Wyzwania branży zarządzania wierzytelnościami

Wyzwania branży zarządzania wierzytelnościami

Zmiany istotnych dla funkcjonowania sektora firm zarządzających wierzytelnościami przepisów prawa, a także nowe inicjatywy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wspierające rozwój i wizerunek tego sektora – to tematy spotkania, do którego doszło we Wrocławiu.  Większościowy udział w rynku firm, zrzeszonych w KPF, utrzymujących w swoich portfelach wierzytelności o wartości nominalnej ponad 51 mld PLN sprawia, że systematyczne spotkania i merytoryczna debata w gronie największych firm sektora, skupionych w KPF ma kapitalne znaczenie dla rozwoju całego rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce.

LEGISLACJA – NOWE WYZWANIA

Uczestnicy spotkania zapoznali się bardzo szczegółowo z czterema regulacjami, których wejście w życie może wpłynąć istotnie na praktykę biznesową sektora zarządzania wierzytelnościami. Dyskutowano między innymi skutki zmian w przepisach odnoszących się do upadłości, w tym upadłości konsumenckiej, nadzorze nad rynkiem finansowym, w odniesieniu do proponowanego limitu odsetek za opóźnienie i wreszcie o konieczności wdrożenia do polskiego prawa Dyrektywy w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR).

Uwagi i rekomendacje przedstawicieli sektora zostaną wykorzystane przez KPF w trakcie kolejnych etapów procesu legislacyjnego wymienionych regulacji. Inicjatywy, zaprezentowane przez KPF w obszarze ADR spotkały się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli  sektora. Już w trakcie posiedzenia doszło do złożenia deklaracji w sprawie wyznaczenia przedstawicieli poszczególnych firm, uczestników spotkania do pracy w Zespole roboczym KPF ds. ADR. Praca tego zespołu pozwoli zweryfikować możliwości zwiększenia dostępu konsumentów do metod polubownego rozstrzygania sporów również w przypadku sporów z wierzycielami wtórnymi, firmami windykacyjnymi.

Alternatywne metody rozstrzygania sporów (ADR) to proste, szybkie i tanie rozwiązanie w przypadku sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami – ­zauważa Marcin Czugan, dyrektor departamentu prawno–legislacyjnego KPF. Komisja Europejska postrzega implementację Dyrektywy ADR i wdrożenie Rozporządzenia ODR jako niezwykle istotny krok w kreowaniu prawidłowo funkcjonującego rynku wewnętrznego UE, gdyż założeniem jest, aby ADR rozstrzygały zarówno sprawy krajowe, jak i spory transgraniczne. KPF, który od samego początku bierze aktywny, merytoryczny udział w rozpoczętym procesie implementacji Dyrektywy, z uwagi na istniejącą od samego początku istnienia w naszej organizacji – Komisji Etyki – ma na gruncie już istniejących pozasądowych metod rozstrzygania sporów duże doświadczenie, które wykorzystamy w trakcie prac implementacyjnych  – dodaje Czugan.

DBAJĄC O DALSZĄ POPRAWĘ WSPÓŁPRACY Z KOMORNIKAMI

Daleko idące wsparcie Biuro KPF deklaruje w zakresie poprawy współdziałania między środowiskiem komorników a firmami zarządzającymi wierzytelnościami. Planuje m.in. powołanie zespołu o roboczej nazwie „ds. informatyzacji wymiaru sprawiedliwości”, którego zadaniem będzie przygotowanie propozycji rozwiązań właśnie w tym obszarze.

Szeroko pojęta informatyzacja wymiaru sprawiedliwości, której wymiernym efektem jest elektroniczne postępowanie upominawcze, opłaca się wszystkim uczestnikom rynku. Pojawiają się jednak kwestie techniczne, które na tle używania narzędzi informatycznych do uzyskiwania tytułów wykonawczych i wszczęcia postępowania egzekucyjnego, mogą budzić wątpliwości przy ich praktycznym wykorzystywaniu. KPF, wraz z Krajową Radą Komorniczą będzie aktywnie przyglądać się tym obszarom, które mogą wymagać modyfikacji lub ulepszeń, a następnie te spostrzeżenia, wraz z propozycją poprawy sytuacji, będziemy adresować do Ministerstwa Sprawiedliwości  – deklaruje mec. Czugan.

PROJEKT ANKIETY O EPU

Podczas spotkania w siedzibie Krajowego Rejestru Długów, KPF zaprezentował projekt ankiety dotyczącej elektronicznego postępowania upominawczego (EPU). Ważnej, bo instytucja EPU jest poddawana ustawicznej krytyce, choć fakt wdrożenia elektronicznego postępowania upominawczego przełożył się na sprawność działania całego sądownictwa gospodarczego, a digitalizacja postępowań wydaje się być naturalnym kierunkiem zmian. KPF, uznając, że temat zasługuje na szczegółowe opisanie i rzetelną analizę, planuje przeprowadzenie badania

OBECNOŚĆ W MEDIACH

Uczestnicy spotkania podkreślali, iż w przestrzeni medialnej jest zbyt mało rzetelnych informacji o funkcjonowaniu sektora i wdrażanych od kilku lat zmian w filozofii działania firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce. –W materiałach medialnych brak jest obiektywnej prezentacji działań firm windykacyjnych ukierunkowanych na osiągnięcie porozumienia z osobą zadłużoną, dostosowaniu spłacanych rat do indywidualnych możliwości finansowych oraz rozwiązaniu problemu na drodze polubownej – mówi Anna Woźniak z ULTIMO S.A.

Poprzez prowadzenie tak ukierunkowanych działań, sektor zarządzania wierzytelnościami jest ważnym elementem  rynku finansowego zmagającego się z problemami nadmiernego zadłużenia, czy nawet niewypłacalności. Ponadto wspiera wskaźniki płynności całych sektorów gospodarki, poprawy ich zyskowności, możliwości inwestowania. – Jednocześnie w mediach widoczne jest przyzwolenie społeczne dla niespłacania zaciągniętych zobowiązań finansowych – zauważa Woźniak – oraz pomija się fakt, że konsekwencje niespłacanych długów ponoszone są przez każdą osobę rzetelnie regulującą swoje faktury czy raty kredytów, w postaci rosnących kosztów tych usług.

KPF będzie poszukiwał nowych i skutecznych narzędzi do rzetelnego informowania rynku o jego funkcjonowaniu i znaczeniu efektywnej windykacji ze społecznego i ekonomicznego znaczenia tak, by wizerunek branży nie był kształtowany przez jednostkowe, nie zawsze rzetelnie opisane praktyki.