Pozostał niespełna miesiąc na przesłanie sprawozdań do Rzecznika Finansowego

Pozostał niespełna miesiąc na przesłanie sprawozdań do Rzecznika Finansowego

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, podmioty rynku finansowego zobowiązane są corocznie, w terminie 45 dni od zakończenia roku kalendarzowego, przekazać sprawozdanie dotyczące rozpatrywania reklamacji oraz liczby wystąpień na drogę postępowania sądowego w wyniku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z wolą klientów.

Rzecznik Finansowy utrzymał dotychczasowy wzór sprawozdania (obowiązujący za rok 2015), który został wzbogacony jedynie o rozszerzoną legendę dotyczącą sposobu jego wypełnienia, co służyć ma ujednoliceniu przekazywanych danych. W ten sposób Rzecznik odpowiedział na zgłaszane m.in. przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych uwagi dotyczące przesłanego nam uprzednio do konsultacji projektu nowego wzoru sprawozdania, który ze względu na propozycję wprowadzenia podziału reklamacji na nieuznane w całości i nieuznane w części, wymagałby sporego nakładu operacyjnego, polegającego na weryfikacji każdej reklamacji nieuznanej i określeniu czy była nieuznana w całości czy w części. Na chwilę obecną nie można jednak wykluczyć, iż taki podział nie będzie obowiązywał w sprawozdaniu za rok 2017.

Wzór sprawozdania za rok 2016, dotyczący podmiotów podległych Wydziałowi Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego, otrzymany od Rzecznika Finansowego  znaleźć można TUTAJ.

Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego podmiotu sprawozdanie należy przekazać Rzecznikowi Finansowemu w formie pisemnej do dnia 15 lutego 2017 r., wysyłając je na adres:

Biuro Rzecznika Finansowego

Wydział Klienta Rynku Bankowo – Kapitałowego

Aleje Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

Z dopiskiem: „Sprawozdanie _ dotyczy podmiotów rynku bankowo-kapitałowego”.

Ewentualne wątpliwości dotyczące sprawozdania można wyjaśniać bezpośrednio z Wydziałem Klienta Rynku Bankowo – Kapitałowego Biura Rzecznika Finansowego (tel. 22 333 73 23 lub e-mail: sekretariat.wbk@rf.gov.pl).