ZPF i GUS pracują nad usprawnieniem badania podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami

ZPF i GUS pracują nad usprawnieniem badania podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami

19 listopada br. zostało zorganizowane spotkanie Związku Przedsiębiorstw Finansowych z ekspertami Głównego Urzędu Statystycznego, poświęcone omówieniu dotychczasowych doświadczeń związanych z realizacją badania GUS pt. Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych, włączonego w szerszy projekt pt. Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego. Dyskutowano o udoskonaleniu formularza FDF o moduł WND. Zmiany te miałyby wpływ na polepszenie jakości badania i eliminację nadmiernego obciążenia sprawozdawczością  uczestników badania. Wpłynęłoby to również na udoskonalenie raportu tak, by był jak najbardziej przydatnym źródłem informacji dla wszelkich interesariuszy tego sektora.

W spotkaniu, poza przedstawicielami ZPF i GUS, wzięli udział przedstawiciele firm członkowskich ZPF z branży zarządzania wierzytelnościami, w tym Pretorius Spółka z o.o., Cross Finance Spółka z o.o. oraz Ultimo S.A. Udział firm z sektora, praktyków rynku, był tym cenniejszy, że to oni, jako bezpośredni uczestnicy badania, najlepiej są w stanie wskazać ewentualne potrzeby w zakresie jego doskonalenia. W trakcie 2-godzinnego spotkania w GUS uczestnicy dyskutowali między innymi o potrzebie doprecyzowania części z pytań. Zaproponowano również ujednolicenie stosowanych kategorii wierzytelności w poszczególnych pytaniach, a także zaproponowano kilka innych, drobniejszych zmian w formularzu. Wprowadzone zmiany, podlegać będą dalszym konsultacjom z firmami z branży, których koordynowania podjął się ZPF.

Badanie podmiotów, prowadzących działalność w obszarze zarządzania wierzytelnościami prowadzone jest przez GUS od 2017 roku i jest jednym z dwóch w Polsce badań, obok badania ZPF „Wielkość polskiego rynku wierzytelności”, gromadzących dane firm, działających w tym sektorze rynku finansowego. W badaniu GUS za 2017 rok wzięło udział 105 podmiotów, a za 2018 rok 98 podmiotów, stąd można uznać, że jest to najbardziej kompleksowe źródło informacji na temat tego rynku.

– Badanie prowadzone przez GUS na temat zarządzania wierzytelnościami, ze względu na rosnące salda należności, odzwierciedlane choćby przez powiększające się bazy danych BIG o złych długach w każdym sektorze krajowej gospodarki, nabiera coraz bardziej istotnego znaczenia dla uczestników polskiego rynku. Tym większe też uznanie dla ekspertów GUS, którzy zajęli się tym obszarem wyspecjalizowanych usług finansowych, których efektywne funkcjonowanie warunkuje utrzymanie płynności finansowej bardzo dużej grupy przedsiębiorstw w Polsce – stwierdził Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF.

Aktualny raport GUS pt. Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych obejmuje takie obszary, jak: wartość i liczba obsługiwanych wierzytelności, wartość i liczba wierzytelności przyjętych do obsługi, wartość wierzytelności odzyskanych, struktura wierzytelności przyjętych do obsługi, koszty związane z obsługą wierzytelności czy źródła finansowania wierzytelności.