Pozew drogą elektroniczną. W kierunku informatyzacji sądów

Pozew drogą elektroniczną. W kierunku informatyzacji sądów

Będzie możliwe składanie pozwów i pism procesowych do sądu drogą elektroniczną we wszystkich sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i w postępowaniach egzekucyjnych, prowadzonych przez komorników. Zakończyły się prace legislacyjne nad nowelizacją Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, zwiększające poziom informatyzacji postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego oraz usprawniające postępowanie egzekucyjne.

Dotychczas korzystanie z drogi elektronicznej było możliwe wyłącznie w zakresie Elektronicznego Postępowania Upominawczego, obecnie rozszerza się ją także na inne postępowania sądowe, co z pewnością wpłynie na szybkość wyrokowania, przy oczywistym zachowaniu wszelkich dotychczasowych uprawnień procesowych stron, a więc powoda i pozwanego – uważa mec. Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego KPF.

PISMA PROCESOWE ZŁOŻYMY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Po wejściu w życie znowelizowanego Kodeksu postępowania cywilnego, kontakt i obieg dokumentów w korespondencji z sądem nie będzie się ograniczał wyłącznie do dotychczasowej formuły, czyli tradycyjnej poczty. Wymiana pism będzie się mogła odbywać również drogą elektroniczną. Wystarczy założyć konto w specjalnym systemie i złożyć oświadczenie o wyborze sposobu kontaktu z sądem za pośrednictwem Internetu. Oczywiście strona będzie mogła – jeśli wybierze taką drogę – komunikować się w dotychczasowy, tradycyjny pisemny sposób, w takiej sytuacji komunikacja pozostanie na obecnych zasadach.

Zmiany obejmują również dostosowanie Kodeksu cywilnego do zmieniającej się rzeczywistości informatycznej i polegać będą na rozróżnieniu dokumentów, zawierających tekst oraz dokumentów na przykład z zapisem dźwięku i obrazu. – Nowa definicja dokumentu, która będzie technologicznie neutralna, jest odpowiedzią na coraz częstsze formy dokonywania czynności prawnych za pośrednictwem nowych narzędzi technologicznych – wyjaśnia mec. Czugan.

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE USPRAWNIENIA POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego obejmie też zmiany w zakresie przebiegu postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez komorników sądowych. Uwzględnia ona wiele merytorycznych rekomendacji, wypracowanych wspólnie przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Krajową Radę Komorniczą przy współudziale Ministerstwa Sprawiedliwości jeszcze w 2012 roku. Dzięki ich przyjęciu część barier wydłużających dochodzenie należności przez wierzycieli zostanie wyeliminowana. Ustawodawca zaakceptował m.in. propozycję środowiska wierzycieli i komorników, by czynności związane z wyjawieniem majątku były prowadzone przez komornika sądowego, zamiast ingerencji – wydłużającej postępowanie – sądu. Zrezygnowano z obligatoryjnego – i zarazem przedłużającego postępowanie egzekucyjne wysłuchania wierzyciela przed umorzeniem postępowania. – Bardzo istotne zmiany zaszły także w zakresie rozstrzygania tzw. zbiegów egzekucyjnych czyli sytuacji, w której do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego skierowano egzekucję sądową i administracyjną albo dwie i więcej egzekucje sądowe. Dotychczas taki zbieg rozstrzygał sąd, co powodowało znaczne wydłużenie postępowania egzekucyjnego. W nowym stanie prawnym, nastąpi rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji z mocy ustawy, bez konieczności ingerencji sądu – zauważa mec. Czugan.

Na efekty działania nowych przepisów będzie trzeba jeszcze trochę zaczekać, bowiem ustawa – w związku z istotnością materii, którą reguluje i nowymi rozwiązaniami prawnymi – wyznacza 12 miesięczne vacatio legis.

Zmiany, zmierzające w kierunku informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności rozwiązań w zakresie usprawnienia postępowania egzekucyjnego, są m.in. efektem rekomendacji w ramach tzw. Okrągłego Stołu na temat postępowania egzekucyjnego, przy którym trzy lata temu do merytorycznej dyskusji zasiedli przedstawiciele Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, Krajowej Rady Komorniczej, przy współudziale Ministerstwa Sprawiedliwości.

Doświadczenie efektywnej i merytorycznej współpracy wierzycieli, skupionych w KPF i Krajowej Rady Komorniczej sprawiło, że postanowiono o jej kontynuacji, powołując do życia Zespół KRK i KPF ds. usprawnienia wymiaru sprawiedliwości. Ten model współpracy merytorycznej obu organizacji można uznać za bardzo pożyteczny i jednocześnie wzorcowy z punktu widzenia zarówno praktyki egzekucyjnej, ale również szeroko pojętej ochrony praw wierzycieli – dodaje Roman Romanowski, Przewodniczący Zespołu KRK i KPF.