Silna reprezentacja KPF w ministerialnym Zespole ds. Dyrektywy hipotecznej

Silna reprezentacja KPF w ministerialnym Zespole ds. Dyrektywy hipotecznej

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce zgłosiła trzech swoich reprezentantów do prac w Zespole Roboczym ds. Dyrektywy w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi, powoływanym do życia przez Ministerstwo Finansów. Grupa będzie pracowała nad dokumentem, zwanym w skrócie „Dyrektywą hipoteczną” w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego.

Ze względu na rangę tego dokumentu dla branży finansowej, KPF zaproponował resortowi udział aż trzech swoich przedstawicieli: Andrzeja Rotera – Dyrektora Generalnego, Marcina Czugana – kierującego Departamentem Prawno-Legislacyjnym i dra Krzysztofa Grabowskiego, Doradcę KPF ds. Ładu Korporacyjnego.

Grupa robocza zajmie się analizą i przedyskutowaniem regulacji pod kątem jej wdrożenia do krajowego ustawodawstwa. Implementacja Dyrektywy winna nastąpić w ciągu dwóch lat od dnia jej wejścia w życie na poziomie unijnym, czyli do 21 marca 2016 roku.

Dyrektywa wprowadza szereg nowych rozwiązań, istotnych dla prowadzenia działalności instytucji finansowych, udzielających lub pośredniczących w dystrybucji kredytów hipotecznych, przewidując m.in. obowiązek rejestracji pośredników kredytowych i nowe obowiązki informacyjne dla kredytodawców i pośredników kredytu hipotecznego. – – Dyrektywa wprowadza regułę minimalnej harmonizacji, a jedynie w stosunku do europejskiego, znormalizowanego arkusza informacyjnego (ESIS), nakazuje respektowanie zasady maksymalnej harmonizacji. To oznacza, iż proces implementacji Dyrektywy będzie niezwykle istotny dla przyszłego, praktycznego stosowania się do przepisów tej regulacji, aczkolwiek jednym z najważniejszych celów czekającego nas procesu legislacyjnego będzie odpowiednie wyważenie interesów konsumentów i przedsiębiorców. Tak rozumiemy zadania związane z implementacją tej regulacji, stojące przed polskim legislatorem. W efektywnej realizacji tego zadania KPF będzie aktywnie i merytorycznie uczestniczyć – powiedział Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego KPF.

KPF jest właściwie przygotowana do prac nad dyrektywą – analizę skutków jej wejścia w życie rozpoczęła jeszcze zanim dyrektywa została przyjęta. Ponadto, zrzeszając znaczącą liczbę podmiotów, posiadających bardzo istotny udział w rynku, KPF już kilka miesięcy temu powołała własny zespół roboczy ds. implementacji Dyrektywy hipotecznej. Jego zadaniem jest przeprowadzenie analizy nowych przepisów i opracowanie założeń do implementacji Dyrektywy do polskiego systemu prawnego. – Dyrektywa wprowadza nowe definicje i wiele nowych rozwiązań, które wymuszą przeprowadzenie istotnych zmian w organizacji i funkcjonowaniu rynku kredytu hipotecznego, mających na celu podwyższenie poziomu ochrony konsumentów. Dlatego uczestnicy zespołu starannie analizują możliwe do przewidzenia konsekwencje, wykorzystując dotychczasowe doświadczenia z działalności już prowadzonej w tym zakresie, tak by zgodnie z duchem Dyrektywy zapewnić wysoką jakość usług świadczonych konsumentom przez sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwa udzielające kredytów hipotecznych oraz pośredniczące w ich udzielaniu – wyjaśnił dr Krzysztof Grabowski, Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego, przewodniczący zespołu roboczego.

– Przedsiębiorstwa finansowe, znajdujące się w zakresie podmiotowym Dyrektywy, posiadają najlepszą wiedzę w jaki sposób należy ukształtować przepisy prawne, by oddać intencję ustawodawcy unijnego, a jednocześnie by nie doszło do przeregulowania rynku. Konsekwencją zjawiska przeregulowania jest mniejsza efektywność kolejnych regulacji dla wszystkich uczestników rynku – dodał Mecenas Czugan.