Sytuacja na rynku consumer finance
Sytuacja na rynku consumer finance

O raporcie

Projekt badawczy Sytuacja na rynku consumer finance prowadzony jest wspólnie przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH i Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce od 2006 r., w odstępach kwartalnych. Wspólne badanie zostało zaprojektowane jako niezależna część programu badawczego – Badanie Kondycji Gospodarstw Domowych w Polsce, prowadzonego w IRG SGH od 1990 r.

Badanie prowadzone jest za pomocą ankiety badawczej metodą testu koniunktury. Obecna ankieta zawiera 15 opiniotwórczych pytań stałych (które pochodzą z kwestionariusza UE) oraz 6 dodatkowych pytań opiniotwórczych zleconych przez ZPF. Dodatkowo w ankiecie zamieszczane są opiniotwórcze pytania specjalne, które odnoszą się do bieżących zjawisk ekonomicznych, istotnych z punktu widzenia zachowań gospodarstw domowych oraz do sytuacji na rynku consumer finance. Ponadto ankieta zawiera 11 pytań metrycznych opisujących cechy gospodarstwa domowego wraz z pytaniami odnoszącymi się do aspektów związanych z zadłużeniem gospodarstwa domowego.

Jako efekt prac badawczych w ramach wspólnego projektu powstał wskaźnik, któremu nadano nazwę BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE (BRCF). Ma on za zadanie pokazywać aktualne tendencje i dynamikę zadłużania się gospodarstw domowych w Polsce, a także przewidywać zachowanie rynku kredytowego w krótkim okresie.

Aktualne wydanie

Aktualny raport: I kwartał 2023

Wszystkich zainteresowanych pełnym raportem prosimy o kontakt pod adresem mailowym badania@zpf.pl lub przez formularz kontaktowy.

Najnowsze wyniki badania

Barometr Rynku Consumer Finance – I kwartał 2023

W I kwartale 2023 r. wartość Barometru Rynku Consumer Finance (BRCF) nieznacznie wzrosła do poziomu 90,9 punktów (wzrost o 1,4 pkt. w porównaniu do poprzedniego badania). Jest to jednak nadal poziom zbliżony do dna z okresu pandemii COVID-19 (87,6 pkt.). Koniunktura na rynku consumer finance jest więc nadal bardzo słaba, a po oczyszczeniu z wahań krótkookresowych jest w trendzie spadkowym. Obecny, lekki wzrost jest na tyle niewielki, że nie można mówić o zmianie tendencji. Dodatkowo, bliżej nam już nawet do historycznego minimum niż do wartości progowej 100 pkt. Najniższe wskazanie BRCF – 84,4 pkt. – zanotowano 10 lat temu i obecna wartość jest większa od historycznego minimum już tylko o 6,6 pkt.

Sytuacja na rynku consumer finance, ZPF

Barometr Obsługi Zobowiązań – I kwartał 2023

Wartość Barometru obsługi zobowiązań (BOZ) lekko wzrosła do 88,7 punktów w I kwartale 2023 roku, w porównaniu do 86,8 p. w poprzednim kwartale i 84,4 p. przed rokiem. Mimo obecnej lekkiej poprawy trend barometru, tj. BOZ po oczyszczeniu z wahań krótkookresowych jest spadkowy (szereg wygładzony). Jego wartość jest nadal zbliżona do pandemicznego dołka.

Barometr dotyczy wszelkich zobowiązań, oprócz spłaty kredytów i pożyczek, również np. cyklicznych płatność związanych z usługami. Rosnące ceny gazu, energii, czynszów powodują najprawdopodobniej stopniowe powstawanie problemów z wywiązywaniem się z drobnych regularnych płatności.

Problemy nie objęły jeszcze obsługi zobowiązań w instytucjach finansowych w świetle danych KNF. Jakość obsługi kredytów konsumpcyjnych w sektorze bankowym według danych KNF w  zeszłym roku poprawiała się. W przypadku danych KNF dotyczących odsetka kredytów z utratą wartości (udział kredytów zagrożonych, faza 3) wyniósł na koniec 2022 r. 8,6%, wobec 9,4% na koniec 2021 r.

ZPF, Sytuacja na rynku consumer finance

Informacje sygnalne do pobrania

2023

Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna Iq2023
Size: 0,59 MB

2022

Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IVq2022
Size: 0,62 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIIq2022
Size: 0,62 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIq2022
Size: 0,63 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna Iq2022
Size: 0,63 MB

2021

Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IVq2021
Size: 0,50 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIIq2021
Size: 0,46 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna IIq2021
Size: 0,49 MB
Sytuacja na rynku consumer finance – Informacja sygnalna Iq2021
Size: 0,51 MB