Środowisko regulacyjne działalności platform crowdfundingowych można polepszyć

Środowisko regulacyjne działalności platform crowdfundingowych można polepszyć

Możliwe jest mitygowanie ryzyka kwalifikacji aktywności osób fizycznych, udzielających pożyczek innym osobom fizycznym za pośrednictwem platform peer-to-peer, jako działalności gospodarczej. W tym kierunku podążają propozycje legislacyjne dotyczące działalności platform crowdfundingowych, wypracowane przez dedykowany zespół roboczy powołany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych.

W ramach działalności w Podgrupie roboczej KNF ds. Crowdfundingu i Pożyczek Społecznościowych, eksperci Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych zostali poproszeni o przedstawienie propozycji legislacyjnej, stanowiącej rozwiązanie kwestii traktowania stron (osób fizycznych) umowy o pożyczkę zawieranej za pośrednictwem serwisu internetowego. Chodziło o rozwiązanie porządkujące rynek pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, ale nie powodujące zahamowania jego rozwoju.

W trakcie prac okazało się, że zmiana ustawy o kredycie konsumenckim, polegająca na wyłączeniu osób fizycznych udzielających pożyczek innym osobom fizycznym poprzez platformy peer-to-peer, z zakresu pojęcia „przedsiębiorcy” mogłaby być niezgodna z dyrektywą 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki, dlatego zespół ograniczył swe propozycje do dwóch opisanych poniżej.

Pierwszy z postulatów KPF w zakresie propozycji legislacyjnych regulacji pożyczek społecznościowych to propozycja zmiany zapisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, polegająca na wyłączeniu z zakresu pojęcia „działalność gospodarcza” udzielania przez osoby fizyczne pożyczek pieniężnych do kwoty 200 tys. zł innym osobom fizycznym poprzez platformy peer-to-peer.

Uzasadnienie dla takiej kwoty limitu stanowi fakt, że odpowiada ona wysokością minimalnej kwocie kapitału zakładowego dla instytucji pożyczkowej – wyjaśnia Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. – Skoro bowiem ustawodawca uznał tę kwotę za uzasadnioną barierę wejścia na rynek profesjonalnych pożyczek, to inwestowanie kapitału poniżej tego progu powinno być dopuszczalne bez konieczności profesjonalizacji – oczywiście pod warunkiem, że odbywa się za pośrednictwem profesjonalnego pośrednika, czyli platformy peer-to-peer.

Kolejna z proponowanych przez KPF zmian dotyczy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i polega na wyłączeniu dochodów uzyskiwanych z udzielania pożyczek o charakterze społecznościowym z zakresu dochodów uznawanych za pochodzące z działalności gospodarczej. W interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów oraz w orzeczeniach sądów administracyjnych podkreśla się bowiem, że ustawa ta zawiera autonomiczną definicję „działalności gospodarczej”, tj. niezależną od definicji zawartych w innych ustawach. Zdaniem KPF, by w pełni zrealizować zakładany cel, zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych są więc niezbędne.

Eksperci z KPF wskazali dodatkowo, że istotnym elementem pozaustawowej regulacji platform peer-to-peer crowdfundingu dłużnego powinny być rynkowe Zasady Dobrych Praktyk. Będąc narzędziem budowania wizerunku branży i bezpieczeństwa uczestników tego rynku, stanowią one bowiem istotną wartość w ujednolicaniu praktyk biznesowych całego rynku. KPF, stawiając swoje wieloletnie doświadczenie w tworzeniu Zasad Dobrych Praktyk (obecnie Zasady Dobrych Praktyk KPF składają się z 6 ksiąg, odpowiednio dla: sprzedawców produktów kredytowych, firm windykacyjnych, biur informacji gospodarczej, funduszy hipotecznych, pośredników finansowych), zobowiązuje się tym samym do stworzenia takiego dokumentu i zaproszenia do jego przyjęcia wszystkich podmiotów działających na tym dynamicznie rozwijającym się rynku.