Przełom czy kontynuacja na rynku pożyczkowym? Rada Programowa V Kongresu Sektora Pożyczkowego powołana

Przełom czy kontynuacja na rynku pożyczkowym? Rada Programowa V Kongresu Sektora Pożyczkowego powołana

Wartość portfela pożyczek, udzielonych przez instytucje pożyczkowe, biorące udział w badaniu Konferencji Przedsiębiorstw FinansowychSektor instytucji pożyczkowych w Polsce wzrosła w I półroczu 2015 roku o 32% w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku. Dynamiczny rozwój rynku wynika z wielu czynników, wśród których obserwujemy również wysoką i ulegającą stałej poprawie jakość relacji biznesowych z partnerami z wielu, pokrewnych branż. Wielość tych relacji odzwierciedla skład Rady Programowej Kongresu Sektora Pożyczkowego, po raz piąty organizowanego w maju br. przez KPF. Oprócz liderów rynku pożyczkowego, znaleźli się w niej również przedstawiciele sektora pośrednictwa finansowego, porównywarek i fintech, biur informacji gospodarczej, BIK oraz sektora usług doradczych.

Wartość portfela instytucji objętych badaniem KPF, na koniec II kwartału 2015 roku wyniosła 2,84 miliarda PLN w porównaniu z 2,15 mld PLN w analogicznym okresie roku 2014. Oznacza to przyrost na poziomie 32,2%. Warto zauważyć, że jeszcze siedem lat wcześniej, w połowie 2008 roku, wyniosła ona 337 milionów PLN, a więc w krótkim czasie nastąpił w tym zakresie 8-krotny wzrost. Do 2012 roku poziom rozwoju sektora był systematyczny i ciągły, ale trudno byłoby mówić o przełomie. Imponująca w ostatnich kilku latach dynamika rozwoju to w dużej mierze efekt umiejętności właściwego rozpoznania potrzeb gospodarstw domowych i dostosowania oferty produktowej, a także szybkości i elastyczności działania; także profesjonalnego zarządzania ryzykiem, co zwiększa poziom zaufania inwestorów, akcjonariuszy i ich gotowość do powiększania skali inwestycji w Polsce.

Rosnący poziom dochodów w dyspozycji gospodarstw domowych i rosnący poziom ufności konsumenckiej oraz dobrze dopasowane do profilu klientów charakterystyki produktów pozwalają na zaabsorbowanie popytu tej części konsumentów, którzy nie byli wcześniej aktywni na rynku kredytowym. Do tej grupy należą głównie młodzi klienci, żyjący z Internetem, na wczesnym etapie ich kariery zawodowej. O przełomie na rynku może świadczyć coraz bardziej efektywna współpraca z pośrednikami finansowymi w obszarze dystrybucji pożyczek niebankowych, także tych instytucji pożyczkowych, które do niedawna nie korzystały z długiego kanału dystrybucji. Tylko na przestrzeni roku – od III kw. 2014 do III kw. 2015 roku – ich sprzedaż, przy pomocy tego kanału, wzrosła ponaddwukrotnie – z 6,1 mln PLN do 13,5 mln PLN – wynika z najnowszego raportu KPF Sektor pośrednictwa finansowego w Polsce.

Pośrednicy finansowi dostrzegają dynamicznie rosnącą rolę instytucji pożyczkowych. Jest to zjawisko jak najbardziej pozytywne i pożądane w sytuacji, gdy banki, poprzez przeregulowanie, systematycznie tracą swoją pozycję w rynku consumer finance. Wydaje się, że sektor pożyczkowy musi nadal się dobrze rozwijać, gdyż nic nie wskazuje na możliwość poprawy elastyczności sektora bankowego. Dla pośredników jest to nowa, lecz korzystna sytuacja. Na rynku pojawiła się bowiem liczna grupa dostawców produktów finansowych, które można z powodzeniem sprzedawać. Obydwa sektory w tej sytuacji coraz silniej zacieśniają współpracę i budują długofalowe relacje strategiczne – ocenia Andrzej Reterski, Prezes Zarządu Domu Finansowego QS.

Bardzo ważna stała się rola instytucji wspierających sektor finansowy w zbieraniu rzetelnych informacji o kliencie – jego zwyczajach płatniczych, wiarygodności finansowej i historii płatniczej. Do kręgu podmiotów wspierających sektor finansowy m.in. w przygotowaniu najlepiej dopasowanych produktów do możliwości finansowych klientów należy zaliczyć biura informacji gospodarczej i kredytowej, zapewniające dostęp do rzetelnego źródła informacji o kredytobiorcy. –Umożliwiają one automatyzację procesów podejmowania efektywnych decyzji kredytowych. To pozwala z kolei na zaspokojenie pierwszorzędnych potrzeb współczesnego rynku usług finansowych. Dotyczy to szczególnie produktów łatwo dostępnych, np. w technologii on-line, gdzie droga od decyzji kredytowej do udzielenia finasowania  jest bardzo krótka. Narzędzia i systemy do oceny ryzyka pozwalają  również wyeliminować pokusę nadużycia ze strony potencjalnego kredytobiorcy. We współczesnym świecie konsumenckich usług finansowych należy szczególnie zwracać uwagę na współistnienie wszystkich podmiotów i stron transakcji, które muszą znajdować jeden wspólny mianownik, jakim jest odpowiedzialne pożyczanie – przekonuje Edyta Szymczak, Prezes Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.

Przedstawiciele sektora pośrednictwa i zarządzania informacją gospodarczą jako partnerzy biznesowi branży pożyczkowej weszli w skład 15-osobowej Rady Programowej Kongresu Sektora Pożyczkowego, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych.

– Oferowanie wysokiej jakości usług finansowych wymaga bezbłędnej koordynacji procesów, technologii i działań pomiędzy instytucją finansową a jej partnerami. Wszyscy partnerzy – począwszy od procesu oceny ryzyka, sprzedaży, aż po proces reklamacji i windykacji – muszą stosować te same, spójne i wysokie standardy obsługi klienta i „grać do jednej bramki”. Kluczem do sukcesu jest wzajemne zaufanie i bieżąca współpraca w celu ciągłej poprawy jakości procesu. Jest to szczególnie istotne w perspektywie postępującej specjalizacji zaangażowanych podmiotów. Klient nie musi wiedzieć jakie technologie wykorzystano i ile firm bierze udział w procesie, ma być zadowolony z finalnej usługi – podkreśla Marcin Borowiecki, Dyrektor Zarządzający Wonga w Polsce.

Rada Programowa intensywnie pracuje nad szczegółową agendę wydarzenia, podczas którego zostaną poruszone najważniejsze, z punktu widzenia rynkowego i prawnego, zagadnienia dotyczące rynku instytucji pożyczkowych. Debata kongresowa skoncentruje się na pięciu blokach tematycznych. Jej uczestnicy postarają  się dokonać bilansu ostatnich lat na rynku pożyczek niebankowych, odpowiedzą na pytanie, jak będą się kształtować trendy biznesowe; zastanowią się nad tym, czy istnieją granice dla doskonalenia mechanizmów zarządzania ryzykiem i wreszcie spróbują ocenić, czy regulacje staną się katalizatorem zmian czy dodatkowych kosztów.

Kongres Sektora Pożyczkowego szybko stał się platformą wymiany doświadczeń zarówno pomiędzy sektorem instytucji pożyczkowych i tych sektorów rynku finansowego, których oferta jest komplementarna , ale również wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi segmentami tego samego sektora pożyczkowego. Otwarta debata, ale w jej konsekwencji także coraz ściślejsza współpraca sprawia, że instytucje pożyczkowe w każdym aspekcie swej działalności doskonalą się w szybkim tempie. To na tej drodze budowany jest wizerunek sektora jako pełnoprawnego uczestnika rynku kredytu konsumenckiego– uważa dr Mirosław Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF i Przewodniczący Rady Programowej Kongresu.

W czterech poprzednich edycjach największego wydarzenia konferencyjnego sektora pożyczkowego wzięło udział blisko 800 praktyków rynku. Kolejna odbędzie się 11 maja 2016 roku w Warszawie.