Zmiany w Zarządzie Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Zmiany w Zarządzie Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Rada Związku Przedsiębiorstw Finansowych na posiedzeniu 24 sierpnia 2020 powołała dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu, Marcina Czugana, na stanowisko Prezesa Zarządu.

Intencją Rady ZPF jest, aby zmiana w zarządzie Związku była impulsem do dalszego rozwoju organizacji i zwiększania jej potencjału. Dynamika zmian w branży, oczekiwań interesariuszy i relacji biznesowych oznacza również potrzebę szybkiej adaptacji organizacji samorządowych do zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Rada Związku wyraziła podziękowania dotychczasowemu Prezesowi Zarządu, Andrzejowi Roterowi za jego wkład w budowanie organizacji. Rada doceniła jego zaangażowanie i wpływ na obecny kształt i znaczącą rolę ZPF na rynku finansowym, jak również podkreśliła wartość podejmowanych przez niego inicjatyw, szczególnie w zakresie tworzenia zasad dobrych praktyk i standardów etycznych rynku finansowego.

Powierzając nową rolę Panu Marcinowi Czuganowi, jesteśmy przekonani, że jego doświadczenie, szczególnie w zakresie współtworzenia prawa i współpracy z administracją rządową i regulatorami, jego profesjonalizm i znajomość rynku finansowego gwarantują z jednej strony kontynuację wzrostu znaczenia i skuteczności ZPF, a z drugiej strony pozwolą na rozwój naszej organizacji w obliczu nowych wyzwań, realizując oczekiwania interesariuszy, a w szczególności naszych członków – powiedział Artur Nowak-Gocławski, Przewodniczący Rady Związku.

Nowy Prezes Zarządu od sierpnia 2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu organizacji, a od 2014 roku był Dyrektorem Departamentu Prawno-Legislacyjnego w Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców w Prawnych w Gdańsku, a od października 2016 członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. W latach 2015-2017 był Przewodniczącym Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS (the European Federation of Finance House Associations) w Brukseli, jest także członkiem Zespołu roboczego ds. kredytu konsumenckiego EBIC (European Banking Industry Committee). Absolwent Prawa i Ekonomii na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Podyplomowych Studiów Prawa Nowych Technologii na Uniwersytecie Gdańskim. Uzyskał tytuł MBA na Politechnice Gdańskiej.