Wydatki z programu Rodzina 500 Plus pod lupą

Wydatki z programu Rodzina 500 Plus pod lupą

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, w ramach badania „Sytuacja na rynku Consumer Finance”, po raz kolejny zapytały polskie gospodarstwa domowe o to, na co przeznaczają środki otrzymane w ramach rządowego programu Rodzina 500 Plus. Powtórzone po roku od wprowadzenia programu badanie pokazuje cele wydatkowania tych środków zarówno w krótkim, jak i długim horyzoncie czasowym.

Zdecydowanie największy odsetek ankietowanych gospodarstw domowych przeznacza środki z programu na podstawowe potrzeby. Aż 51,2% badanych deklaruje, że za otrzymane pieniądze zakupili żywność i ubiór. Pomimo dobrej sytuacji gospodarczej odsetek ten zwiększył się z o prawie 10 p.p. w ciągu ostatniego roku. Wzrosły też wydatki gospodarstw domowych na edukację i kształcenie dzieci. Obecnie 45,3% badanych gospodarstw domowych deklaruje ten cel, podczas gdy w roku ubiegłym było to 32%. Zwiększyła się także liczba gospodarstw domowych finansujących z programu 500 Plus wydatki na rozrywkę (z 11,8% do 19,7%). 14% badanych gospodarstw zadeklarowało zaś zwiększenie oszczędności w reakcji na pojawienie się tych środków. Zaledwie co dwudzieste gospodarstwo domowe przyznało się do sfinansowania zakupu dóbr trwałych.

Prawie 5% ankietowanych deklaruje wykorzystanie środków z 500 Plus do zwiększenia swojej zdolności i zaciągnięcia dodatkowej pożyczki. Warto jednak zauważyć, że w ubiegłym roku takiego celu ich wydatkowania nie wskazywał żaden z nich – stwierdza Agnieszka Kozioł, Manager ds. Projektów i Analiz KPF.

Źródło: Badanie KPF i IRG SGH „Sytuacja na rynku consumer finance” (III kw. 2017)

W dłuższym horyzoncie czasowym gospodarstwa domowe w jeszcze większym stopniu planują zwiększenie wydatków na edukację. Jednocześnie widoczne jest, że potrzeba wydawania tych środków na opłaty związane z przedszkolem i szkołą jest zdecydowanie mniejsza i długookresowo mniej niż jeden na trzech badanych spodziewa się, że będzie to konieczne. Ponadto potencjalnie mniejsza część środków z programu 500 Plus przeznaczona będzie na żywność i ubiór – obecnie finansowanie tego typu wydatków z tych środków deklaruje 40,2% gospodarstw. Widoczne są też długookresowe korzystne efekty dla gospodarstw domowych, będących beneficjentami programu. Aż co piąte badane gospodarstwo domowe deklaruje bowiem zwiększenie oszczędności dzięki otrzymanym środkom. Podobna grupa spodziewa się wzrostu wydatków na rozrywkę.

Źródło: Badanie KPF i IRG SGH „Sytuacja na rynku consumer finance” (III kw. 2017)

Ankietowani zostali także poproszeni o ocenę programu. Znacząca grupa gospodarstw domowych ocenia go pozytywnie lub bardzo pozytywnie. Stanowią oni odpowiednio 45,4% oraz 40,2% ogółu badanych.

Zaskakującym jest jednak fakt, że w grupach gospodarstw domowych o niskich dochodach zdecydowanie wyższy odsetek gospodarstw wydaje się być niezadowolony ze świadczenia. Wśród tych dysponujących dochodami do 1000 zł na osobę aż 23% badanych deklaruje, że świadczenie jest zbyt niskie, aby ocenić je pozytywnie, podczas gdy w grupie respondentów bardziej zamożnych odsetek ten jest na poziomie 2% – komentuje dr hab. Piotr Białowolski z Uniwersytetu Harvarda, współpracujący z KPF przy badaniu.