Upadłości przedsiębiorstw w I połowie 2013 roku – negatywna tendencja nadal bez zmian

Upadłości przedsiębiorstw w I połowie 2013 roku – negatywna tendencja nadal bez zmian

W I połowie 2013 roku odnotowano 454 upadłości przedsiębiorstw – podano w najnowszym raporcie „Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce” przygotowanym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Centrum Finansowe Banku BPS. Oznacza to wzrost o około 7% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, w którym to odnotowano 424 upadłości. Jednocześnie, zgodnie z przewidywaniami autora Raportu, dr Pawła Antonowicza, dane za pierwsze półrocze bieżącego roku pozwalają przewidywać, że na koniec 2013 roku wzrostowa tendencja liczby upadłości, obserwowana w ostatnich latach, zostanie podtrzymana.

Liczba upadłych przedsiębiorstw do końca czerwca 2013 r. jest najwyższa w całym okresie analizowanym w raporcie. W I połowie 2013 r. upadło średnio jedno przedsiębiorstwo na każde zarejestrowane 10 tys. Najwięcej upadłości obserwowaliśmy w marcu i kwietniu, a zdecydowanie najmniej w lutym – mówi Joanna Nowicka-Kempny, Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS.

W opinii autora Raportu nie można jednak jednoznacznie upatrywać pogarszania się sytuacji gospodarczej i spadku atrakcyjności warunków dla prowadzenia biznesu w Polsce tylko dlatego, że statystyki wskazują na rosnącą liczbę upadłości. – Wcale tak nie musi być – zauważa dr Antonowicz. – Pamiętać należy bowiem o bardzo dużej liczbie firm bankrutujących ekonomicznie, lecz nie postawionych w stan upadłości w drodze postępowania sądowego. Można zatem postawić również hipotezę, iż wzrost sądowych upadłości pozwala „oczyścić” gospodarkę z nieefektywnie zarządzanych podmiotów, których dalsze istnienie na rynku mogłoby doprowadzić do spirali niewypłacalności ich kooperantów. Takie myślenie pozwala zatem spojrzeć na procesy upadłościowe nie tylko w ujęciu pejoratywnym, lecz również traktować je jako konieczny mechanizm samoregulujący gospodarkę wolnorynkową – dodaje Autor Raportu.

Profil działalności gospodarczej upadłych w I półroczu 2013 r. przedsiębiorstw jest tożsamy z tym z lat poprzednich. W strukturze upadłości dalej dominuje udział przemysłu budowlanego – ponad 26% analizowanych upadłości dotyczyło firm usługowych wprost związanych z tym sektorem gospodarki. Na drugim planie są hurtownie – łącznie stanowiące około 16% ogółu upadłości.

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie regionalne, najwięcej upadłości miało miejsce w województwie mazowieckim (77), a niewiele mniej w województwie dolnośląskim (72). Patrząc jednak przez pryzmat liczby zarejestrowanych podmiotów w poszczególnych regionach, województwo mazowieckie znajduje się dopiero na 9 miejscu pod względem koncentracji procesów upadłościowych, a sam współczynnik koncentracji spadł w tym regionie w porównaniu z I połową roku 2012. Najmniej upadłości miało miejsce w województwach: lubelskim (10), świętokrzyskim (10) i opolskim (5).

Rozkład upadłości pod względem formy organizacyjno-prawnej był niemal identyczny, jak w roku 2012. W obu okresach ponad 57% z postawionych w stan upadłości przedsiębiorstw było spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, 23% upadłości dotyczyło jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych, a około 10% stanowiły spółki akcyjne.

Zdecydowaną większość toczących się spraw o upadłości przedsiębiorstw stanowią postępowania likwidacyjne (82%). – Tylko 18% spraw o upadłości to postępowania z możliwością zawarcia układu dłużnika z jego wierzycielami. Taką niekorzystną strukturę polskich postępowań upadłościowych obserwujemy już od kilku lat – wyjaśnia Joanna Nowicka-Kempny.

Raport przygotowany na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, we współpracy z Centrum Finansowym Banku BPS obejmuje statystyki upadłościowe przedsiębiorstw w I połowie 2013 roku, zebrane do dnia 31 lipca 2013 roku. Bilans ten nie jest jednak ostatecznie zamknięty i może ulec jeszcze nieznacznemu powiększeniu, przez dane, które będą napływać z sądów gospodarczych w kolejnych miesiącach.

Więcej informacji o raporcie „Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce w I połowie 2013 roku” na stronie http://zpf.pl/projekty-badawcze/raporty-cykliczne/procesy-upadlosciowe-polskich-przedsiebiorstw.