Rynek kredytu hipotecznego będzie miał swoją „konstytucję”

Rynek kredytu hipotecznego będzie miał swoją „konstytucję”

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF) bierze aktywny udział w implementacji tzw. dyrektywy hipotecznej, od samego początku rozpoczęcia prac związanych z wdrożeniem tego istotnego unijnego aktu prawnego do polskiego ustawodawstwa. Obecnie KPF przekazał Ministerstwu Finansów swoje stanowisko, w którym wyraził poparcie kierunkowe dla projektowanych zmian – które regulując niezwykle ważny obszar – istotnie wzmocnią ochronę konsumentów, unifikując standardy funkcjonowania kredytodawców i pośredników kredytu hipotecznego. Jednocześnie KPF zgłosił szereg uwag i postulatów w przedmiocie szczegółowych rozwiązań, przyjętych w projekcie ustawy, dążąc do zapewnienia zgodności rozwiązań ustawowych z dyrektywą.

Konsultacje w zakresie założeń projektu ustawy rozpoczęły się w listopadzie 2014 r. – przypomina mecenas Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego KPF. KPF powołał wówczas specjalny Zespół roboczy KPF ds. implementacji dyrektywy hipotecznej, który wypracował postulaty rekomendacyjne implementacji dyrektywy, przedstawione następnie Ministerstwu Finansów. Po przygotowaniu przez Ministra Finansów w lutym 2015 r. ostatecznych założeń projektu ustawy, przedstawiliśmy nasze stanowisko, które następnie prezentowaliśmy na konferencjach uzgodnieniowych w maju zeszłego roku. Obecnie bierzemy merytoryczny udział w konsultacji projektu ustawy – wskazuje mec. Marcin Czugan.

Projekt ustawy z dnia 25 maja 2016 r. jest pierwszym – długo wyczekiwanym – projektem, który powstał na bazie wcześniejszych założeń. Wypracowana ostatecznie, także w oparciu o rekomendacje merytoryczne środowiska praktyków kredytu hipotecznego, treść tej regulacji, zapewne stanie się niezwykle istotnym dokumentem, porządkującym relacje pomiędzy kredytobiorcą i kredytodawcą oraz pośrednikiem w zakresie kredytu hipotecznego. Niezwykle ważną kwestią zapewne stanie się wypracowanie właściwych mechanizmów kontroli nad procesem kredytowania i wzmacniania kompetencji oraz kontroli jego profesjonalnych uczestników. W efekcie, wdrożenie dobrej regulacji z tego obszaru pozwoli na, jakże potrzebne wciąż, wzmocnienie zaufania do sektora kredytu hipotecznego i pożyczki hipotecznej. Rynek, a może w szczególności jego profesjonalni uczestnicy z sektora usług pośrednictwa kredytowego, potrzebują takiej konstytucji.

 

ZNACZENIE ZASADY DOBRYCH PRAKTYK ROŚNIE

W zakresie szczegółowych rozwiązań opiniowanych przez KPF, jedną z wielu kwestii, ale jakże istotną, jest nałożenie na kredytodawców i pośredników kredytowych obowiązku opracowania i stosowania zasad dobrych praktyk w zakresie świadczenia usług, związanych z kredytem hipotecznym (Art. 11). Członkowie KPF już od wielu lat stosują Zasady Dobrych Praktyk (ZDP) KPF, które stanowią zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym prawem. Co ważne, w celu kontrolowania zgodności procedur stosowanych przez przedsiębiorstwo finansowe z ZDP, każdy Członek KPF jest zobowiązany do przeprowadzania raz w roku audytu wewnętrznego (audytu etycznego). Weryfikacją audytów etycznych i organem, do którego może zgłosić się ze skargą każdy konsument jeśli uzna, że Członek KPF nie wykonuje obowiązków nałożonych ZDP, jest Komisja Etyki KPF.

– Konieczność ujawniania przez przedsiębiorców faktu posiadania Zasad Dobrych Praktyk, na jaką wskazuje projekt regulacji, wzmocni wymagania wobec standardów praktyk biznesowych stosowanych przez wszystkich uczestników tego rynku, upowszechni te najlepsze, które staną się pozytywnym i coraz ważniejszym źródłem budowania przewagi konkurencyjnej. – stwierdził Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF. – Zgodnie z naszym doświadczeniem jako samorządu pracodawców, część spośród przedsiębiorców, w tym pośredników, których zapraszaliśmy do wejścia do KPF, nie decydowało się na taki krok w obawie o spełnienie wymagań, związanych właśnie z dobrymi praktykami, obowiązującymi w KPF. Przeniesienie doświadczeń KPF w tym zakresie i zobowiązanie do stosowania w codziennej działalności gospodarczej i zawodowej Zasad Dobrych Praktyk, opartych o ideę poszanowania interesów konsumenta i jego praw, budowania kapitału społecznego, przyczyni się do wzrostu jakości usług świadczonych przez instytucje finansowe. Będziemy nadal analizowali aktualność obowiązujących w KPF Zasad Dobrych Praktyk pod kątem nowej regulacji  – zakończył Andrzej Roter.

Z pełną treścią Zasad Dobrych Praktyk KPF można się zapoznać na stronie internetowej KPF, w zakładce Etyka, lub przy użyciu linku: https://zpf.pl/etyka/zasady-dobrych-praktyk.

 

REJESTR POŚREDNIKÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO

Równie istotną jak ZDP kwestią dla poprawy ochrony praw konsumentów, klientów sektora kredytu hipotecznego będzie powołanie do życia, pod auspicjami KNF, rejestru kredytodawców kredytu hipotecznego. KPF uznaje za bardzo ważne objęcie zakresem podmiotowym tego rejestru tych instytucji pożyczkowych. To niezwykle istotne narzędzie do ujawniania i usuwania z rynku tych podmiotów, które nie miałyby się stosować do przepisów tej ważnej regulacji. Zdaniem przedstawicieli KPF, co prawda winien powstać rejestr wszystkich instytucji pożyczkowych, a więc także tych dystrybuujących kredyty konsumenckie. Jednak i ta propozycja zasługuje na wsparcie, jako pierwszy krok do uszczelnienia rynku przed materializowaniem się ryzyka nierzetelnych praktyk, osłabianiem możliwości prowadzenia efektywnego monitoringu w tym zakresie i w ten sposób pogarszania się wizerunku sektora, osłabiania zaufania.

Jesteśmy przekonani, że wdrożenie w życie tej regulacji, uwzględniającej powołanie do życia rejestru obejmującego na razie część instytucji pożyczkowych stanowi pierwszy, ale ważny, krok do utworzenia rejestru wszystkich pożyczkodawców, także tych udzielających kredytu konsumenckiego. KPF będzie w dalszym ciągu przekonywał ustawodawcę, że taki rejestr powinien powstać – zakończył mec. Marcin Czugan.