Ubezpieczenie spłaty zadłużenia pod lupą EIOPA

28/03/2014

W dniu 7 kwietnia 2014 roku we Frankfurcie nad Menem, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) organizuje zamknięte dla publiczności warsztaty, poświęcone tematyce ubezpieczenia spłaty zadłużenia (Payment Protection Insurance – PPI), z punktu widzenia ochrony konsumenta.

Warsztaty wpisują się w trwającą obecnie na poziomie Unii Europejskiej dyskusje na temat projektowanej Dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego 2 (Insurance Medation Directive – IMD 2). W dniu 22 stycznia 2014 r. Komisja Monetarna i Gospodarcza Parlamentu Europejskiego (ECON) przyjęła Raport zawierający propozycję treści nowej Dyrektywy, która prezentuje zupełnie nowe, odmienne od dotychczasowego, podejście do kwestii dystrybucji produktów ubezpieczeniowych.

Głównym celem warsztatów EIOPA jest dokonanie przez ten organ nadzoru oraz odpowiednie władze krajowe (National Competent Authorities – NCAs) analizy dotychczasowych doświadczeń rynkowych w obszarze dystrybucji ubezpieczeń PPI. Celem wydarzenia jest również dyskusja na temat dobrych praktyk nadzoru nad rynkiem ubezpieczeń w całej Unii Europejskiej. Warsztaty mają miejsce w bardzo ważnym dla Polski okresie budowania przez polski nadzór, Komisję Nadzoru Finansowego, Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance, której projekt do konsultacji Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała w dniu 27 grudnia 2014 r. Według treści projektu Rekomendacji U, ma ona wejść w życie już 1 listopada 2014 r.

Asumpt do organizacji warsztatów poświęconych ubezpieczeniom PPI jest wydana przez EIOPA w dniu 28 czerwca 2013 r. opinia, w której dokonano przeglądu praktyk biznesowych w zakresie produktów PPI na rynkach: Francji, Węgier, Irlandii, Włoch, Holandii, Portugalii, Wielkiej Brytanii. Główne wnioski z Opinii wskazywały, iż w większości badanych krajów ubezpieczenia PPI były dystrybuowane w sposób nieprawidłowy, nieadekwatnie do potrzeb konsumenta (zjawisko tzw. misseling’u), powodując u konsumenta mylne wyobrażenie, że nabycie ubezpieczenia PPI wraz z usługą finansową jest obowiązkowe. Ponadto Opinia zarzuca, iż dystrybutorzy tych produktów przekazywali niewystarczającą ilość informacji konsumentom na temat rzeczywistych kosztów ubezpieczenia PPI.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF) wraz z europejskim partnerem samorządowym Eurofinas sformułowali odpowiedź na opinię EIOPA, prezentując punkt widzenia przemysłu finansowego na badaną kwestie. W swoim stanowisku wskazywaliśmy przede wszystkim, iż dyskusja na temat produktów PPI nie może się toczyć bez rozmowy na temat zagadnienia dostępu do kredytu, bowiem wielokrotnie to właśnie produkt PPI sprawiał, iż umowa kredytu, gdzie spłata jest prawidłowo zabezpieczona, może zostać zawarta. Reagując merytorycznie na opinię EIOPA mamy nadzieję, że produkty PPI nadal będą pełniły swoją bardzo pozytywną rolę w przyszłości – powiedział Mecenas Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego KPF. KPF i Eurofinas przestrzegali także w przywołanym stanowisku przed przeregulowaniem rynku ubezpieczeniowego, który już teraz musi zmagać się ze znaczną ilością regulacji prawnych. Już aktualnie przy dystrybucji ubezpieczenia PPI, pośrednicy ubezpieczeniowi zobowiązani są do analizy przepisów Dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (IMD), Dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk rynkowych (UCPD), Dyrektywy w sprawie umów kredytu konsumenckiego (CCD), Dyrektywy w sprawie niedozwolonych postanowień umownych (UCTD), Dyrektywy w sprawie umów w zakresie usług finansowych zawieranych na odległość (DMFS). Każda kolejna nowa regulacja w tym obszarze, powinna uwzględniać ten dotychczasowy stan prawny, jak również należy bacznie analizować wrażliwość rynku i szacować skutki regulacji, by nie doszło do przeregulowania rynku ¬– dodał Mecenas Czugan.

Warsztaty EIOPA adresowane są do przedstawicieli władz krajowych odpowiedzialnych za nadzór i regulację obszaru ubezpieczeń. Wydarzenie ma charakter spotkania zamkniętego, na który zostali zaproszeni wyłącznie przedstawiciele odpowiednich władz nadzorczych i nieliczni przedstawiciele przemysłu finansowego. W spotkaniu weźmie także udział EUROFINAS, który został zaproszony jako reprezentant przemysłu kredytu konsumenckiego w Europie, a którego KPF jest aktywnym Członkiem. Mamy nadzieję, iż podczas warsztatów głos przemysłu będzie przez EIOPA wysłuchany i wzięty pod uwagę przy projektowaniu dalszych działań nadzorczych w tym obszarze – zakończył Mecenas Marcin Czugan.