Udział KPF w pracach nad ustawą o ochronie danych osobowych

Udział KPF w pracach nad ustawą o ochronie danych osobowych

Reforma prawa w zakresie ochrony danych osobowych wkracza w kolejny etap. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, biorąca udział w konsultacjach częściowego projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych, otrzymała właśnie projekty ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 12 września 2017 r.

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych zastąpi obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. i będzie wdrażać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO). Jak zaznacza Ministerstwo Cyfryzacji – autor obu projektów, nowa regulacja będzie zawierała także rozwiązania odmienne od przewidzianych w RODO (np. w zakresie definicji zgody na przetwarzanie danych), jak również rozwiązania nieprzewidziane w RODO (np. rejestracja zbiorów danych).

Ponadto, reforma prawa ochrony danych osobowych wymaga – poza uchwaleniem nowej ustawy w tym przedmiocie – dokonania licznych zmian w przepisach sektorowych. Z uwagi na skalę zmian (nowelizacja ponad 130 ustaw) zdecydowano się dokonać tego w osobnej ustawie – przepisach wprowadzających. Zmiany te obejmują m.in. takie akty prawne jak: Kodeks pracy, Prawo bankowe, ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, czy ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Projekt ten zawiera także przepisy dostosowujące i przejściowe.

Członkowie KPF zostali poproszeni o przeanalizowanie projektów obu ustaw oraz wskazanie wszelkich uwag i komentarzy, które chcieliby przekazać projektodawcy. Na podstawie przesłanych opinii oraz analiz wewnętrznych ekspertów, KPF przygotuje oficjalne stanowisko. Zostanie ono przedłożone Ministerstwu Cyfryzacji oraz będzie popierane przez KPF na dalszych etapach tego fundamentalnego dla praktyki gospodarczej procesu legislacyjnego. Wszelkich informacji na ten temat udziela mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF – e-mail: mczugan@zpf.pl.

Warto pamiętać, że przetwarzanie danych osobowych na nowych zasadach będzie koniecznością od dnia 25 maja 2018 r.