Projekt zmian w Zasadach Dobrych Praktyk Windykacyjnych poddany konsultacjom

Projekt zmian w Zasadach Dobrych Praktyk Windykacyjnych poddany konsultacjom

Zespół roboczy ds. aktualizacji Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych KPF, złożony z ekspertów reprezentujących firmy z sektora zarządzania wierzytelnościami, instytucji pożyczkowych i zarządzania informacją gospodarczą KPF, zakończył prace nad nowelizacją III księgi ZDP. Zaktualizowany dokument, stanowiący odpowiedź na zmieniające się otoczenie prawne i sytuację na rynku finansowym w zakresie ochrony praw jego uczestników, został właśnie przekazany do konsultacji zewnętrznych.

Zasady Dobrych Praktyk Windykacyjnych (III księga ZDP) służą poprawie ochrony praw konsumenta na rynku finansowym, między innymi poprzez wyznaczanie jasnych reguł postępowania dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zarządzania wierzytelnościami – Członków KPF. Spełnianie tego celu nie byłoby efektywne bez dbałości o aktualizowanie treści tego dokumentu. Niezwykle istotnym dla powodzenia prac w zakresie samoregulacji jest pozyskanie kompleksowej wiedzy od wszystkich istotnych interesariuszy rynku usług windykacyjnych, by ostateczna wersja dokumentu stanowiła – tak dalece jak to możliwe – wspólny, merytoryczny dorobek w obszarze miękkiej regulacji.

Zespół roboczy czerpał wiedzę na temat koniecznych do uwzględniania zmian zachodzących na rynku z debaty prowadzonej w środowisku samorządowym kilku sektorów rynku usług finansowych, reprezentowanych przez KPF, ale także dzięki interwencjom Rzeczników Konsumenta, prowadzonemu przez UOKiK nadzorowi merytorycznemu nad rynkiem finansowym oraz z doświadczeń w sprawach procedowanych przed Komisją Etyki KPF w ocenach zgodności praktyk biznesowych z ZDP – poinformował dr Dominik Stanny, Rzecznik Etyki i lider projektu.

W wyniku prac zespołu roboczego, między innymi dodano 8 nowych paragrafów do III księgi, w tym całkowicie nowe dwie części, dotyczące relacji z kontrahentami oraz postępowania w przypadku podniesienia przez osobę zadłużoną, będącą konsumentem, zastrzeżeń dotyczących przedawnienia wierzytelności lub zakwestionowania istnienia wierzytelności. Wiele miejsca poświęcono zupełnie nowemu zagadnieniu odpowiadając w ten sposób na nowe zjawisko rynkowe – windykacji należności pochodzących z missellingu. Dokonano też szeregu zmian merytorycznych o charakterze uszczegółowienia i doprecyzowania, w tym zmiany treści, dotyczącej pierwszego wezwania, sposobu kontaktowania się z osobami zadłużonymi oraz ze spadkobiercami osób zadłużonych.

KPF zwróciła się z zaproszeniem do udziału w konsultowaniu projektu do najważniejszych interesariuszy rynku usług finansowych, w tym wysokich urzędów, organizacji konsumenckich, organizacji samorządowych przedsiębiorców, skupiających środowiska wierzycieli ze wszystkich sektorów polskiej gospodarki, o zapoznanie się i analizę dorobku merytorycznego Zespołu. Organizacja liczy na to, że w sprawie przyjętych zmian, tak ważnych dla rynku usług finansowych, wypowiedzą się m.in. UOKiK, KNF, Rzecznik Finansowy, Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

Po uzyskaniu opinii, uwag od naszych interesariuszy, przygotowana zostanie uwzględniająca je, zmodyfikowana wersja dokumentu. Ostatecznie, po uzyskaniu pozytywnych rekomendacji Organów KPF, w tym Rady, Komisji Etyki, dokument ten trafi pod obrady XX Walnego Zebrania Członków KPF w czerwcu br. Jestem przekonany, że zaktualizowana III księga ZDP stanie się wyznacznikiem dobrych obyczajów i benchmarkiem do oceny praktyk windykacyjnych dla wszystkich wierzycieli w Polsce, którzy czy to samodzielnie, czy poprzez profesjonalne firmy windykacyjne, podejmują czynności na rzecz odzyskania swoich należności – wyjaśnia Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.