Projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości związane z reformą instytucji upadłości konsumenckiej

Projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości związane z reformą instytucji upadłości konsumenckiej

24 marca 2020 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza istotne zmiany w instytucji upadłości konsumenckiej.

Nowelizacja ta wymaga przy tym wydania nowych rozporządzeń, w tym:

  • sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu o zawarciu układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
  • sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;
  • sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania upadłościowego oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt do zgłoszeń wierzytelności;
  • określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
  • wzoru formularza wniosku dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Konieczność wydania przedmiotowych rozporządzeń, jak i proponowane w nich rozwiązania, są związane ze zmianą modelu postępowania upadłościowego wobec konsumentów, m.in. umożliwieniem osobie niewypłacalnej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawarcia układu, w sposób nawiązujący do regulacji zawartych w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne – informuje Mecenas Marcin Czugan, Wiceprezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych.

Proponowane w projektach rozwiązania nawiązują do obowiązujących w sądach regulacji dotyczących prowadzenia akt sądowych i określają m.in.: sposób prowadzenia akt oraz pism i dokumentów, które powinny być w nich umieszczane; sposób postępowania z pismami składanymi bezpośrednio do rąk nadzorcy sądowego; zasady przedstawiania akt sprawy sądowi czy sposób udostępniania akt ze wskazaniem odpowiednich środków ostrożności i bezpieczeństwa przechowywanych danych.

Projektowane rozporządzenie określi również nowe wzory formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości (składane przez dłużnika i wierzyciela), dostosowane do zmienionych wymogów informacyjnych. Będą one zawierały pola, pozwalające na podanie informacji m.in. o: osiągniętych przychodach oraz kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich 6 miesiącach przed dniem złożenia wniosku; czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach lub ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10.000 zł. Dokonano także modyfikacji pozostałych pół dostosowując je do nowych przepisów.

Rozporządzenie określać będzie wzór formularza wniosku dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, mając na uwadze zakres informacji, których umieszczenie we wniosku jest niezbędne. Wzór formularza opiera się na wzorze przewidzianym dla wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, o którym mowa powyżej, uzupełnionym o rubrykę dotyczącą zaliczki na wydatki postępowania z odpowiednimi pouczeniami oraz rubrykę umożliwiającą podanie wstępnych propozycji układowych.

Wszystkie rozporządzenia mają wejść w życie wraz z nowelizacją Prawa upadłościowego, tj. w dniu 24 marca br.