Sytuacja na rynku consumer finance
Sytuacja na rynku consumer finance

O raporcie

Projekt badawczy Sytuacja na rynku consumer finance prowadzony jest wspólnie przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH i Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce od 2006 r., w odstępach kwartalnych. Wspólne badanie zostało zaprojektowane jako niezależna część programu badawczego – Badanie Kondycji Gospodarstw Domowych w Polsce, prowadzonego w IRG SGH od 1990 r.

Badanie prowadzone jest za pomocą ankiety badawczej metodą testu koniunktury. Obecna ankieta zawiera 15 opiniotwórczych pytań stałych (które pochodzą z kwestionariusza UE) oraz 6 dodatkowych pytań opiniotwórczych zleconych przez ZPF. Dodatkowo w ankiecie zamieszczane są opiniotwórcze pytania specjalne, które odnoszą się do bieżących zjawisk ekonomicznych, istotnych z punktu widzenia zachowań gospodarstw domowych oraz do sytuacji na rynku consumer finance. Ponadto ankieta zawiera 11 pytań metrycznych opisujących cechy gospodarstwa domowego wraz z pytaniami odnoszącymi się do aspektów związanych z zadłużeniem gospodarstwa domowego.

Jako efekt prac badawczych w ramach wspólnego projektu powstał wskaźnik, któremu nadano nazwę BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE (BRCF). Ma on za zadanie pokazywać aktualne tendencje i dynamikę zadłużania się gospodarstw domowych w Polsce, a także przewidywać zachowanie rynku kredytowego w krótkim okresie.

Aktualne wydanie

Aktualny raport: II kwartał 2022

Wszystkich zainteresowanych pełnym raportem prosimy o kontakt pod adresem mailowym badania@zpf.pl lub przez formularz kontaktowy.

Najnowsze wyniki badania

Barometr Rynku Consumer Finance – III kwartał 2022

W III kwartale 2022 r. wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BRCF) spadła do poziomu 89,1 punktów. To już tylko 1,5 pkt. powyżej dna z okresu pandemii COVID-19 i tylko o 4,7 pkt więcej od historycznego minimum, odnotowanego 10 lat temu (84,4 pkt.). Koniunktura na rynku consumer finance jest bardzo zła i jest w trendzie spadkowym.


Pogorszyły się wskazania we wszystkich czterech obszarach składowych barometru. Kolejny raz zanotowano bardzo pesymistyczne oceny ogólnej sytuacji gospodarczej. Około 75% gospodarstw domowych oczekuje pogorszenia ogólnej sytuacji ekonomicznej Polski w następnych 12 miesiącach. Przed kwartałem było to 72%, przed rokiem tylko 51%, a w szczycie pandemii 80%. Można powiedzieć, że oczekiwania w tym zakresie są fatalne. Wzrosły też obawy przed bezrobociem. Około 60% respondentów oczekuje jego wzrostu, poprzednio było to 55%, a przed rokiem 51%. Oceny otoczenia makroekonomicznego negatywnie oddziałują na rynek consumer finance i działają w kierunku spadku wartości BRCF.

Barometr Obsługi Zobowiązań – III kwartał 2022

Wartość Barometru obsługi zobowiązań (BOZ) zmniejszyła się o 7,5 pkt. w porównaniu do 94,6 pkt. w poprzednim kwartale. Jego wartość jest mniejsza niż przed rokiem i niż przed pandemią, pozostaje w trendzie spadkowym i jest zbliżona do pandemicznego dołka. 

Barometr dotyczy wszelkich zobowiązań, oprócz spłaty kredytów i pożyczek, również np. cyklicznych płatności związanych z usługami. Rosnące ceny gazu, energii, czynszów powodują najprawdopodobniej stopniowe powstawanie problemów z wywiązywaniem się z drobnych regularnych płatności.

Problemy nie objęły jeszcze obsługi zobowiązań w instytucjach finansowych. W świetle danych KNF jakość obsługi kredytów konsumpcyjnych w sektorze bankowym w zeszłym roku poprawiała się. Z kolei odsetek kredytów z utratą wartości (udział kredytów zagrożonych, faza 3) wyniósł na koniec 2021 roku 9,4%, wobec 11% na koniec 2020 roku. Jest to najlepszy poziom od kilkunastu lat, choć jednocześnie nieznacznie niższy niż w pierwszym półroczu 2022 r., kiedy to odsetek ten wzrósł nawet do 9,5–9,6%. Czyli mamy lekki sygnał zatrzymania trendu poprawy, ale jeszcze nie widać trendu spadkowego.

Informacje sygnalne do pobrania

2022

Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIIq2022
Size: 0,63 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIq2022
Size: 0,63 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna Iq2022
Size: 0,63 MB

2021

Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IVq2021
Size: 0,50 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIIq2021
Size: 0,46 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIq2021
Size: 0,49 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna Iq2021
Size: 0,51 MB

2020

Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IVq2020
Size: 0,48 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIIq2020
Size: 0,52 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIq2020
Size: 0,76 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna Iq2020
Size: 0,66 MB