XXI Walne Zebranie Członków ZPF

XXI Walne Zebranie Członków ZPF

Środowisko samorządowe Związku Przedsiębiorstw Finansowych dokonało podsumowania dorobku organizacji w dwudziestym roku jej działalności, podczas dorocznego, Walnego Zebrania Członków ZPF. Omówiono także plany rozwojowe w kilku najistotniejszych obszarach działalności statutowej Związku w kolejnym roku, m.in. nową odsłonę programu etycznego ZPF. Wybrany został również nowy skład Rady Związku na kolejną kadencję.

Walne Zebranie Członków ZPF odbyło się w dniu 22 czerwca 2020, dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego, po raz pierwszy w formie zdalnej. Przedstawiciele firm, reprezentujący 10 sektorów rynku usług finansowych, zrzeszonych w ZPF, zatwierdzili sprawozdania Rady Związku i Zarządu z działalności ZPF w ubiegłym roku. Zarząd Związku dokonał podsumowania kwestii finansowych i członkowskich oraz realizacji strategii ZPF na lata 2018 – 2020, w szczególności w odniesieniu do programu etycznego, zaangażowania w proces legislacyjny, jako jego strona społeczna, oraz w obszarze komunikacji i edukacji.

Podsumowania działań Rady ZPF dokonał jej Przewodniczący – Artur Nowak-Gocławski.

– Dynamiczne zmiany, które dokonują się w otoczeniu naszej organizacji – legislacyjne, kulturowe i społeczne, powodują wzrost oczekiwań wobec firm naszego sektora. Widzimy, jak zmieniają się oczekiwania naszych partnerów. To sprawia, że takie organizacje jak nasza muszą się bardzo dynamicznie transformować, aby móc wypełnić swoją rolę wobec interesariuszy – powiedział Artur Nowak-Gocławski.

Uczestnicy Walnego Zebrania uchwalili również zmiany w Regulaminie Komisji Etyki i Rzecznika Etyki oraz w Zasadach Dobrych Praktyk, stanowiące efekt ciągłego rozwoju przez ZPF standardów dobrych praktyk postępowania w obszarach, w których działają Członkowie ZPF. Decyzją Walnego Zgromadzenia dokonano zmian w Księdze II i Księdze VI Zasad Dobrych Praktyk poprzez dodanie zapisów w zakresie kredytowania ratalnego w ramach sprzedaży bezpośredniej, dotyczących m.in. podejmowania współpracy z pośrednikami kredytowymi, procesu udzielania kredytu przez przedsiębiorstwa finansowe oraz współpracy z pośrednikami kredytowymi i sprzedawcami w tym procesie, akredytacji sprzedawców oraz niedozwolonych praktyk w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji Etyki, Krzysztof Sołkiewicz, ogłosił listę pięciu najlepszych serwisów internetowych Członków Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, którym przyznano wyróżnienie Ambasador ZPF. Firmy Asekuracja Sp. z o.o., Mikrokasa S.A., Fundusz Hipoteczny DOM S.A., Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k., Ultimo S.A. nagrodzono za największe zaangażowane w zapewnienie wysokiej jakości etycznej identyfikacji samorządowej.

– Dbałość o wysokie standardy etyczne na rynku finansowym wymaga porozumienia i nieustannej współpracy wszystkich interesariuszy. Niezbędnym elementem tego procesu jest ciągłe monitorowanie zmian w otoczeniu rynkowym i doskonalenie narzędzi, w szczególności Zasad Dobrych Praktyk. Zwłaszcza dzisiaj, w dobie kryzysu, etyka działań przedsiębiorstw finansowych nabiera szczególnego znaczenia. Prezentując dorobek aktywności samorządowej Komisji Etyki oraz realizacji programu etycznego w roku 2019 można stwierdzić, iż Członkowie ZPF są w procesie ciągłego doskonalenia standardów, ich aktualizowania w odpowiedzi na zmieniający się rynek i zmieniające się oczekiwania interesariuszy – podkreślił Krzysztof Sołkiewicz

Zebranie zakończyło wyłonienie nowego, 11-osobowego składu Rady Związku na kadencję 2020-2022. Nowo wybrani Członkowie Rady to: Piotr Oniszczuk (UNILINK CASH Sp. z o.o.), Aneta Borycka (ULTIMO S.A.), Artur Nowak-Gocławski (ANG Spółdzielnia), Urszula Rybszleger (BEST S.A.), Joanna Roguska-Ciborska (Pra Group Polska Sp. z o.o.), Adam Łącki (KRD BIG S.A.), Krzysztof Opaliński (FINES S.A.), Magdalena Janocka-Trelak (KRUK S.A.), Tomasz Fedyna (Wonga.pl Sp. z o.o.), Sylwester Pedowicz (IKANO BANK AB (publ) S.A. Oddział w Polsce), Renata Kopeć (TU Europa S.A.).

Rok 2019 to kolejny dobry rok z punktu widzenia realizacji Strategii rozwoju naszej organizacji. Bardzo ważnym źródłem tego powodzenia jest współpraca wszystkich organów statutowych związku, dobrze odwzorowując misję ZPF budowania kapitału społecznego. Związek, mimo skupiania już przedstawicieli 10 sektorów rynku finansowego, dla każdego z nich jest organizacją branżową, reprezentując w pełni jej interesy. Ekspercki charakter naszej organizacji, potwierdzany profesjonalnym angażowaniem się w proces legislacyjny, szerokim zakresem prowadzonych badań i projektów edukacyjnych, jest silnie osadzony w konsekwentnie realizowanym od 2005 roku programie etycznym. Szereg wyzwań, jakie przynoszą nam zmiany w otoczeniu rynku finansowego łatwiej będzie nam podjąć w tak dojrzałym środowisku samorządowym – podsumował Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF.