Rzecznik Etyki rozpoczął swoją działalność

Rzecznik Etyki rozpoczął swoją działalność

Doskonalenie programu etycznego KPF weszło w nową fazę – zgodnie z decyzjami XIX Walnego Zgromadzenia Członków KPF o utworzeniu nowego organu statutowego – w dniu 12 września 2018 roku nastąpiło powołanie Rzecznika Etyki KPF.

Zarząd KPF uchwałą z dnia 12 września 2018 roku powołał na stanowisko Rzecznika Etyki Pana Dominika Stannego.  Pan Stanny jest doktorem nauk humanistycznych (KUL) i magistrem ekonomii, absolwentem programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii Artes Liberales. Jest również stypendystą Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie, a obecnie pracownikiem naukowym Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie. Pracował m.in. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego na stanowisku eksperta, odpowiedzialnego za samoregulacje na rynkach finansowych.

Wybór Pana Dominika Stannego na piastuna tego organu KPF został poprzedzony stosowną procedurą, wynikającą z przyjętego przez XIX Walne Zebranie Członków Statutu. Zgodę na powołanie Pana Stannego w dniu 24 lipca 2018 roku wyraziła Komisja Etyki, zaś w dniu 31 lipca 2018 roku kandydaturę tę pozytywnie zaopiniowała Rada Konferencji.

Rzecznik Etyki rozpoznaje i weryfikuje wnioski, wpływające do Komisji Etyki, wskazujące na możliwość naruszenia Zasad Dobrych Praktyk przez Członków KPF. Rzecznik może także inicjować działania Komisji Etyki w tym zakresie na podstawie informacji powziętych w inny sposób, w szczególności na podstawie doniesień medialnych. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Rzecznika określa Statut KPF oraz Regulamin Komisji Etyki i Rzecznika Etyki.

– Utworzenie nowego organu statutowego jest kolejnym etapem doskonalenia programu etycznego, konsekwentnie realizowanego w KPF od 2006 roku. Panu Dominikowi Stannemu życzę satysfakcji z realizacji nowych zadań, natomiast wszystkim, wewnętrznym i zewnętrznym, interesariuszom KPF życzę owocnej współpracy z Panem Rzecznikiem – powiedział Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.