwami naszego sektora. Wszyscy musimy pamiętać, że zysk to element ważny w naszej działalności, nie powinien jednak przysłonić tego, co najważniejsze, czyli wzajemnej wobec siebie uczciwości – dodaje Paweł Szramowski, Prezes Zarządu Alex T. Great Doradcy Finansowi.

Sektor pośrednictwa finansowego dojrzał do wspólnego opracowania jednolitych standardów działania. Po latach, w których skupialiśmy się głównie na rozwoju biznesu, przyszedł czas na wspólny głos na temat przejrzystości i etyki naszej branży. Samoregulacja to ogromna wartość, bowiem dobrowolnie nałożyliśmy na siebie zobowiązanie poprawy przejrzystości działania sektora, wzmocnienia relacji między firmami doradztwa finansowego a współpracującymi podmiotami i w końcu ustanowienia norm etycznych w relacjach z klientami. Jednocześnie, opracowując Zasady w ramach organizacji branżowej, jaką jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, pokazaliśmy, że potrafimy wspólnie działać na rzecz rozwoju całego sektora. To dobra zapowiedź do podjęcia kolejnych działań w przyszłości. Zasady Dobrych Praktyk nie będą tylko narzędziem marketingowym, bowiem będziemy poddawać się rok rocznie audytowi wewnętrznemu, który weryfikuje rzeczywisty stan stosowania się firm członkowskich organizacji do przyjętego dokumentu. Zatem ZDP weryfikowane audytem będą stanowić dla klientów i współpracujących podmiotów wartościowy znak jakości, co – mam nadzieję – będzie przekładało się na wzrost zaufania do branży – uważaRobert Pepłoński, Prezes Zarządu Notus Doradcy Finansowi.

Od dnia 15 czerwca 2015 roku, „Zasady Dobrych Praktyk Pośrednictwa Finansowego” stanowią integralną cześć „Zasad Dobrych Praktyk KPF” i obowiązują reprezentantów tego sektora, skupionych w KPF. Oznacza to, że będą one poddane corocznej weryfikacji w ramach audytu wewnętrznego.

Treść Zasad Dobrych Praktyk Pośredników Finansowych, skupionych w KPF, w formie zwartego dokumentu trafi niebawem do Zarządów wszystkich organizacji samorządowych pracodawców tych firm, z jakimi współpracuje sektor pośredników finansowych, jak również do prezesów firm finansowych, partnerów biznesowych Członków KPF oraz do organizacji konsumenckich i przedstawicieli pozasądowych organów rozstrzygających spory z konsumentami. Poza poinformowaniem szczegółowo o treści zasad, będziemy również prezentowali funkcjonowanie Komisji Etyki przy KPF, zachęcając do ścisłej i systematycznej współpracy. Konieczne jest bowiem zapewnienie właściwej komunikacji z interesariuszami, by zasady dobrych praktyk były aktualną i wymagającą rekomendacją wobec codziennych praktyk biznesowych– podkreśla Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

DEKLARACJA POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH KPF

W trakcie prac nad Księgą szóstą opracowano także „Deklarację Pośredników Finansowych KPF”, zawierającą zalecenia o charakterze ogólnym. Sformułowano je jako Podstawowe Przesłanki Działania, wyrażające aspiracje Członków KPF oraz ich przekonanie, że w prowadzonej działalności trzeba się kierować nie tylko wskaźnikami czysto finansowymi, lecz także zwracać baczną uwagę na powinności wobec społeczeństwa. Stąd podkreślanie służebnej roli sektora finansowego i deklaracja o kierowaniu się odpowiedzialnością społeczną, zarówno na etapie tworzenia strategii firmy, jak i w trakcie realizacji jej celów operacyjnych.

Chcąc z dumą i satysfakcją prowadzić przedsiębiorstwo w branży finansowej, powinniśmy pamiętać o naszej społecznej roli i odpowiedzialności za naszych klientów i partnerów finansowych. Wysokie normy etyczne, odpowiedzialną sprzedaż i zaangażowanie społeczne przyjmują w swoich strategiach te firmy, które chcą być wyjątkowe. Organizacje, które są członkami Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, przyjmując Zasady Dobrych Praktyk i Deklarację Pośredników Finansowych KPF pokazują, że mają świadomość wyzwań, przed jakimi stoi branża finansowa i chcą tym wyzwaniom sprostać – mówi Artur Nowak – Gocławski z ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych.

O ile „Zasady Dobrych Praktyk Pośrednictwa Finansowego” są dla Członków KPF z tej branży wprost wiążące, o tyle „Deklaracja Pośredników Finansowych KPF”, także przyjęta przez Walne Zebranie organizacji, jest dokumentem, do którego można przystępować na zasadzie dobrowolności. Deklarację przystąpienia złożył właśnie pierwszy Członek KPF. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych zachęca do tego także inne podmioty zarówno z sektora pośrednictwa, jak i pozostałe przedsiębiorstwa, działające na rynku finansowym.