Samorząd przedsiębiorców to wspólne wartości etyczne, współpraca i źródło eksperckiej wiedzy

Samorząd przedsiębiorców to wspólne wartości etyczne, współpraca i źródło eksperckiej wiedzy

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce od 1999 roku uczestniczy w budowaniu standardów praktyki biznesowej w wielu sektorach szeroko rozumianego rynku kredytowego, w tym między innymi bankowości, pośrednictwa i doradztwa finansowego, instytucji pożyczkowych, odwróconej hipoteki, platform crowdfundingowych, biur informacji gospodarczej i innych instytucji zarządzających informacją gospodarczą i kredytową. Ważną samorządowo grupą przedsiębiorstw są zarządzający wierzytelnościami ze wszystkich segmentów tego sektora. Portfele należności zarządzane przez Członków KPF osiągnęły na koniec 2016 roku kwotę 88,2 mld PLN.

Do grona liderów rynku zarządzania wierzytelnościami, Członków KPF dołączyła nowa firma – Obligo Expert S.A. To najmłodsze dziecko w Grupie Kapitałowej Obligo, w ramach której działa także Obligo S.A. oraz największa w regionie łódzkim Kancelaria Adwokacka „Obligo” Sieczkowski i Spółka sp.k. Od blisko już 17 lat nasze podstawowe linie biznesowe związane są z zarządzaniem wierzytelnościami oraz kompleksową obsługą prawną firm.

Obligo Expert S.A. jako podmiot posiadający zezwolenie KNF na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi jest blisko związany ze środowiskiem finansowym w obszarze zakupu wierzytelności w imieniu funduszy.  Według danych KPF na koniec 2016 roku wartość wierzytelności obsługiwanych na rzecz własnych funduszy sekurytyzacyjnych Członków KPF przekroczyła poziom 64 mld PLN, z kolei wartość wierzytelności obsługiwanych na rzecz innych funduszy sekurytyzacyjnych osiągnęła poziom 12,9 mld PLN.

– Dlatego nasza obecność w gronie członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców jest naturalną drogą budowania zaufania, a także pozycji wśród partnerów biznesowych. Postrzegamy KPF jako miejsce realnej i rzetelnej wymiany informacji oraz pozyskania cennej wiedzy, ale także podzielenia się własnym doświadczeniem. – stwierdziła Weronika Malinowska, Pełnomocnik Zarządu Obligo Expert S.A..

Od 2005 roku pracując na rzecz rozwoju rynku usług zarządzania wierzytelnościami, KPF doprowadziła do zmiany filozofii działalności windykacyjnej w Polsce, wyznaczając nowe, bardzo wysokie wymogi wobec praktyk biznesowych. Dziś, do standardów wyznaczonych przez KPF, opisanych Zasadami Dobrych Praktyk, przyznają się praktycznie wszystkie profesjonalne firmy zarządzające wierzytelnościami. Jednak warunkiem przystąpienia do KPF jest nie tylko przyjęcie do stosowania w praktyce zarzadzania wierzytelnościami Zasad Dobrych Praktyk. Wymogi programu etycznego obejmują również przyjęcie na siebie obowiązku wykonywania audytu etycznego, potwierdzanego przez Komisję Etyki certyfikatem etycznym oraz poddanie się pod rozstrzygnięcia Komisji Etyki, w przypadku zgłoszeń od interesariuszy o wątpliwościach co do zgodności praktyk biznesowych i ZDP.

Istotne są dla nas wysokie standardy etyczne prowadzenia biznesu i z tego powodu chcemy się wiązać z partnerami ceniącymi te same wartości. – dodała Weronika Malinowska, Pełnomocnik Zarządu Obligo Expert S.A. – Jesteśmy żywo zainteresowani pracami zespołów roboczych KPF, gdzie chętnie zaznaczylibyśmy swoją obecność. Dostrzegamy dużo możliwości i żywimy nadzieję na owocną oraz długotrwałą współpracę w gronie członków KPF.

KPF, organizacja ze znacznym dorobkiem posiada bogatą ofertę samorządową dla firm Członkowskich, poczynając od eksperckiego podejścia do udziału w procesie legislacyjnym, przez działania na rzecz samorządowego compliance i organizacji pracy Zespołów roboczych, stanowiących kapitalną platformę dzielenia się najlepszymi praktykami i wiedzą. Ta aktywność samorządowa w największym stopniu angażuje zasoby KPF – ocenił Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF. – Przystąpienie do KPF Obligo Expert SA to wzmocnienie reprezentatywności KPF, ale jednocześnie potwierdzenie, iż jesteśmy organizacją prowadzącą  działalność bieżącą i proaktywną, integrującą środowisko różnych segmentów rynku i pożyteczną z punktu widzenia praktycznych oczekiwań firm członkowskich KPF – stwierdził Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.