Etyka

Wniosek do KE

Jak złożyć wniosek do Rzecznika/Komisji Etyki ZPF?

Każda osoba fizyczna lub prawna, a także podmioty uprawnione do reprezentowania konsumentów, mogą zgłosić do Rzecznika Etyki i Komisji Etyki ZPF przypadki naruszenia przez Członka ZPF postanowień Zasad Dobrych Praktyk (ZOBACZ).

Zgodnie z § 9 Regulaminu Komisji Etyki i Rzecznika Etyki, wniosek o wszczęcie postępowania (skarga) powinien zawierać:
a) określenie wnioskodawcy,
b) zwięzły opis okoliczności, w których w ocenie wnioskodawcy nastąpiło naruszenie Zasad Dobrych Praktyk,
c) wskazanie osób, które zdaniem wnioskodawcy dopuściły się naruszenia Zasad Dobrych Praktyk,
d) kopię całej posiadanej przez wnioskodawcę korespondencji i dokumentacji sprawy.

Kiedy złożyć wniosek?

a) jeśli postępowanie reklamacyjne nie toczyło się, można złożyć skargę na każdym etapie sprawy,
b) jeśli postępowanie reklamacyjne zakończyło się, można złożyć skargę, jeśli:
– wnioskodawca otrzymał niesatysfakcjonującą odpowiedź od przedsiębiorcy,
– przedsiębiorca nie odpowiedział na reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania,
c) jeśli postępowanie reklamacyjne trwa, należy zaczekać ze złożeniem skargi do jego zakończenia.

Wniosek o wszczęcie postępowania (skarga) może być złożony:
a) w formie listownej na adres biura ZPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk,
b) w formie elektronicznej, na adres e-mail: etyka@zpf.pl.

Ponadto należy przesłać podpisane upoważnienie (wzór do pobrania poniżej) do pozyskania i przetwarzania danych osobowych oraz zgodę na wystąpienie Rzecznika/Komisji Etyki do przedsiębiorstwa – członka ZPF o informacje i dokumenty dotyczące okoliczności opisanych w skardze.

Oryginały upoważnienia w 2 egzemplarzach należy w wersji papierowej przesłać na adres Biura ZPF w Gdańsku lub przekazać skan wypełnionego i podpisanego odręcznie upoważnienia na adres etyka@zpf.pl.

Postępowanie mające na celu zbadanie, czy nastąpiło naruszenie Zasad Dobrych Praktyk ZPF, dotyczy wyłącznie członków ZPF. Przed złożeniem skargi proszę zapoznać się z aktualną listą Członków ZPF dostępną TUTAJ.

Do pobrania:

Upoważnienia dla osoby fizycznej/konsumenta
Size: 0,20 MB
Upoważnienie dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
Size: 0,20 MB
Upoważnienie dla spółki/osoby prawnej
Size: 0,18 MB
Upoważnienie dla pełnomocnika skarżącego
Size: 0,17 MB