Powstanie raport o europejskim rynku consumer finance

Powstanie raport o europejskim rynku consumer finance

INAUGURACYJNE BADANIE EUROFINAS/ROLAND BERGER 

Szanse i zagrożenia rozwoju rynku kredytowego dla gospodarstw domowych, ogólna charakterystyka sytuacji rynkowej, priorytety działalności oraz czynniki kluczowe dla odniesienia sukcesu biznesowego – to obszary, na których skoncentrują się pomysłodawcy pierwszego raportu „European Consumer Finance Survey”, obejmującego zasięgiem przede wszystkim dostawców kredytu konsumenckiego, zrzeszonych w 17 organizacjach członkowskich EUROFINAS – europejskiej reprezentacji rynku kredytowego. Twórcy pierwszego, a więc unikalnego badania, dążąc do zaangażowania przedsiębiorstw z tego sektora, przygotowali niekonwencjonalną motywację do wzięcia w nim udziału.

EUROFINAS wraz z firmą konsultingową, Roland Berger, która zrealizuje badanie, mają na celu ocenę rynku kredytu konsumpcyjnego z punku widzenia jego głównych uczestników w perspektywie trzyletniej – do 2018 roku. Europejskiej organizacji, skupiającej samorządy branży finansowej, zależy na możliwie najpełniejszym zaprezentowaniu aktualnej i przyszłej sytuacji w tym obszarze. Dlatego uprawnione do uczestnictwa badaniu są również przedsiębiorstwa, które pozostają poza strukturami EUROFINAS, ale spełniają kryteria modelu biznesowego, wskazanego przez metodologię badania. W przypadku Polski zatem, oprócz firm członkowskich Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, kwestionariusz mogą wypełnić także podmioty nie wchodzące w skład KPF.

WYZWANIA RYNKU CONSUMER FINANCE

Badanie adresowane jest do kadry zarządzającej instytucjami, udzielającymi kredytów i pożyczek konsumenckich, a jego wyniki pokażą obraz rynku kredytów dla gospodarstw domowych w odniesieniu do poszczególnych krajów, a także według rodzaju modelu biznesowego prowadzonej działalności. Jest ono anonimowe, a dane zebrane od uczestników – zostaną przedstawione w zagregowanej formie. – Sukces na konkurencyjnym i silnie regulowanym rynku consumer finance wciąż wymaga dobrego zarządzania tradycyjnymi czynnikami procesów sprzedażowych, takimi jak organizacja i jakość sprzedaży w placówkach i kontakt osobisty z kredytobiorcą, zarządzanie ryzykiem czy odpowiednia polityka cenowa. Jednocześnie liderzy branży są zmuszeni podążać za trendami, które mogą kształtować decyzje zakupowe konsumentów: korzystać z sieci społecznościowych, uwzględniać zjawisko tzw. ekonomii współdzielenia (sharing economy), big data i zachowania klientów w modelu sprzedaży wielokanałowej – zauważa dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF.

JAKIE KORZYŚCI Z UDZIAŁU W BADANIU?

Raport „European Consumer Finance Survey” pozwoli menedżerom instytucji kredytowych porównać spojrzenia na rynkowe trendy z ich odpowiednikami w innych krajach europejskich. Stanie się też platformą różnych punktów widzenia na wpływ regulacji na rynek kredytowy i pomoże określić priorytety działań europejskiej reprezentacji sektora. Udział w badaniu uprawnia do nieodpłatnego otrzymania pełnej wersji raportu. – Ponadto każda instytucja kredytowa, biorąca udział w badaniu zyska raport, w którym indywidualne dane będą mogły zostać skonfrontowane z zagregowanymi, co może stanowić doskonałe narzędzie do benchmarkingu – mówi Charles Low z EUROFINAS.

Wyniki raportu zostaną zaprezentowane po raz pierwszy podczas sesji, poświęconej w całości rynkowi kredytowemu w ramach konwencji generalnej EUROFINAS, która w tym roku odbędzie się w październiku w Cascais. – Doroczna konferencja EUROFINAS to aktualnie bezsprzecznie największy europejski projekt, poświęcony najważniejszym zagadnieniom, z jakimi ma do czynienia w praktyce biznesowej przemysł kredytowy, a w którym uczestniczy rokrocznie około pół tysiąca przedstawicieli najwyższej kadry kierowniczej najważniejszych instytucji kredytowych Europy. Dlatego niekonwencjonalna motywacja, przygotowana przez organizatorów badania w postaci losowania instytucji, która będzie mogła delegować swojego reprezentanta na kilkudniowy pobyt w luksusowym hotelu podczas konwencji generalnej i sesji organizowanej przez EUROFINAS. Możliwość nawiązania przy tej okazji nowych kontaktów biznesowych ma istotną wartość merytoryczną – podkreśla Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, jako organizacja członkowska i przedstawiciel EUROFINAS w Polsce właśnie rozpoczyna proces zbierania danych, zapraszając do udziału w tym badaniu nie tylko Członków KPF. KPF będzie zapraszała do udziału w tym projekcie również wszystkie najważniejsze instytucje kredytowe w Polsce, którym zależy na pozyskaniu rzetelnej i bardzo pożytecznej wiedzy na temat rynku kredytowego nie tylko w naszym kraju, ale również na temat europejskiego rynku kredytowego. Termin nadsyłania ankiet organizatorzy wyznaczyli na 1 maja.