Sytuacja na rynku consumer finance
Sytuacja na rynku consumer finance

O raporcie

Projekt badawczy Sytuacja na rynku consumer finance prowadzony jest wspólnie przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH i Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce od 2006 r., w odstępach kwartalnych. Wspólne badanie zostało zaprojektowane jako niezależna część programu badawczego – Badanie Kondycji Gospodarstw Domowych w Polsce, prowadzonego w IRG SGH od 1990 r.

Badanie prowadzone jest za pomocą ankiety badawczej metodą testu koniunktury. Obecna ankieta zawiera 15 opiniotwórczych pytań stałych (które pochodzą z kwestionariusza UE) oraz 6 dodatkowych pytań opiniotwórczych zleconych przez ZPF. Dodatkowo w ankiecie zamieszczane są opiniotwórcze pytania specjalne, które odnoszą się do bieżących zjawisk ekonomicznych, istotnych z punktu widzenia zachowań gospodarstw domowych oraz do sytuacji na rynku consumer finance. Ponadto ankieta zawiera 11 pytań metrycznych opisujących cechy gospodarstwa domowego wraz z pytaniami odnoszącymi się do aspektów związanych z zadłużeniem gospodarstwa domowego.

Jako efekt prac badawczych w ramach wspólnego projektu powstał wskaźnik, któremu nadano nazwę BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE (BRCF). Ma on za zadanie pokazywać aktualne tendencje i dynamikę zadłużania się gospodarstw domowych w Polsce, a także przewidywać zachowanie rynku kredytowego w krótkim okresie.

Aktualne wydanie

Aktualny raport: II kwartał 2022

Wszystkich zainteresowanych pełnym raportem prosimy o kontakt pod adresem mailowym badania@zpf.pl lub przez formularz kontaktowy.

Najnowsze wyniki badania

Barometr Rynku Consumer Finance – II kwartał 2022

W II kwartale 2022 r. wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BRCF) po dwóch kwartałach spadku nieco wzrosła, co jest pewnym zaskoczeniem. BRCF wzrósł o 3 pkt., osiągając poziom 93 pkt. (wobec 90 przed kwartałem i 103,7 przed rokiem). Trend po oczyszczeniu z wahań krótkookresowych jest nadal spadkowy (szereg wygładzony), a wskazania BRCF pozostają w obszarach pesymizmu tj. poniżej wartości 100 punktów, jak i poniżej poziomu długookresowej średniej i niewiele powyżej tąpnięcia w czasie kryzysu COVID-19. Wtedy najniższe wskazanie BRCF wyniosło ok. 88 pkt.

Bieżąca wartość BRCF jest jednocześnie niższa o ok. 19 pkt. niż przed kryzysem pandemicznym i niższa o 26 pkt. od poprzedniego szczytu koniunktury na rynku consumer finance, zanotowanego pod koniec 2017 r., kiedy to wartość tego wskaźnika wynosiła 119 pkt. Najniższym historycznie poziomem BRCF pozostaje ten zanotowany 10 lat temu, tj. 84,4 pkt.

Barometr Obsługi Zobowiązań – II kwartał 2022

Wartość Barometru obsługi zobowiązań (BOZ) po trzech kwartałach spadku zwiększyła się do 94,6 punktów w II kwartale 2022 roku, w porównaniu do 84,4 pkt. w poprzednim kwartale. To wzrost o ponad 10 pkt. Wartość BOZ jest jednak wciąż mniejsza niż przed rokiem i niż przed pandemią, a trend po oczyszczeniu z wahań krótkookresowych jest nadal spadkowy (szereg wygładzony).

Barometr dotyczy wszelkich zobowiązań, oprócz spłaty kredytów i pożyczek, również np. cyklicznych płatności związanych z usługami. Rosnące ceny gazu, energii, czynszów powodują najprawdopodobniej stopniowe powstawanie problemów z wywiązywaniem się z drobnych regularnych płatności.

W świetle danych KNF problemy nie objęły jeszcze obsługi zobowiązań w instytucjach finansowych. Jak wskazuje KNF, jakość obsługi kredytów konsumpcyjnych w sektorze bankowym w zeszłym roku poprawiała się, a odsetek kredytów z utratą wartości (udział kredytów zagrożonych, faza 3) wyniósł na koniec 2021 r. 9,4%, wobec 11% na koniec 2020 r. Jest to najlepszy wynik od kilkunastu lat. W I kwartale 2022 r. ten odsetek jednak wzrósł do 9,6%. Czyli mamy lekki sygnał zatrzymania trendu poprawy, ale jeszcze nie widać trendu spadkowego.

Informacje sygnalne do pobrania

2022

Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIq2022
Size: 0,63 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna Iq2022
Size: 0,63 MB

2021

Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IVq2021
Size: 0,50 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIIq2021
Size: 0,46 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIq2021
Size: 0,49 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna Iq2021
Size: 0,51 MB

2020

Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IVq2020
Size: 0,48 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIIq2020
Size: 0,52 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIq2020
Size: 0,76 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna Iq2020
Size: 0,66 MB