Zaktualizowane Zasady Dobrych Praktyk KPF odpowiedzią na potrzeby rynku

Zaktualizowane Zasady Dobrych Praktyk KPF odpowiedzią na potrzeby rynku

W ślad za zmianami i wyzwaniami, obserwowanymi na rynku, regularnej aktualizacji podlegają Zasady Dobrych Praktyk (ZDP), czyli opis standardów postępowania w obszarach działania firm członkowskich KPF. Do ostatnio wdrożonych zmian należy m.in. zobowiązanie Członków KPF do dołożenia należytej staranności w zapewnieniu stosowania ZDP przez podmioty działające na ich zlecenie, w ich imieniu i na ich rzecz w zakresie prowadzonej przez nich działalności finansowej. Zmieniono także brzmienie ksiąg regulujących praktyki windykacyjne, działalność biur informacji gospodarczej oraz prowadzenie internetowych giełd wierzytelności

Rozszerzenie obowiązku stosowania Zasad Dobrych Praktyk na podmioty działające na zlecenie, w imieniu i na rzecz przedsiębiorstw finansowych, zrzeszonych w KPF, podyktowane jest koniecznością zapewnienia pełnej, a nie fragmentarycznej, realizacji zasad w działalności biznesowej Członków KPF.

Księga III Zasad Dobrych Praktyk, obowiązująca przedsiębiorstwa windykacyjne, służy ochronie dłużników i wyznaczaniu jasnych reguł postępowania dla przedsiębiorców z tego sektora. Spełnienie tego celu nie byłoby możliwe bez wdrożenia zmian w ich treści, w odpowiedzi na wyzwania, jakie obserwujemy na rynku. W ramach ostatniej aktualizacji tej księgi przedsiębiorstwa zarządzające wierzytelnościami zostały zobowiązane do dokonywania oceny wiarygodności kontrahenta, oferującego wierzytelności masowe na sprzedaż lub do obsługi, oraz przeprowadzania badania jakości wierzytelności w zakresie praktyk naruszających interesy konsumentów.  Uregulowano także zasady dochodzenia wierzytelności przedawnionych, wprowadzono zakaz wielokrotnego wnoszenia pozwów w sprawie tego samego roszczenia przy niezmienionych okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy, a także wskazano postępowanie w przypadku kontaktu ze spadkobiercami dłużników.

Księga IV Zasad Dobrych Praktyk reguluje zasady prowadzenia działalności przez biura informacji gospodarczej. Do księgi tej wdrożono Zasady Dobrych Praktyk w zakresie procedury obsługi sprzeciwu wnoszonego do biura informacji gospodarczej przez dłużnika wobec dotyczących go informacji gospodarczych. Wszystkie biura dobrowolnie stosują wskazane Zasady, jednakże intencją było, by stały się one integralną częścią IV Księgi Zasad Dobrych Praktyk KPF.

Wdrożone zmiany Księgi VII Zasad Dobrych Praktyk, regulującej praktyki prowadzenia internetowych giełd wierzytelności, dotyczą m.in. wprowadzenia definicji sprzeciwu i doprecyzowania definicji internetowej giełdy wierzytelności. Dopuszczono również możliwość ujawniania przez użytkownika wystawiającego daną ofertę sprzedaży wierzytelności numeru PESEL dłużnika wyłącznie użytkownikowi zainteresowanemu kupnem wierzytelności, w drodze bezpośredniego kontaktu lub – wyłącznie w przypadku, w którym użytkownik wystawiający daną ofertę sprzedaży wierzytelności wyraził na to uprzednią zgodę – za pośrednictwem internetowej giełdy wierzytelności. Ponadto wprowadzono regulację zakazującą przeszukiwanie zbioru ofert sprzedaży wierzytelności pieniężnych, wystawionych na sprzedaż na internetowej giełdzie wierzytelności z wykorzystaniem numeru PESEL, w celu innym niż zakup wierzytelności, jak również w przypadku przeszukiwania w celu zakupu wierzytelności, na zasadzie połączenia „server to server”.

Aktualizacja Zasad Dobrych Praktyk KPF to pozytywny przykład współdziałania biznesu i interesariuszy w pracy nad efektywną samoregulacją. Ich treść jest bowiem każdorazowo konsultowana z instytucjami publicznymi, działającymi na rzecz ochrony praw konsumentów rynku finansowego. Co więcej, skargi dotyczące naruszeń ZDP, wpływają do Komisji Etyki KPF od rzeczników konsumentów oraz samych konsumentów, co jest ważnym elementem weryfikacji ich stosowania. Wreszcie, co jest ogromnym novum na rynku, wiarygodność i rzetelność niektórych kodeksów etyki jest na tyle duża, że powołuje się na nie – jako na szczegółową wykładnię dobrych obyczajów w danej branży – Prezes UOKIK w decyzjach dotyczących oceny konkretnych praktyk biznesowych danych podmiotów – podkreśla dr Dominik Stanny, Rzecznik Etyki KPF.

Wszystkie opisane powyżej zmiany weszły w życie na mocy wyniku dyskusji i głosowania Walnego Zebrania KPF, które odbyło się 18 czerwca br. Pełną wersję Zasad Dobrych Praktyk, obowiązującą od tego dnia, znaleźć można TUTAJ.