Stanowisko KPF do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Stanowisko KPF do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, jako aktywna merytorycznie strona społeczna procesu legislacyjnego, zapoznała się z projektem ustawy o zmianie niektórych innych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (projekt z dnia 18 lutego 2019 r.). Szereg wniosków i postulatów, powstałych w wyniku szczegółowej analizy dokumentu, został ujęty w stanowisku, jakie KPF przedstawiła Ministerstwu Sprawiedliwości, wraz z deklaracją pełnego merytorycznego wsparcia w procesie legislacyjnym tej niezwykle istotnej regulacji.

Branża pożyczkowa zrzeszona w KPF dostrzega konieczność penalizowania patologicznych zjawisk, a co za tym idzie – wyraża poparcie dla celu ustawy. Wyraża też gotowość do wspólnego wypracowywania skutecznych, racjonalnych także z punktu widzenia zwiększenia ochrony praw konsumentów, narzędzi i instrumentów. Nie znajduje natomiast uzasadnienia dla obciążania kolejnymi obowiązkami instytucji pożyczkowych, działających zgodnie z prawem, odmiennie niż przywołane w uzasadnieniu do projektu karygodne przypadki „przedsiębiorców”, już ściganych przez organy państwa. Te przypadki nieuczciwych i przestępczych praktyk nie mogą uzasadniać wprowadzania nowych przepisów odnoszących się wprost do jednego – legalnie działającego – sektora kredytu konsumenckiego, które mogą spowodować konieczność ograniczenia bądź nawet likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej.

W swym stanowisku KPF zgłosiła szczegółowe uwagi i komentarze do projektu ustawy, których uwzględnienie pozwoli osiągnąć zakładany przez projektodawców cel, jakim jest wzmocnienie ochrony osób fizycznych, zawierających umowy o świadczenie pieniężne, niepozostające w bezpośrednim związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą. Takie podejście pozwoli też uniknąć poważnego ryzyka, w tym społecznego, powiększenia skali wykluczenia z rynku finansowego osobami, które dziś zaciągają i spłacają zobowiązania w legalnie działających instytucjach finansowych.

Projekt ustawy proponuje wprowadzenie przepisów, które będą miały fundamentalny wpływ na działalność nie tylko większości podmiotów skupionych w KPF, ale też wszystkich sektorów rynku kredytowego w Polsce. Projekt regulacji o tak istotnym, kardynalnym wręcz znaczeniu dla całego sektora finansowego wymaga pogłębionej oceny proponowanych rozwiązań i zdiagnozowania wpływu rekomendowanych zmian na funkcjonowanie przedsiębiorstw finansowych oraz merytorycznej dyskusji wszystkich interesariuszy. Z uwagi na istotne znaczenie zmian dla całego rynku kredytu konsumenckiego w Polsce, KPF zawnioskowała o zorganizowanie przez Ministerstwo Sprawiedliwości konferencji uzgodnieniowej dla celów merytorycznej dyskusji z szerokim gronem interesariuszy.

Pełna wersja stanowiska KPF w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie dostępna jest TUTAJ.