Zakończenie postępowania Komisji Etyki KPF w sprawie GetBack S.A.

Zakończenie postępowania Komisji Etyki KPF w sprawie GetBack S.A.

W dniu 17 maja 2018 r. Zarząd Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych powziął informację, przekazaną przez działającą przy KPF Komisję Etyki, o nałożeniu na Członka KPF – firmę GetBack S.A. kary zawieszenia prawa do używania logo KPF oraz jakichkolwiek informacji odnoszących się do członkostwa w tej organizacji w materiałach promocyjnych czy informacyjnych spółki na okres sześciu miesięcy, a także o wystąpieniu do Walnego Zebrania Członków KPF z wnioskiem o wykluczenie GetBack S.A. z grona Członków KPF. Komisja Etyki podjęła też decyzję o upowszechnieniu w mediach pełnej treści sentencji orzeczenia oraz ustaleń końcowych z uzasadnienia orzeczenia.

Podstawą decyzji Komisji Etyki, działającej zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Etyki KPF, było stwierdzenie przez Komisję naruszenia przez firmę GetBack S.A. następujących regulacji Zasad Dobrych Praktyk (ZDP), obowiązujących Członków KPF:

 1. §2 ust. 2 ZDP, przez brak współpracy z organem KPF, jakim jest Komisja Etyki, polegający na świadomej i uporczywej odmowie spełnienia żądania udostępnienia dokumentacji w sprawie;
 2. §7 pkt 12 ZDP, przez brak starannego i rzetelnego rozpatrzenia reklamacji;
 3. §48 ZDP, przez prowadzenie działań windykacyjnych i komunikowanie się z dłużnikiem w sposób, który nie zapewnia poszanowania słusznych praw dłużnika, polegający na utrudnianiu podniesienia przed sądem zarzutu przedawnienia;
 4. §51 ZDP, przez wykonanie połączenia telefonicznego z dłużnikiem przed godz. 6:00;
 5. §53 ZDP, przez prowadzenie rozmów telefonicznych w sposób nieuprzejmy i niekulturalny;
 6. §56 ZDP, przez prowadzenie rozmów telefonicznych z dłużnikiem z częstotliwością dla niego uciążliwą i noszącą znamiona szykany;
 7. §65 ZDP, przez niepoinformowanie o możliwości wniesienia reklamacji, w trakcie pierwszego kontaktu z dłużnikiem;
 8. §67 ust. 1 ZDP, przez brak wyjaśnienia z wierzycielem lub zbywcą wierzytelności wszelkich podnoszonych przez dłużnika zarzutów;
 9. §68 ZDP, przez nierozpatrzenie w wymaganym terminie reklamacji wniesionej przez dłużnika;
 10. §75 pkt 2 ZDP, przez używanie niegrzecznego tonu rozmów;
 11. §75 pkt 3 ZDP, przez używanie środków mających na celu zastraszanie dłużnika;
 12. §75 pkt 4 ZDP, przez ujawnienie informacji o zadłużeniu nieuprawnionej osobie trzeciej;
 13. §75 pkt 6 ZDP, przez przedstawianie nieprawdziwych danych dotyczących długu, w szczególności określających charakter, wielkość i status prawny długu.

Poza wymienionymi powyżej sankcjami, nałożonymi na firmę GetBack S.A., Komisja Etyki zobowiązała ponadto spółkę do usunięcia przyczyn stwierdzonych naruszeń ZDP oraz przedstawienia Komisji Etyki informacji o podjętych działaniach w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

Orzeczenie Komisji Etyki, obligujące Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych do opublikowania komunikatu prasowego informującego o sankcjach nałożonych na GetBack S.A. wskutek naruszenia przez spółkę Zasad Dobrych Praktyk, zostało przesłane firmie GetBack S.A. pismem z dnia 12 marca 2018 r. Zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Etyki KPF, firma GetBack S.A. skorzystała z możliwości złożenia wniosku do Komisji Etyki o ponowne rozpatrzenie sprawy. Uchwałą z dnia 16 maja 2018 r. Komisja Etyki podtrzymała orzeczenie z dnia 12 marca 2018 r. w całości. Treść orzeczenia i uzasadnienia, w zakresie ustalonym przez Komisję Etyki, znaleźć można TUTAJ.