Trwa proces audytu etycznego

Trwa proces audytu etycznego

Po raz kolejny w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce prowadzony jest audyt etyczny, którego coroczne wykonanie stanowi statutowy obowiązek wszystkich Członków KPF. Jego pozytywne zakończenie jest premiowane Certyfikatem Etycznym, wydawanym przez Komisję Etyki KPF. Uzyskanie certyfikatu to zaś spore wyzwanie i jeszcze większe zobowiązanie do rzetelności w codziennej praktyce biznesowej.

W tegorocznej edycji już prawie jedna trzecia, czyli 26 przedsiębiorstw zrzeszonych w KPF otrzymało certyfikaty zgodności działania w 2016 r. z Zasadami Dobrych Praktyk (ZDP) Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Proces audytu trwa i można się spodziewać, że wkrótce kolejni Członkowie KPF również uzyskają takie certyfikaty.

Ideę audytu etycznego i sposób jego realizacji Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych realizuje dzięki Prof. Wojciechowi Gasparskiemu, którego pasji w propagowaniu odpowiedzialności i etyki biznesu nasza organizacja bardzo wiele zawdzięcza – podkreśla Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Audyt jest organizowany przez Komisję Etyki KPF, która opracowała specjalne formularze audytu, odrębnie dla każdej z sześciu ksiąg Zasad Dobrych Praktyk. Pierwsza z tych ksiąg zawiera zasady ogólne, skierowane do wszystkich, a kolejnych pięć ksiąg – zasady szczegółowe, specyficzne dla poszczególnych sektorów rynku finansowego, reprezentowanych w KPF.

Audyt etyczny, przeprowadzany systematycznie przez członków KPF, przynosi tym więcej pożytku i przyczynia się tym silniej do wzrostu zaufania na rynku finansowym, im poważniej jest traktowany. Cieszy mnie, że poziom kultury korporacyjnej wielu sektorów, reprezentowanych przez KPF ma silny, trwały fundament, oparty o Zasady Dobrych Praktyk i właśnie audyt etyczny – ocenia Krzysztof Sołkiewicz, Przewodniczący Komisji Etyki KPF.

Proces audytu polega na dokonaniu, w formule samorządowej, przeglądu stosowanych praktyk biznesowych i weryfikacji ich zgodności z Zasadami Dobrych Praktyk KPF. Narzędziem tego przeglądu są specjalne ankiety. Zostały one wysłane do wszystkich członków KPF, którzy – po przeprowadzeniu analizy swoich wewnętrznych regulacji i procedur – odpowiadają na sformułowane w nich pytania. Tak wypełnione ankiety wracają do Komisji Etyki, która dokonuje ich starannej weryfikacji. Każdy członek KPF, który pomyślnie przejdzie przez tę procedurę, otrzymuje certyfikat etyczny za 2016 r., ważny do końca marca 2018 r.

– Tak zorganizowany, przeprowadzany regularnie co roku audyt etyczny ułatwia firmom członkowskim systematyczną weryfikację, czy ich sposób działania w nieustannie zmieniającym się środowisku biznesowym, wymagającym wprowadzania nowych usług i produktów oraz doskonaleniu usług i produktów już wcześniej oferowanych klientom, jest w pełni zgodny z Zasadami Dobrych Praktyk. Trzeba pamiętać, że te Zasady także podlegają systematycznemu rozwojowi i doskonaleniu, co powoduje, że każdy kolejny rok stanowi nowe wyzwanie i wymaga ponownego zbadania przez członków KPF, czy konsekwentnie realizują statutowy obowiązek prowadzenia działalności w pełnej zgodności z ZDP – komentuje dr Krzysztof Grabowski, Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego.