Powstał Zespół KPF/KRK ds. usprawnienia informatyzacji wymiaru sprawiedliwości

Powstał Zespół KPF/KRK ds. usprawnienia informatyzacji wymiaru sprawiedliwości

Usprawnienie i przyspieszenie procesów informatyzacji postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego – takie cele przyświecają powołanemu przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Krajową Radę Komorniczą specjalnemu Zespołowi ds. usprawnienia informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.

Jego członkowie, wybrani ze środowiska komorników i wierzycieli, będą pracować nad szczegółowymi propozycjami rozwiązań, związanymi ze sprawnością procedur urzędowych w wymiarze sprawiedliwości, a następnie rekomendować je do wdrożenia Ministerstwu Sprawiedliwości. Zespół, w którym reprezentowane są firmy zarządzające wierzytelnościami i komornicy sądowi, powołano z inicjatywy KPF i KRK po tym, jak obie strony zdiagnozowały co najmniej kilkanaście zagadnień, wymagających poprawy w funkcjonowaniu systemu informatycznego obsługującego Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, a także rozwiązań legislacyjnych tworzących szeroko pojętą informatyzację wymiaru sprawiedliwości – Chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której nasze gremium stanie się swego rodzaju „centrum kontaktowym” dla Ministerstwa Sprawiedliwości; mamy zamiar również, a może przede wszystkim, wpływać na rzeczywistość, proponować gotowe rozwiązania w zakresie informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Dlatego – obok ekspertów prawnych – w prace zaangażowani zostaną także informatycy – to oni bowiem dysponują największą wiedzą techniczną, posiadają niezbędne know-how, które następnie wykorzystywane jest przez prawników obsługujących procesy sądowe – mówi Marcin Czugan, lider zespołu z ramienia KPF i dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego KPF.

Komornicy od dawna sygnalizują, że zdumiewających, czasem zupełnie niepotrzebnych, zjawisk w obszarze informatyzacji postępowań nie brakuje, jednocześnie wskazując, że można je wyeliminować bez konieczności nadmiernej ingerencji w proces legislacyjny. – Dobrze przemyślane pomysły łatwiej padną na podatny grunt niż te wypracowywane latami. Jestem przekonany, że prace zespołu okażą się efektywne, bo determinację do wprowadzania zmian daje się zauważyć zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie – przyznaje Andrzej Mularzuk, wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej, lider zespołu z ramienia KRK.

Członkowie Zespołu KPF/KRK ds. usprawnienia informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, kierując się własnymi doświadczeniami z praktyki biznesowej, wyznaczyli sobie hierarchię priorytetów do realizacji w najbliższym czasie. Ustalono, że prace skoncentrują się na trzech obszarach:

•  Zdiagnozowanie mankamentów systemu Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU) i przedstawienie propozycji rozwiązań, które usprawnią dochodzenie należności w tym trybie;

Wierzyciele i komornicy uzgodnili, że zastanowią się nad postulatami usprawnienia funkcjonowania EPU zarówno pod kątem technologicznym, jak i merytorycznym. Uczestnicy inauguracyjnego spotkania w Warszawie wskazali na wiele niedoskonałości, powodujących wydłużenie całego postępowania, a w konsekwencji – podniesienie jego kosztów, np. fakt, że ustawodawca, tworząc EPU, nie przewidział możliwości cesji e-tytułu wykonawczego albo konieczność ręcznego podpisywania setek dokumentów o takim charakterze, mimo usankcjonowania istnienia podpisu elektronicznego.

Bardzo szczegółowo należy wyliczyć wysokość zadłużenia, jego poszczególne części składowe, wskazać datę wymagalności roszczenia. Problem tkwi w tym, że wszystkie te dane muszą do Elektronicznego Postępowania Upominawczego poprawnie wygenerować automatycznie. A tak się, niestety, nie dzieje. W efekcie jako wierzyciel wtórny jesteśmy zmuszeni zmniejszyć liczbę spraw do e-sądu i kierować je do sądów stacjonarnych – wskazuje Mecenas Agnieszka Kanarek z BEST S.A.

Są to szczegóły, które wymagają udoskonalenia po to, by uczynić postępowania egzekucyjne mniej czaso- i kosztochłonnymi. Jednak co do zasady, system EPU od chwili jego powstania w 2010 roku i tak znacznie przyspieszył proces windykacji zobowiązań.

•  Określenie koniecznych zmian legislacyjnych w odniesieniu do Elektronicznego Postępowania Upominawczego w obrębie aktów prawnych niższego rzędu – takich, w których postulowane rozwiązania mogą zostać wprowadzone relatywnie szybko, np. w rozporządzeniach wykonawczych do ustaw

•  Poprawa komunikacji między wierzycielami i komornikami

Według obu środowisk, w obecnie udostępnionej wersji EPU brakuje platformy, która pozwalałaby wierzycielom monitorować przebieg postępowań, zleconych komornikom.

Ustalono, że propozycje konkretnych rozwiązań członkowie przedłożą do 22 września, a przedmiotem dyskusji staną się w październiku, kiedy to zaplanowano kolejne spotkanie robocze Zespołu KPF/KRK ds. usprawnienia informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Następne spotkania będą się odbywały co dwa miesiące. Nasz Zespół został powołany bez określenia ram czasowych. –To bardzo istotne, bowiem nie chcieliśmy tworzyć Zespołu na określony czas, lecz założyliśmy, iż funkcjonowanie Zespołu będzie stałym elementem współpracy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Krajowej Rady Komorniczej – dodaje Mecenas Marcin Czugan.