Raport Komisji ECON w sprawie projektu Dyrektywy IMD 2 przyjęty

Raport Komisji ECON w sprawie projektu Dyrektywy IMD 2 przyjęty

Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego (ECON) po długotrwałych pracach przyjęła Raport zawierający propozycje brzmienia Dyrektywy w sprawie pośrednictw ubezpieczeniowego 2 (IMD 2), niezwykle istotnego aktu prawnego dla całego sektora finansowego w Europie.

Dnia 22 stycznia 2014 r. Komisja ECON przyjęła ostateczną wersją Raportu obejmującego projekt Dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego.  Prace nad tą Dyrektywą toczą się od jesieni 2010r., kiedy to Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje na temat obowiązującej Dyrektywy 2002/92/EC w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Konsultacje te zakończyły się opublikowaniem przez Komisję Europejską projektu Dyrektywy IMD 2 w dniu 3 lipca 2012 r. Eurofinas, organizacja samorządowa, skupiająca bardzo istotną część europejskiego przemysłu finansowego i KPF uczestniczą merytorycznie jako partner społeczny w procesie legislacyjnym tej niezwykle ważnej regulacji, na każdym jego etapie aktywnie wyrażając opinie i stanowisko sektora finansowego.

Projekt przyjęty przez Komisję ECON, przekazany następnie Parlamentowi Europejskiemu do zaakceptowania, przewiduje całkowicie nowe podejście do kwestii dystrybucji ubezpieczeń przez pośredników ubezpieczeniowych. Projekt Dyrektywy zawiera art. 17a, który przewiduje, że Państwa Członkowskie mogą postanowić, iż zakłady ubezpieczeń lub  pośrednicy ubezpieczeniowi będą zobowiązani do ujawniania wysokości wynagrodzeń jakie otrzymują w następstwie zawieranej umowy ubezpieczeniowej – powiedział Mecenas Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego w KPF, członek Zespołu roboczego ds. Dyrektywy IMD 2 europejskiej organizacji Eurofinas.

Projekt przewiduje również bardzo restrykcyjne wymogi dotyczące szkolenia zawodowego pośredników ubezpieczeniowych i ich personelu. Projekt stanowi, iż pośrednicy ubezpieczeniowi będą zobowiązani do odbycia co najmniej 200 godzin szkoleń w okresie 5 lat. ­– wskazał Mecenas Marcin Czugan. Naszym zdaniem są to wymagania zbyt restrykcyjne, biorąc choćby pod uwagę obecnie trwające oficjalne konsultacje Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) dotyczące odpowiedniego poziomu wiedzy i kompetencji sprzedających produkty ubezpieczeniowe. EIOPA zaproponowała, by minimalny okres szkoleń dla pośredników ubezpieczeniowych wynosił 30 godzin w okresie 3 lat i naszym zdaniem liczba ta jest znacznie bliższa potrzebom rynkowym– zakończył MecenasCzugan.

Obecnie projekt Raportu Komisji ECON został przedstawiony do zaakceptowania przez Parlament Europejski i stanie się oficjalną propozycją tego organu w zakresie brzmienia Dyrektywy. Głosowanie jednak, pierwotnie zaplanowane na dzień 26 lutego 2014 r., zostało odroczone, co pozwoli Parlamentowi Europejskiemu prowadzić teraz negocjacje z Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej w celu osiągnięcia kompromisu co do treści tego aktu prawnego.Przewiduje się, że Dyrektywa IMD 2 będzie musiała być implementowana w Państwach członkowskich do końca 2016 r.