W kierunku większej integracji branży zarządzających wierzytelnościami

W kierunku większej integracji branży zarządzających wierzytelnościami

Obszar legislacji, sprawozdanie z wykonania strategii rozwoju sektora zarządzania wierzytelnościami, realizacja programu etycznego oraz działania PR na rzecz branży to główne punkty agendy kolejnego, cyklicznego spotkania branżowego sektora zarządzania wierzytelnościami, które odbyło się w miniony piątek, 17 stycznia br., we Wrocławiu.

Zgodnie z priorytetami, zgłoszonymi podczas przygotowań do spotkania, ważne miejsce w agendzie zajmowały najistotniejsze dla wierzycieli zmiany legislacyjne, wraz z oceną ich wpływu na rynek zarządzania wierzytelnościami. Uczestnicy spotkania zgodnie uznali w dyskusji, że istnieje potrzeba dalszej kontynuacji merytorycznych działań Związku w obszarze legislacji, szczególnie w ramach przyszłych prac nad implementacją Dyrektywy NPL, stanowiącą jedno z najistotniejszych wyzwań, przed którymi stoi branża.

Poza działaniami legislacyjnymi podczas spotkania omówiono szczegółowo Strategię Rozwoju Sektora Zarządzania Wierzytelnościami na lata 2018–2020. Strategia została wypracowana w oparciu o między innymi spotkanie dialogowe z interesariuszami ZPF, zrealizowane we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz przeprowadzone w 2018 roku pogłębione badania liderów opinii i głównych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, dotyczące funkcjonowania naszej organizacji. Te ostatnie posłużyło do weryfikacji treści misji, wizji, wartości oraz celów strategicznych, a także pozwoliło na odwzorowanie obowiązującej strategii w spójnej z nią w pełni strategii dla sektora zarządzania wierzytelnościami, reprezentowanego przez ZPF. Wiele miejsca poświecono prezentacji danych dotyczących realizacji każdego z 4 celów strategicznych dla branży zarządzania wierzytelnościami.

Bogaty dorobek ZPF w obszarze realizacji obowiązującej i aktualnej do końca 2020 roku strategii rozwoju sektora zarządzania wierzytelnościami potwierdza trafny, adekwatny do oczekiwań interesariuszy dobór celów strategicznych oraz sposobów ich realizacji. Wspólny dorobek budzi satysfakcję, ale stawia nas przed szeregiem nie mniej ważnych wyzwań, którym musimy jako sektor sprostać – podsumował swą prezentację Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF.

Przedstawiono również najważniejsze osiągnięcia w zakresie programu etycznego ZPF, mocno osadzonego w przywołanej strategii, w tym działalność Rzecznika Etyki i Komisji Etyki w obszarze zarządzania wierzytelnościami. Omówiono także współpracę tych organów statutowych ZPF z najważniejszymi interesariuszami naszego sektora – UOKiK, Stowarzyszeniem Aquila, Krajową Radą Rzeczników Konsumentów, Stowarzyszeniem Rzeczników Konsumentów.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja bardzo dobrych efektów działań ZPF z zakresu PR na rzecz branży, w tym sztandarowego projektu edukacyjnego „Windykacja? Jasna Sprawa”, w ramach których relacjonowana jest m.in. realizacja programu etycznego ZPF i obowiązku stosowania się do Zasad Dobrych Praktyk przez branżę oraz wyniki prowadzonych przez ZPF badań opisujących funkcjonowanie sektora zarządzania wierzytelnościami.