Etyka

Audyt Etyczny

Audyt etyczny prowadzony przez Komisję Etyki ZPF obejmuje 2 elementy: audyt etyczny wstępny oraz audyt etyczny okresowy.

Ten pierwszy realizowany jest od 2018 r. dla przedsiębiorstw ubiegających się o przyjęcie do ZPF. Jest on obligatoryjny, a Komisja Etyki w przypadku powzięcia istotnych wątpliwości co do praktyk stosowanych przez przedsiębiorcę może zablokować jego przyjęcie do grona Członków Związku.

Audyt etyczny okresowy jest obowiązkowy dla wszystkich Członków ZPF od 2006 r. Audyt przeprowadzany jest corocznie w styczniu. W jego trakcie Komisja Etyki bada, na ile procedury i praktyki stosowane przez Członków spełniają standardy etyczne zawarte w Zasadach Dobrych Praktyk ZPF. Procedura audytu okresowego kończy się wydaniem certyfikatu zgodności z ZDP. Certyfikaty wydane Członkom ZPF można odnaleźć w sekcji Członkowie ZPF na podstronach poszczególnych firm: LINK.

Wzór certyfikatu etycznego:

Audyt etyczny stanowi obok postępowań skargowych, wszczynanych na podstawie wniosków konsumentów i innych interesariuszy, drugi najważniejszy wymiar działalności organów Związku odpowiedzialnych za program etyczny.

Obowiązek audytu etycznego regulowany jest przez Zasady Dobrych Praktyk, w szczególności:

  • § 16
    W celu kontrolowania zgodności procedur stosowanych przez przedsiębiorstwo finansowe z Zasadami Dobrych Praktyk, jest ono zobowiązane do przeprowadzania raz w roku audytu wewnętrznego.
  • § 17
    Audyt wewnętrzny należy przeprowadzić w oparciu o formularz audytu wewnętrznego, właściwy  dla branży, w której działa przedsiębiorstwo. Wzory formularzy audytu wewnętrznego do stosowania w przeprowadzaniu audytu ustanawia uchwałą Komisja Etyki.