Warto budować pozytywną historię płatniczą. Dzień Informacji Pozytywnej po raz pierwszy

Warto budować pozytywną historię płatniczą. Dzień Informacji Pozytywnej po raz pierwszy

Pilnuj terminarza spłat kredytu i płać nie później niż w dacie płatności – głosi jedna z dziesięciu zasad akcji edukacyjnej, zainicjowanej przez KPF – KREDYTOBRANIE 2.0. Dobre Praktyki Konsumenta. Rzetelne podejście do wypełniania obowiązku w tym zakresie może skutkować wymierną wartością: budowaniem wiarygodności płatniczej, która z kolei może przełożyć się na lepsze warunki dostępu do kredytu lub pożyczki – produktów oferowanych przez instytucje finansowe. 21 maja Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. po raz pierwszy organizuje Dzień Informacji Pozytywnej. KPF, doceniając wartość pozytywnej informacji dla wzrostu ochrony praw konsumenta, objął ten projekt patronatem.

KPF-IRG SGH: POLACY LEPIEJ RADZĄ SOBIE ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ

W świetle najnowszego raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej Sytuacja na rynku consumer finance. II kwartał 2015, badane gospodarstwa domowe bieżącą i przyszłą obsługę swoich zobowiązań oceniają znacząco lepiej niż na początku 2015 roku. Aż o 11 pp. – z 48% do 59% – wzrósł odsetek tych, które deklarują bezproblemową obsługę zobowiązań przy jednoczesnym spadku udziału gospodarstw, opisujących jej jakość mianem „z małymi problemami” – z 38% do 33,4%. Zauważalny spadek nastąpił też wśród ankietowanych, deklarujących, że obsługa przebiega z „dużymi problemami, ale opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy”. Ich odsetek w stosunku do poprzedniego kwartału zmalał z 8,1% do 3,3%.

Wyniki badania to sprzyjająca okoliczność do tego, by skorzystać z możliwości, jakie daje prawo, czyli rozpocząć budowanie swojej pozytywnej historii płatniczej. Wystarczy terminowo, w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 9 kwietnia 2010 roku, opłacać zobowiązania wobec np. banku, firm pożyczkowych, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców energii lub innych podmiotów, wystawiających fakturę z odroczonym terminem płatności. Zgodnie z przepisami ww. ustawy informację o spłacie zobowiązania usługodawca może przekazać do biura informacji gospodarczej (BIG-u) w dwóch przypadkach: na wniosek podmiotu, który dopełnił tego obowiązku – czyli zapłaty w terminie swojego zobowiązania – oraz z inicjatywy usługodawcy, pod warunkiem uzyskania zgody podmiotu, którego to zobowiązanie dotyczy. Ustawa określa, w jakim czasie od terminu płatności zobowiązanie musi zostać zapłacone, żeby było zakwalifikowane jako pozytywna informacja.

Coraz więcej firm przekazuje do BIG-ów informacje pozytywne – w swoich bazach danych posiadają je wszystkie trzy biura informacji gospodarczej, zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych: Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A., Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. i KBIG S.A. Dwa pierwsze uruchomiły zresztą specjalne serwisy internetowe, poświęcone wyłącznie informacji pozytywnej – odpowiednio infoPozytywni.pl i Fair Pay. Uruchomienie nowych serwisów oraz szerzenie idei informacji pozytywnej wśród konsumentów wpłynęły na wzrost spraw o takim charakterze wpisywanych do obu biur. Z danych udostępnionych przez Rejestr Dłużników ERIF wynika, że w I kwartale 2015 w porównaniu z IV kwartałem 2014 wzrost wyniósł aż 44%. Na dzień 1 kwietnia br. w Rejestrze znajdowało się ponad 505 tysięcy informacji pozytywnych, z czego ok. 99% stanowiły wpisy odnoszące się do uregulowanych terminowo zobowiązań konsumentów, a nieco ok. 1% – przedsiębiorstw. Wszystkie pozytywne rekordy stanowiły wówczas prawie 20% ogółu spraw umieszczonych w bazie ERIF.

Zależy nam na tym, żeby pozytywne zachowania płatnicze konsumentów i przedsiębiorców mogły stać się faktycznym atutem na rynku kredytowym i rynku usług każdego kredytobiorcy – dzieje się tak na skutek wpisu informacji pozytywnej do biura informacji gospodarczej. Nasze działania adresujemy zarówno do konsumentów, jak również do kredytodawców i usługodawców, którzy w ocenie ryzyka zaczęli już korzystać z danych pozytywnych lub planują korzystać w przyszłości. Inicjatywa Ogólnopolskiego Dnia Informacji Pozytywnej, przypadającego 21 maja, ma sprzyjać idei popularyzowania wymiany pozytywnych danych o zobowiązaniach. Chcemy także uświadamiać zwłaszcza konsumentom, że pozytywne zachowania płatnicze mogą przekładać się wprost na ich wiarygodność płatniczą wobec usługodawców. Chcemy zatem zachęcać do wyrażania zgód na przekazywanie pozytywnych informacji – mówi Edyta Szymczak, prezes zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.

KORZYŚĆ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I KONSUMENTÓW

Informacje pozytywne przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Już choćby poprzez „wysłanie” sygnału do innych uczestników rynku, weryfikujących wiarygodność płatniczą potencjalnego konsumenta. Zatem wpis o takim charakterze ma znaczenie przy ocenie ryzyka klienta. W przypadku instytucji finansowych jego brak powoduje wzrost błędnych decyzji kredytowych o 62%. Z drugiej zaś strony – istnienie informacji pozytywnej sprawia, że o 90% rośnie liczba pozytywnych decyzji kredytowych .
Dlaczego warto starać się budować pozytywną historię płatniczą? Istnienie takich wpisów może stanowić „kartę przetargową” do negocjowania z bankiem korzystniejszych warunków umowy kredytowej, a na przykład z dostawcą internetu lub telekomem – propozycji atrakcyjniejszych ofert.

Niewywiązanie się w terminie określonym umową ze zobowiązania finansowego – niezależnie świadome czy nieświadome – powoduje, że, oprócz problemów dla dłużnika, rosną również koszty odzyskiwania należności po stronie wierzyciela. W rezultacie, dodatkowe koszty ponoszą wszyscy uczestnicy rynku, również uczciwi konsumenci, rzetelnie płacący swoje zobowiązania. Stąd, w prowadzonej przez KPF kampanii społecznej KREDYTOBRANIE 2.0. Dobre Praktyki Konsumenta jedna z porad jest zachętą do podejmowania starań o dochowanie terminów płatności kredytów. Taka postawa, poza uniknięciem wszczęcia postępowania windykacyjnego, uczy przede wszystkim systematyczności w realizacji planów finansowych. Ale co ważne w tym dniu, Dniu Informacji Pozytywnej, buduje dobrą historię kredytową, której wagę docenia coraz większe grono dostawców usług, nie tylko kredytowych. Dzięki temu konsument zyskuje coraz silniejsze argumenty do negocjowania lepszych warunków ofert rosnącej liczby produktów i usług – komentuje Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Rejestr Dłużników ERIF, inicjator wydarzenia, zapowiada, że Dzień Informacji Pozytywnej będzie obchodzony co roku w dniu 21 maja. KPF objął ten projekt patronatem honorowym.