Udział KPF w pracach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

Udział KPF w pracach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

22 marca miało miejsce II posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, ukonstytuowanej 12 grudnia 2016 r., podczas pierwszego posiedzenia plenarnego w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie. Członkiem jednego z powołanych w ramach Rady komitetów – Komitetu ds. Edukacji, Kwalifikacji i Sektorowej Ramy Kwalifikacji – został dr Krzysztof Grabowski, Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego.

Podczas posiedzenia podjęto uchwałę o przyjęciu do Rady kolejnych Członków reprezentujących banki, związki zawodowe i uczelnie wyższe. Była to też okazja do przeprowadzenia konsultacji dotyczących badania Bilansu Kapitału Ludzkiego, któremu poddany będzie sektor finansowy.

1

Źródło: Warszawski Instytut Bankowości

Czym jest Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego?

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego, zainicjowana przez partnerstwo Warszawskiego Instytutu Bankowości ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Ubezpieczeń. Członkami założycielami Rady są przedstawiciele banków komercyjnych, bankowości spółdzielczej, ubezpieczycieli, GPW, szkolnictwa wyższego, edukacji pozaformalnej, partnerów społecznych oraz izb zrzeszających i organizacji branżowych, wśród których znalazła się Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Łącznie w Radzie reprezentowanych jest 25 instytucji. Obradom przewodniczy Prezes ZBP, Krzysztof Pietraszkiewicz, a rolę Animatora Projektu pełni Wiceprezes WIB, Mariola Szymańska-Koszczyc.

Działalność Rady będzie opierać się na wykorzystaniu istniejącego dorobku sektora w zakresie standardów kwalifikacyjnych oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB). Rada będzie koncentrować się na wspieraniu rozwiązań służących lepszemu dopasowaniu kompetencji pracowników do potrzeb szybko zmieniających się usług finansowych. „Pomagamy się rozwijać” – to motto, którym w swej działalności kierować się będzie Rada.