Promocja najlepszych standardów działania w nowej odsłonie

Promocja najlepszych standardów działania w nowej odsłonie

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce realizuje we współpracy z firmą doradczą KPMG kolejną inicjatywę, nakierowaną na promocję i upowszechnianie najlepszych standardów na rynku zarządzania wierzytelnościami – Laur CESSIO Inwestorów. Jej celem jest nagrodzenie wierzycieli wtórnych, którzy w procesie zakupu portfela wierzytelności działają w oparciu o najwyższe standardy.

Proces wyłaniania i wskazywania zwycięzców Lauru CESSIO Inwestorów 2016 jest oparty na ocenach jakości praktyk biznesowych, stosowanych przez wierzycieli wtórnych, biorących udział w przetargach na zakup portfela wierzytelności. Do ich oceny zostały zaproszone firmy – wierzyciele pierwotni, organizujący takie przetargi.

W naszym przekonaniu Laur CESSIO Inwestorów to kolejna, niezwykle istotna i pożyteczna inicjatywa, budująca kapitał społeczny w polskim rynku finansowym. Cały proces wyłaniania i wskazywania zwycięzców w tym rankingu, prowadzonym przez wierzycieli pierwotnych, ma bowiem na celu promocję i upowszechnianie najlepszych standardów współpracy. Ich wzmocnienie prowadzi naszym zdaniem do wzrostu zaufania pomiędzy stronami kontraktów na zakup wierzytelności oraz powiększenia korzyści z rozwoju ich współpracy, a w efekcie podnosi zasobność rynku finansowego w kapitał społeczny – podkreśla Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Projekt ten został uznany za bardzo ważny i pożyteczny, zarówno dla środowiska bankowego, jak i dla przedstawicieli rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. W skład Kapituły CESSIO weszli wybitni eksperci i jednocześnie liderzy opinii, reprezentujący samorząd i rynek bankowy, pracodawców i wierzycieli pierwotnych oraz firmy świadczące usługi doradcze: dr Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banku Polskich, Bożena Graczyk, Partner KPMG, Piotr Kamiński, Wiceprezydent Pracodawców RP, Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu, dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF oraz Jarosław Król, Prezes Zarządu Fundacji MERCATUS ET CIVIS.

Lubię obserwować pozytywne zjawiska w naszej gospodarce. A obrót wierzytelnościami niewątpliwie do nich należy. Obserwuję ten rynek od wielu lat z pozycji bankowca, najpierw czynnego w biznesie, a w ostatnim okresie w Związku Banków Polskich, czyli z pozycji umożliwiającej szerszą perspektywę i dającej możliwość syntezy. I moim zdaniem osiągnęliśmy w Polsce wysoki poziom dojrzałości rynku obrotu wierzytelnościami. Świadczą o tym wolumen obrotów, wielkości największych transakcji, a także rosnąca liczba uczestników tego rynku, zarówno po stronie podaży, jak i popytu. Elementem tego poziomu rozwoju jest organizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych konkurs na najlepsze transakcje i firmy, rozszerzony w tym roku o nową kategorię – firm pośredniczących w obrocie. Jako przedstawiciel sektora bankowego chętnie uczestniczę w Kapitule Konkursu CESSIO, wierząc, że jest to jeden z ważnych instrumentów budowania jakości rynku wierzytelności w naszym kraju – przyznał Członek Kapituły, dr Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banku Polskich.

Tworząc ten projekt organizatorzy bazowali na inicjatywie Laur CESSIO, której celem od czterech już lat jest wyłonienie najlepiej ocenianych przez wierzycieli wtórnych instytucji organizujących przetargi na zakup portfela wierzytelności.

W okresie ostatnich 10–15 lat instytucje finansowe oraz firmy windykacyjne nauczyły się ze sobą współpracować, wypracowując wysokie standardy etyczne i biznesowe. Wierzyciele wtórni stali się pełnoprawnymi uczestnikami rynku finansowego i zaczęli być postrzegani przez sektor bankowy i finansowy jako istotni partnerzy biznesowi. Dążenie do stałej poprawy standardów i dobrych praktyk rynkowych w tym zakresie, ich promocja oraz upowszechnianie są więc kluczowe dla rozwoju tego rynku w przyszłości – stwierdza Bożena Graczyk z firmy doradczej KPMG, sprawującej merytoryczny nadzór nad przebiegiem głosowania, a zarazem Członkini Kapituły Lauru CESSIO. Od momentu ustanowienia Lauru Cessio, w którym wierzyciele wtórni oceniali jakość przygotowania i przeprowadzenia transakcji zbycia wierzytelności przez wierzycieli pierwotnych, znacząco wzrósł poziom zrozumienia wzajemnych potrzeb stron, uczestniczących w kontraktach na zakup wierzytelności. Dlatego rozszerzenie Lauru Cessio o nową kategorię, w której to zbywcy wierzytelności oceniają standardy współpracy z wierzycielami wtórnymi, będzie znakomitym przyczynkiem do stałej poprawy jakości coraz bardziej skomplikowanych transakcji obrotu wierzytelnościami i jednocześnie pozwoli na kształtowanie oraz aktualizowanie dobrych praktyk rynkowych w tym zakresie. Spodziewam się również, że wzajemne zrozumienie swoich potrzeb przyniesienie wymierne efekty i pozwoli na powiększaniaekorzyści wynikających z ich współpracy.

Instytucje nagrodzone Laurem CESSIO Inwestorów 2016 oraz Laurem CESSIO, poznamy 21 listopada 2016 r., podczas Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami.

***

O Kongresie

Kongres Zarządzania Wierzytelnościami, organizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, to miejsce otwartej dyskusji o najbardziej aktualnych kwestiach dotyczących stanu i perspektyw sektora zarządzania wierzytelnościami, a przy tym inspirujące miejsce spotkania jego przedstawicieli, w tym dostawców wierzytelności, a także reprezentantów kilku sektorów komplementarnych usług, związanych z zarządzaniem wierzytelnościami. W poprzednich edycjach Kongresu wzięło łącznie udział ponad 1 000 uczestników.

Podczas tegorocznej, VII edycji Kongresu, która odbędzie się w dniach 21–22 listopada 2016 roku w Warszawie, odbędą się debaty:

– Jakie mogą być skutki repolonizacji banków i problemu kredytów hipotecznych w CHF dla w firm zarządzających wierzytelnościami?

– Ekspansja firm zarządzających wierzytelnościami – jaka przyszłość w Polsce?

– Zmiany w otoczeniu prawnym – zmiany w porządku prawnym w Polsce.

– Ryzyka obecnego modelu finansowania zakupu wierzytelności.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Krajowa Rada Komornicza, zaś partnerstwo merytoryczne – firma doradcza KPMG w Polsce. Partnerami Kongresu są: Currenda Sp. z o.o. (Partner Główny), Alektum Group, GetBack S.A. oraz Suisse Legiste Sp. z o.o. (Networking Partner). Patronat medialny sprawują: Nienieodpowiedzialni.pl, Bliżej Biznesu, Pozyczkaportal.pl, Banking Magazine, alebank.pl, portal franczyzabanku.pl.

Więcej informacji na: https://zpf.pl/wydarzenia/konferencje/kongres-zarzadzania-wierzytelnosciami/o-kzw/.