In memoriam profesora Wojciecha Gasparskiego

In memoriam profesora Wojciecha Gasparskiego

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, o śmierci profesora Wojciecha Gasparskiego, nestora polskiej etyki biznesu. Był postacią ważną dla polskiego środowiska naukowego. Przez wiele lat pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, był również założycielem i dyrektorem Centrum Etyki Biznesu, wspólnej jednostki Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Był również prorektorem tej ostatniej uczelni. Przede wszystkim jednak był wybitnym naukowcem, autorem setek publikacji, a także wychowawcą wielu roczników studentów. Dla wielu środowisk, nie tylko akademickich, pozostawał autorytetem i mentorem. Interesowała go implementacja etyki do życia gospodarczego, włożył wiele wysiłku w popularyzację etyki biznesu wśród przedsiębiorców. Zaangażowaniu Profesora towarzyszyła potrzeba weryfikacji głoszonych poglądów w praktyce rynkowej.

Profesor Wojciech Gasparski współpracował z ZPF w wielu obszarach. W roku 2004 zaangażował się w tworzenie programu etycznego dla przedsiębiorstw finansowych, skupionych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Współpraca Profesora i ówczesnego dyrektora generalnego KPF zaowocowała powstaniem pierwszego na rynku finansowym w Polsce tak rozbudowanego programu etycznego. Po latach program zdobył uznanie urzędów nadzorujących rynek za konkretny i konsekwentny wkład w kształtowanie dobrych praktyk życia gospodarczego. Życiowa postawa Profesora znalazła swój wyraz m.in. w Jego propozycji utworzenia przez ZPF konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską z dziedziny etyki biznesu. Tak powstał największy obecnie w Polsce konkurs w tym obszarze – Verba Veritatis, organizowany nieprzerwanie do dziś, promujący potrzebę etyczności w praktyce gospodarczej. Profesor był również zaangażowany wraz z KPF i IFIS PAN w organizację największej w Polsce corocznej konferencji z etyki biznesu. Konferencja ta, dziś pod nazwą Nienieodpowiedzialni, służy m.in. prezentacji etycznych praktyk na rynku finansowym, będąc miejscem spotkania świata nauki, biznesu i administracji państwowej.

Bliskim i współpracownikom Profesora składamy najgłębsze wyrazy współczucia.