Ryzyka i fundamenty branży zarządzania wierzytelnościami

Ryzyka i fundamenty branży zarządzania wierzytelnościami

Ryzyka reputacyjne dotykają dziś sektor zarządzania wierzytelnościami w takim stopniu, jak pozostałe sektory rynku usług finansowych. W ostatnich latach nastąpiła kardynalna zmiana w postrzeganiu branży zarządzania wierzytelnościami. Jednym z jej przyczyn było poważne podejście Członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, liderów rynku windykacyjnego, do standardów stosowanych praktyk biznesowych. Te zaś czerpały z Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych, przyjętych przez KPF dokładnie 10 lat temu.

Dzięki temu nastąpiło bardzo wyraźne obniżenie ryzyka reputacyjnego zarówno firm z tego sektora, jak i sektorów na rzecz których firmy windykacyjne pracują. O tym, jak samoregulacja wpłynęła na jego wizerunek i praktykę biznesową dyskutować będą liderzy tego rynku podczas VI Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, który w dniach 16-17 listopada odbędzie się w Warszawie.

RYZYKA REPUTACYJNE SEKTORA ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI

Według raportu KPF „Wielkość polskiego rynku wierzytelności”, tylko podmioty zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych zarządzają wierzytelnościami konsumenckimi o wartości nominalnej 61,6 miliarda PLN, odzyskiwanymi od ponad 9 milionów dłużników. Jeśli przyjąć bardzo uproszczone założenie, że jeden dłużnik przypada na jedno gospodarstwo domowe, widać jak kardynalną kwestią jest reputacja dla zarządzania wierzytelnościami, i jak poważne skutki mogłaby mieć jej utrata lub nawet erozja.

Amerykański filozof i polityk, Benjamin Franklin powiedział, że “potrzeba wielu dobrych uczynków, aby stworzyć dobrą reputację, ale wystarczy jeden zły, żeby ją stracić”. Jego spostrzeżenie z powodzeniem można odnieść do sektora finansowego, w tym do spółek zarządzających wierzytelnościami. Systematycznie rosnący polski rynek wierzytelności potwierdza, że Członkowie KPF z tego sektora wykonali rzetelną pracę, wypracowując wysokie standardy praktyk windykacyjnych. Konsekwentnie realizowana przez liderów rynku windykacyjnego strategia spowodowała, iż klimat, jaki towarzyszył ich działalności sprzed 10 lat, uległ zmianie. Dziś sektor bankowy, telekomunikacyjny, ubezpieczeniowy, bazujące na zaufaniu do świadczonych przez nie usług, nie widzą ryzyka w stałej współpracy z sektorem windykacji. Systematycznie korzystają one nie tylko z usług windykacji na zlecenie, ale dokonują sprzedaży portfeli wierzytelności. Ponadto firmy zarządzające wierzytelnościami wspierają jedną z najważniejszych instytucji społecznych, jaką jest lojalność i wywiązywanie się ze zobowiązań. – Działalność tego sektora przypomina o konieczności respektowania imperatywu, nakazującego spłatę długu zgodnie z zawartą umową – jednej z podstawowych instytucji społecznych, konstytuujących porządek społeczny i zaufanie – podkreśla dr Mirosław Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF.

10 LAT DOBRYCH PRAKTYK WINDYKACYJNYCH

KPF zainicjowała zmiany, które doprowadziły do ustanowienia fundamentu etycznego, stanowiącego dla firm zarządzających wierzytelnościami podstawę kształtowania relacji z otoczeniem. – Mało kto zdaje sobie sprawę, że zmiany, jakie dokonały się dzięki przyjęciu 10 lat temu dobrych praktyk przez 6 ówczesnych liderów tego rynku, w tym aktualnych Członków KPF – BEST, INTRUM JUSTITIA, KRUK i ULTIMO, miało tak kapitalne znaczenie dla dalszego rozwoju rynku. Jestem dumny, że mogę tym pożytecznym dla rozwoju rynku finansowego zmianom towarzyszyć od ich początku – mówi Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF. Osią tych zmian stały się Zasady Dobrych Praktyk Windykacyjnych – dokument określający między innymi reguły komunikowania się z dłużnikiem, a także szczegółowo opisujący praktyki zakazane i niedozwolone. Ich stosowanie w działalności biznesowej przez Członków KPF z sektora zarządzania wierzytelnościami, przy pomocy corocznego, obligatoryjnego audytu etycznego, monitoruje Komisja Etyki jako statutowy organ Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

Podjęcie podczas VI Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami dyskusji na temat roli dobrych praktyk windykacyjnych uzasadnia przypadające w 2015 roku 10-lecie ich przyjęcia przez KPF. – Papierkiem lakmusowym, weryfikującym racjonalność przyjętej przez Członków KPF filozofii windykacji jest i to, że dziś stosowanie metod koncyliacyjnych odzyskiwania należności stało się standardową praktyką dla całego profesjonalnego rynku. Potwierdzeniem dojrzałości biznesowej całego sektora jest fakt, że zasady dobrych praktyk windykacyjnych, KPF, zostały zaadoptowane także przez inną branżową organizację – Polski Związek Windykacji. Dobre praktyki stają się w ten sposób dobrem wspólnym i sposobem na budowania kapitału społecznego – zauważa Andrzej Roter.

W debacie o historycznych przemianach, zachodzących na przestrzeni ostatnich lat, roli etyki w prowadzonej działalności i wpływie windykacji polubownej na postrzeganie polskiego sektora obrotu wierzytelnościami przez zagranicznych inwestorów, wezmą udział przedstawiciele firm zarządzających wierzytelnościami – liderów branży, których umiejętność myślenia o długofalowym, zrównoważonym rozwoju sektora, stały się źródłem sukcesu biznesowego: BEST S.A., Intrum Justitia Sp. z o.o., Grupy KRUK S.A. i Casus Finanse S.A. Niezwykle ważnym głosem w tej debacie będzie opinia Związku Banków Polskich, którego Członkowie – banki, poprzez bieżącą współpracę potwierdzają posiadane zaufanie do sektora zarządzających wierzytelnościami i pozytywnie wpływają na wizerunek tej branży.

Dobrze, że równolegle do rozwoju rynku wierzytelności powstaje inicjatywa jego strukturyzacji. Myślę o działaniach KPF zmierzających do doskonalenia statystyki opisującej ten rynek, organizowania kongresów służących wymianie doświadczeń, a także ważnym konkursie CESSIO na najlepiej zorganizowany przetarg na sprzedaż wierzytelności. Na tym rynku ważną rolę odgrywają banki, dlatego zarówno Związek Banków Polskich, jak i ja osobiście wspieramy tę aktywność i uczestniczymy w rożnych przedsięwzięciach w tym zakresie. Rynek obrotu wierzytelnościami staje się w ten sposób coraz bardziej dojrzałym segmentem rynku finansowego w Polsce – uważa dr Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banków Polskich.

W dotychczasowych pięciu edycjach Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami uczestniczyło blisko 1000 praktyków biznesowych, w tym kadra menedżerska firm z sektorów bankowego, windykacyjnego, leasingowego, ubezpieczeniowego, pożyczkowego, faktoringowego, telekomunikacyjnego, a także dostawcy mediów oraz reprezentanci branż, świadczących usługi komplementarne, jak biura informacji gospodarczej, firmy technologiczne i zajmujące się doradztwem strategicznym. Partnerem Merytorycznym VI Kongresu KPF jest firma konsultingowa KPMG, a Patronatem Honorowym objęły go Komisja Nadzoru Finansowego i Krajowa Rada Komornicza. Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-17 listopada w Warszawie.

Transmisję on-line z debaty „Dobre praktyki i wizja zrównoważonego rozwoju branży zarządzania wierzytelnościami” wraz z relacją z wręczenia statuetek CESSIO będzie można śledzić „na żywo” na stronie www.pb.pl. Termin: 16 listopada, godz. 17.