Rosnące znaczenie aktów prawnych tworzonych przez Europejskie Urzędy Nadzoru

Rosnące znaczenie aktów prawnych tworzonych przez Europejskie Urzędy Nadzoru

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia br. jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie rekomendacji stosowania Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), dotyczących zasad nadzoru nad produktami i ustaleń zarządczych dla produktów bankowości detalicznej.

W podjętej uchwale KNF rekomenduje spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, krajowym instytucjom płatniczym oraz krajowym instytucjom pieniądza elektronicznego stosowanie Wytycznych, w odniesieniu do nowych lub znacznie zmienianych produktów. Ponadto, KNF rekomenduje bankom zapewnienie przestrzegania Wytycznych przez dystrybutorów ich produktów. Konieczność dostosowania się do Wytycznych przez same banki wynika bezpośrednio z prawa europejskiego, stąd KNF nie wydała bankom rekomendacji stosowania się do nich.

KNF oczekuje, że oddziały instytucji kredytowych w Polsce także będą Wytyczne stosować, a także, iż Wytyczne w zakresie rekomendowanym podjętą uchwałą zostaną wprowadzone nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

Zwracamy uwagę na wzrastające znaczenie aktów prawnych tworzonych przez Europejskie Urzędy Nadzoru (EBA, ESMA i EIOPA). KPF monitoruje i uczestniczy w pracach nad tymi aktami na poziomie europejskim i informujemy Członków KPF o takich inicjatywach już na wczesnym ich etapie. – powiedział Marcin Czugan, Wiceprezes KPF.  – Jak widać w tym przypadku, KNF bezpośrednio zastosował tekst wytycznych EBA, nie dokonując w nim żadnej modyfikacji.

– Rozszerzenie przez KNF wytycznych na spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, krajowe instytucje płatnicze oraz krajowe instytucje pieniądza elektronicznego to krok w dobrym kierunku, wprowadza bowiem standaryzację na szeroko rozumianym rynku finansowym.  – komentuje Bartosz Jamróz, Dyrektor Departamentu Współpracy Biznesowej, Euro Bank S.A.

Wytyczne zostały wydane przez EBA w dniu 22 marca 2016 r., zaś datę rozpoczęcia ich stosowania wyznaczono na dzień 3 stycznia 2017 r. Składają się na nie rekomendacje m.in. w zakresie: wymogów dotyczących sprawozdawczości, zasad nadzoru i ustaleń zarządczych dotyczących produktów, testowania i monitorowania produktu, czy wyboru kanałów dystrybucji.