Pośrednicy finansowi nagrodzą partnerów za dobrą współpracę

Pośrednicy finansowi nagrodzą partnerów za dobrą współpracę

Pośrednicy finansowi, zrzeszeni w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, postanowili wyróżnić instytucje, oferujące produkty bądź usługi finansowe, które dbają o najwyższą jakość współpracy z firmami pośredniczącymi w ich sprzedaży. W każdej z 4 kategorii konkursowych pośrednicy wyłonią najlepsze instytucje finansowe, które już 4 października 2016 r., podczas II Kongresu Pośrednictwa Finansowego w Warszawie, zostaną uhonorowane „Laurem Pośredników”, będącym potwierdzeniem dobrej opinii o współpracy z daną instytucją, a zarazem formą zbiorowej jej rekomendacji.

Rynek pośrednictwa finansowego wciąż ewoluuje. Sprzedaż produktów i usług finansowych dostarczanych przez instytucje finansowe nie może się dziś obejść bez wsparcia wykwalifikowanych podmiotów pośredniczących. W okresie ostatnich lat rośnie rola i znaczenie tzw. długiego kanału dystrybucji, a poszukiwanie skutecznych sposobów na obniżenie kosztów stałych przez instytucje finansowe, takie jak banki, instytucje pożyczkowe, ubezpieczycieli, firmy leasingowe i faktoringowe, staje się jednym z kluczowych dla utrzymania udziału w rynku, skali uzyskiwanych przychodów i efektywności prowadzonej działalności. Wzrasta również znaczenie budowania formuły partnerskiej współpracy pomiędzy dostawcami produktów i firmami pośrednictwa finansowego na rzecz zaspokojenia potrzeb ich wspólnych klientów.

Słowem–kluczem w działalności zarówno dostawców produktów i usług finansowych, jak i współpracujących z nimi pośredników, stało się w ostatnich latach pojęcie „odpowiedzialność”. Jednak najczęściej było ono stosowane w relacji  do klientów tych firm – wyjaśnia Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF. – Ponieważ Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych to organizacja promująca profesjonalizm, wzajemny szacunek i poszanowanie zasad etycznych nie tylko w relacjach z klientami, ale i z kontrahentami, uznaliśmy, że ważnym elementem odpowiedzialności biznesu, także wspierającej odpowiedzialność wobec klientów, jest ta wobec instytucji współpracujących. Tak zrodziła się idea Konkursu o “Laur Pośredników Finansowych”.

„Laur Pośredników” to inicjatywa wspierająca promowanie najlepszych praktyk we współpracy w relacji instytucja finansowa – pośrednik, a tym samym firm i ludzi, którzy je wdrażają i upowszechniają. Organizatorzy Konkursu chcą umożliwić praktykom sektora pośrednictwa finansowego dokonanie oceny współpracy z instytucjami partnerskimi i wyróżnienie tych, których standardy współpracy są najwyższej jakości.

Dla pośrednika finansowego szeroko rozumiany profesjonalizm instytucji finansowej jest warunkiem koniecznym sukcesu we wspólnym biznesie. Nie jest to jednak warunek wystarczający – twierdzi Krzysztof Opaliński, członek Kapituły Konkursu, Przewodniczący Rady Nadzorczej Fines S.A. – Równie istotne są: gotowość do budowy modelu biznesu, którego integralną częścią jest pośrednik finansowy, zdolność do utrzymania partnerskich relacji z nim, a także umiejętność szybkiego reagowania na zmiany w preferencjach klientów oraz otoczeniu regulacyjnym. Nasz Konkurs wyróżni te instytucje finansowe, których podejście do prowadzenia biznesu z pośrednikami spełnia te kryteria. Mam nadzieję, że wybory, których dokona Kapituła, stanowić będą nie tylko nagrodę dla najlepszych, ale także punkt odniesienia i inspirację dla wszystkich dostawców produktów finansowych poszukujących skutecznych modeli dystrybucji.   

Projekt ten ma jednocześnie przyczynić się do wzrostu świadomości w zakresie praktycznego znaczenia etycznych zachowań w tej branży dla rozwoju współpracy oraz – w konsekwencji – poprawy wizerunku i zaufania do całego rynku finansowego.

„Laur Pośredników” to bardzo cenna i ważna inicjatywa dla sektora pośrednictwa finansowego. Dzięki temu będziemy mieli możliwość uhonorować tych najlepszych i najbardziej otwartych na współpracę partnerów biznesowych. Dla branży pośrednictwa finansowego, to właśnie banki, instytucje pożyczkowe, ubezpieczyciele czy firmy leasingowe i faktoringowe są główną siłą napędowa biznesu. Oparta na dobrych relacjach i partnerstwie współpraca między dostawcami produktów a pośrednikami finansowymi owocuje w korzyści także dla najważniejszej grupy, czyli klientów – komentuje Paweł Adamiak z Notus Doradcy Finansowi, członek Kapituły Konkursu.

Przebieg Konkursu

Organizatorzy Konkursu stworzyli cztery kategorie konkursowe, w ramach których wyłonią najlepszy: bank; ubezpieczyciela; instytucję pożyczkową; instytucję świadcząca usługi leasingowe / faktoringowe. W pierwszej kolejności pośrednicy zrzeszeni w KPF zostaną poproszeni o wskazanie trzech instytucji w wybranych przez siebie kategoriach i ocenę jakości współpracy z nimi na bazie własnych doświadczeń. W tej szczegółowej ocenie będą brane pod uwagę takie aspekty jak standardy współpracy ocenianej firmy z pośrednikami czy sprawność, przejrzystość i przewidywalność procesu sprzedaży produktu. Wyniki głosowania pośredników zostaną następnie przedstawione Kapitule Konkursu, która dokona wyboru zwycięzców w każdej z kategorii spośród trzech instytucji, które otrzymały największą liczbę rekomendacji pośredników. Instytucje oceniane przez Kapitułę zostaną zaproszone na uroczystość wręczenia „Laurów Pośredników”, która odbędzie się 4 października, podczas II Kongresu Pośrednictwa Finansowego w Warszawie.

Pieczę nad poprawnością przebiegu Konkursu pod kątem formalno-prawnym sprawuje partner merytoryczny konkursu – Kancelaria Wierzbowski Eversheds.

O Kongresie

Organizowany przez KPF Kongres Pośrednictwa Finansowego to dziś największe, cykliczne wydarzenie dla sektora pośrednictwa finansowego w Polsce, które w 2015 roku zgromadziło prawie 200 uczestników. Kongres jest miejscem otwartej dyskusji o stanie i perspektywach rozwoju oraz praktykach biznesowych sektora, a także platformą wymiany najlepszych doświadczeń, zbudowaną w ten sposób, by wpływała na kształt standardów etycznych i biznesowych sektora.

Kongres skupia środowiska kadry zarządzającej firm doradztwa i pośrednictwa finansowego, banków, firm ubezpieczeniowych i instytucji pożyczkowych. Dla praktyków gospodarczych wielu sektorów rynku finansowego, oprócz możliwości podzielenia się swoimi doświadczeniami ze współpracy z pośrednikami finansowymi, Kongres Pośrednictwa Finansowego stanowi okazję do utrwalenia już istniejących lub nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

 Podczas II edycji Kongresu odbędą się sesje:

  • Czynniki rozwoju rynku finansowego w Polsce
  • Wpływ nowych regulacji na sektor pośrednictwa finansowego
  • Co dalej z pośrednictwem finansowo–ubezpieczeniowym?
  • „Pośrednicy finansowi stawiają interes klienta ponad własne zyski” – Debata Oksfordzka

Data i miejsce wydarzenia: 4 października 2016 r., Hotel Marriott w Warszawie

Patronat honorowy nad Kongresem objęli: Komisja Nadzoru Finansowego oraz Związek Polskiego Leasingu, zaś partnerstwo merytoryczne – Gazeta Ubezpieczeniowa. Partnerami projektu są ponadto: Aasa Polska S.A., Biuro Informacji Kredytowej S.A., Dom Finansowy QS S.A., Fines S.A., Dom Kredytowy Notus S.A. Patronat medialny sprawują: Nienieodpowiedzialni.pl, Franczyzabanku.pl, pożyczkaportal.pl, Banking Magazine, Bliżej Biznesu.