Sytuacja na rynku consumer finance
Sytuacja na rynku consumer finance

O raporcie

Projekt badawczy Sytuacja na rynku consumer finance prowadzony jest wspólnie przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH i Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce od 2006 r., w odstępach kwartalnych. Wspólne badanie zostało zaprojektowane jako niezależna część programu badawczego – Badanie Kondycji Gospodarstw Domowych w Polsce, prowadzonego w IRG SGH od 1990 r.

Badanie prowadzone jest za pomocą ankiety badawczej metodą testu koniunktury. Obecna ankieta zawiera 15 opiniotwórczych pytań stałych (które pochodzą z kwestionariusza UE) oraz 6 dodatkowych pytań opiniotwórczych zleconych przez ZPF. Dodatkowo w ankiecie zamieszczane są opiniotwórcze pytania specjalne, które odnoszą się do bieżących zjawisk ekonomicznych, istotnych z punktu widzenia zachowań gospodarstw domowych oraz do sytuacji na rynku consumer finance. Ponadto ankieta zawiera 11 pytań metrycznych opisujących cechy gospodarstwa domowego wraz z pytaniami odnoszącymi się do aspektów związanych z zadłużeniem gospodarstwa domowego.

Jako efekt prac badawczych w ramach wspólnego projektu powstał wskaźnik, któremu nadano nazwę BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE (BRCF). Ma on za zadanie pokazywać aktualne tendencje i dynamikę zadłużania się gospodarstw domowych w Polsce, a także przewidywać zachowanie rynku kredytowego w krótkim okresie.

Aktualne wydanie

Aktualny raport: I kwartał 2021

Wszystkich zainteresowanych pełnym raportem prosimy o kontakt pod adresem mailowym badania@zpf.pl lub przez formularz kontaktowy.

Najnowsze wyniki badania

I kwartał 2022

Barometr Rynku Consumer Finance

W I kwartale 2022 r. wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BRCF) drugi raz z rzędu uległa znaczącemu pogorszeniu. Jego wartość pogorszyła się o 6,4 pkt. i osiągnęła poziom 90,0 pkt. (wobec 96,4 przed kwartałem i 98,1 przed rokiem). Łącznie w ciągu dwóch kwartałów wartość BRCF obniżyła się o 14,4 pkt. W czasie kryzysu pandemicznego Barometr uległ załamaniu o ok. 24 pkt. i jego wartość zmniejszyła się wtedy do ok. 88 pkt. Obecnie niewiele brakuje, aby przebić ten poziom.

Kryzys pandemiczny w dużej mierze był jednak strachem przed nowym zjawiskiem, niespotykanym od 100 lat, stąd nastroje pokazywały pesymistyczne przereagowanie. Obecne załamanie nastrojów raczej należy porównywać do załamania w czasie globalnego kryzysu finansowego w 2008 r. Wówczas BRCF zmalał o ok. 19 pkt., (aczkolwiek w ciągu trzech kwartałów). Teraz tąpnięcie jest szybsze, wystarczyło pół roku, aby wartość barometru spadła prawie o 15 pkt. i wszystko wskazuje na to, że może przebić to z 2008 r.

Barometr Obsługi Zobowiązań

Barometr obsługi zobowiązań (BOZ) zmniejszył się do 84,4 pkt. w I kwartale 2022 roku, w porównaniu do 94,2 pkt. w poprzednim kwartale. To spadek o prawie 10 pkt. Według odczucia gospodarstw domowych jakość obsługi zobowiązań osiągnęła poziom niższy niż w kryzysie w czasie pandemii w 2020 r. Barometr dotyczy wszelkich zobowiązań, oprócz spłaty kredytów i pożyczek, również np. cyklicznych płatność związanych z usługami. Rosnące ceny gazu, energii, czynszów powodują najprawdopodobniej powstawanie problemów z wywiązywaniem się z drobnych regularnych płatności.

Problemy nie objęły jeszcze obsługi zobowiązań w instytucjach finansowych w świetle danych KNF. Te wskazują, że jakość obsługi kredytów konsumpcyjnych w sektorze bankowym w zeszłym roku poprawiała się – odsetek kredytów z utratą wartości (udział kredytów zagrożonych, faza 3) wyniósł na koniec 2021 r. 9,4%, wobec 11% na koniec 2020 r. Jest to najlepszy wynik od kilkunastu lat. Biorąc pod uwagę, że gospodarstwa domowe sygnalizują coraz większe problemy z generalną obsługą zobowiązań/płatności i biorąc pod uwagę wzrost stóp procentowych, należy oczekiwać pogorszenia również jakości obsługi kredytów i pożyczek.

Informacje sygnalne do pobrania

2022

Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna Iq2022
Size: 0,63 MB

2021

Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IVq2021
Size: 0,50 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIIq2021
Size: 0,46 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIq2021
Size: 0,49 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna Iq2021
Size: 0,51 MB

2020

Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IVq2020
Size: 0,48 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIIq2020
Size: 0,52 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIq2020
Size: 0,76 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna Iq2020
Size: 0,66 MB

2019

Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IVq2019
Size: 0,80 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIIq2019
Size: 0,58 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIq2019
Size: 0,61 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna Iq2019
Size: 0,69 MB