Zrównoważony rozwój rynku konsumenckiego potrzebuje współpracy jego interesariuszy

Zrównoważony rozwój rynku konsumenckiego potrzebuje współpracy jego interesariuszy

Dynamiczne zmiany, jakie zachodzą na rynku konsumenckim, szczególnie w tak wrażliwym oraz ważnym społecznie i gospodarczo jego obszarze, jakim są finanse konsumenckie, potrzebują dużej wrażliwości w ich monitorowaniu i właściwym reagowaniu. Rozwój tego rynku, w jaki wpisany jest cel wielu polityk społecznych i gospodarczych – włączenia jako przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia finansowego, wymaga odpowiedzialności uczestników rynku, a ta z kolei współpracy. Stowarzyszenie AQUILA oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych rozpoczęły dyskusję nad możliwościami wykorzystania dorobku obu organizacji we wspieraniu zrównoważonego rozwoju rynku konsumenckiego.

W dniu 27 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia AQUILA i Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, poświęcone wymianie doświadczeń w obszarze aktywności obu organizacji, związanych z funkcjonowaniem rynku usług finansowych, kierowanych do konsumentów. Zainteresowanie obu organizacji takimi jego segmentami, jak kredyt konsumencki, w tym między innymi kredyty i pożyczki gotówkowe oraz ratalne, finansujące zakupy w modelu sprzedaży bezpośredniej, sektor pośrednictwa finansowego czy zarządzanie wierzytelnościami, wskazuje na szeroki zakres możliwości współpracy, jaka jest związana choćby z monitorowaniem praktyk biznesowych, etyki biznesu i moralności finansowej. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Miś, Prezes Stowarzyszenia AQUILA. ZPF był reprezentowany przez Pana Andrzeja Rotera, Prezesa Zarządu, Pana Krzysztofa Sołkiewicza, Przewodniczącego Komisji Etyki przy ZPF oraz Pana Michała Sapkowskiego, Członka Komisji Etyki.

Bogate doświadczenie i wrażliwość społeczna ZPF oraz zaangażowanie Stowarzyszenia Aquila w monitoring praktyk rynkowych stwarzają możliwość szybkiego eliminowania z rynku niepokojących praktyk oraz zachęcania przedsiębiorców do prowadzenia biznesu z poszanowaniem zasad etyki i słusznych interesów konsumentów dodaje Małgorzata Miś, Prezes Stowarzyszenia AQUILA.

Przedstawiciele ZPF szeroko omówili obszary aktywności swojej organizacji, wiele uwagi poświęcając misyjnej aktywności ZPF związanej z wspieraniem pożądanych postaw etycznych wśród przedsiębiorstw członkowskich oraz roli Komisji Etyki i Rzecznika Etyki w tym procesie. Omówiono również zasady działania Komisji Etyki i jej rolę w monitorowaniu praktyk biznesowych, wspierania świadomości i kompetencji etycznych.

– Dzisiejsza wymiana poglądów oraz dzielenie się dorobkiem obu organizacji pokazały wspólne zainteresowanie i potrzebę współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rynku usług finansowych, ochrony praw konsumentów oraz propagowania zasad etyki w biznesie. Będziemy wspólnie dążyli do wypracowania konkretnych form współpracy, które pozwolą nam zrealizować tak sformułowane, ogólne cele, w pierwszej kolejności w szczególności w odniesieniu do monitorowania praktyk biznesowych, stosowanych na rynku konsumenckim – podsumował efekt spotkania Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF.