Wyniki EUROPEAN PAYMENT REPORT 2016

EPR WPEPR Industry White Paper 2016 to opracowanie dodatkowe w ramach European Payment Report. Dotyczy tego, w jaki sposób niezapłacone w terminie faktury oddziaływają na europejskie sektory biznesowe i poszczególne branże. Raport przedstawia konsekwencje zaległych płatności i ich wpływ na różne sektory przemysłu.

Oto najważniejsze wnioski dla rynku produkcji, usług i sprzedaży w Polsce:

Produkcja

Opóźnienia w płatnościach mają bardzo poważne konsekwencje dla właścicieli firm z sektora produkcji, ponieważ wiążą się z ryzykiem utraty płynności lub dochodów, a nawet stanowią zagrożenie dla ich istnienia na rynku. To z kolei ogranicza rozwój i możliwości tworzenia nowych miejsc pracy.

Co trzeci przedsiębiorca działający w tym sektorze twierdzi, że szybsze płatności od dłużników prawdopodobnie lub na pewno umożliwiłoby im zatrudnianie większej liczby pracowników.

Wśród respondentów w tym sektorze 68 procent twierdzi, że zostało poproszonym, aby zaakceptować dłuższy terminów płatności i nie czuło się w tej sytuacji komfortowo.

Usługi

W sektorze usług w Polsce, w większym stopniu niż wynika to ze średniej europejskiej, opóźnienia w płatnościach wiążą się ze wzrostem dodatkowych kosztów z tytułu odsetek, mogą powodować utratę płynności finansowej, a nawet stanowić bezpośrednie zagrożenie dla ich dalszego istnienia na rynku i skutkować zwolnieniami wśród pracowników.

Prawie sześciu na dziesięciu przedsiębiorców (59%)  zostało poproszonych przez duże, międzynarodowe korporacje o wydłużenie terminów płatności.

41 procent firm z sektora usługowego uważa, że szybsze płatności pozwoliłoby im na zwiększenie zatrudnienia.

Sprzedż hurtowa i detaliczna

W porównaniu do średniej europejskiej, duża liczba respondentów w tym sektorze, wśród najważniejszych konsekwencji opóźnień w płatnościach wymienia: dodatkowe koszty z tytułu odsetek, utratę płynności i zagrożenie istnienia firmy.

W Polsce, w porównaniu do firm europejskich z sektora sprzedaży, rzadziej stosuje się środki zapobiegawcze w celu zapewnienia sobie ochrony przed nierzetelnymi dłużnikami, jak: gwarancje bankowe, faktoring, ubezpieczenia wierzytelności.