Wspólne stanowisko związków przedsiębiorców w sprawie projektu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Wspólne stanowisko związków przedsiębiorców w sprawie projektu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Związek Przedsiębiorstw Finansowych wraz z 6 innymi organizacjami przedsiębiorców wystosował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego wyrażając zaniepokojenie zmianami, które mają być wprowadzone w projekcie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W obecnym brzmieniu projekt stwarza ryzyko ograniczenia prawa przedsiębiorców do zrzeszania się, reprezentacji i udziału w procesie legislacyjnym.

Sygnatariusze pisma zwracają uwagę, że istnieje możliwość takiej implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. mająca na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego, jak i takich rozwiązań prawnych, które z jednej strony zapewniłyby zgodność polskiego ustawodawstwa z prawem UE, z drugiej zminimalizowałyby wątpliwości interpretacyjne i ryzyka powstałe na gruncie obecnego projektu ustawy.

Celem Dyrektywy nie jest ograniczenie prawa przedsiębiorców do reprezentacji, zrzeszania, czy udziału w procesie legislacyjnym. Tym samym polski projektodawca powinien rozważyć możliwość doprecyzowania transpozycji – przyjęcie takiej treści projektu, która będzie oddawała istotę rozwiązań zawartych w Dyrektywie.

Pełna treść stanowiska pod poniższym linkiem:

https://zpf.pl/pliki/dpl/wspolne-stanowisko-zwiazkow-przedsiebiorcow-zawierajace-postulaty-w-obszarze-projektu-ustawy-uc69.pdf